Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

Svietnik

1 Hospodin hovoril Mojžišovi:
2 Hovor s Áronom a povedz mu: Keď nastavíš lampy na prednú stranu do popredia svietnika, nech svieti sedem lámp. 3 Áron urobil tak: na prednú stranu svietnika nastavil lampy, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 4 Tento svietnik bol zhotovený z tepaného zlata od spodku až po kvet. Svietnik zhotovil podľa vzoru, ktorý Hospodin ukázal Mojžišovi.

Vysviacka levítov

5 Hospodin hovoril Mojžišovi:
6 Vyber levítov spomedzi Izraelcov a očisť ich. 7 Takto ich očisť: Pokrop ich očisťujúcou vodou; nech si oholia britvou celé telo, operú si rúcho a očistia sa. 8 Potom nech vezmú junca a ako pokrmovú obeť jemnú múku zamiesenú s olejom; druhého junca vezmi na obeť za hriech. 9 Potom priveď levítov pred svätostánok a zhromaždi celý zbor Izraelcov. 10 Levítov priveď pred Hospodina a Izraelci nech skladajú na nich ruky. 11 Áron nech obetuje levítov ako mávanú dávku od Izraelcov, aby mohli vykonávať službu Hospodinovi. 12 Levíti nech skladajú ruky na hlavy juncov, a ty obetuj jedného ako obeť za hriech a druhého ako spaľovanú obeť Hospodinovi, aby si vykonal obrad zmierenia za levítov. 13 Potom postav levítov pred Árona a jeho synov a obetuj ich ako mávanú dávku Hospodinovi. 14 Oddeľ levítov spomedzi Izraelcov, a tak levíti budú patriť mne. 15 Potom nech levíti vojdú obsluhovať svätostánok. Očisť ich a obetuj ako mávanú dávku, 16 lebo sú mi odovzdaní ako dary spomedzi Izraelcov; vzal som si ich spomedzi Izraelcov namiesto všetkého prvorodeného, čo otvára materský život. 17 Lebo mne patrí všetko prvorodené medzi Izraelcami - medzi ľuďmi i medzi zvieratami. Posvätil som si ich v ten deň, keď som bil všetko prvorodené v Egypte. 18 Vzal som si levítov namiesto všetkých prvorodených medzi Izraelcami 19 a dal som ich ako dar Áronovi a jeho synom spomedzi Izraelcov, aby vo svätostánku konali službu za Izraelcov, aby konali obrad zmierenia za nich, aby nenastala pohroma medzi Izraelcami, keby sa priblížili k svätyni. 20 Mojžiš, Áron a celý zbor Izraelcov urobili s levítmi tak, ako prikázal Hospodin Mojžišovi o levítoch: 21 levíti sa zbavili hriechu, oprali si rúcha a Áron ich obetoval ako mávanú dávku pred Hospodinom; Áron vykonal za nich obrad zmierenia, aby ich očistil. 22 Potom levíti vošli konať službu vo svätostánku pred Áronom a pred jeho synmi. Ako prikázal Hospodin Mojžišovi o levítoch, tak im urobili. 23 Hospodin hovoril Mojžišovi: 24 Toto bude platiť o levítoch: od dvadsaťpäťročného vyššie každý má vstúpiť do služby pri svätostánku. 25 Ale v päťdesiatich rokoch odíde zo služby a nebude ďalej slúžiť. 26 Nech posluhuje svojim bratom vo svätostánku, keď budú konať službu, avšak sám službu nebude vykonávať. Tak urob s levítmi, čo sa týka ich povinností.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk