Predchádzajúca kapitola

8. kapitola

Svietnik

1 Hospodin hovoril Mojžišovi:
2 Hovor s Áronom a povedz mu: Keď nastavíš lampy na prednú stranu do popredia svietnika, nech svieti sedem lámp. 3 Áron urobil tak: na prednú stranu svietnika nastavil lampy, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 4 Tento svietnik bol zhotovený z tepaného zlata od spodku až po kvet. Svietnik zhotovil podľa vzoru, ktorý Hospodin ukázal Mojžišovi.

Vysviacka levítov

5 Hospodin hovoril Mojžišovi:
6 Vyber levítov spomedzi Izraelcov a očisť ich. 7 Takto ich očisť: Pokrop ich očisťujúcou vodou; nech si oholia britvou celé telo, operú si rúcho a očistia sa. 8 Potom nech vezmú junca a ako pokrmovú obeť jemnú múku zamiesenú s olejom; druhého junca vezmi na obeť za hriech. 9 Potom priveď levítov pred svätostánok a zhromaždi celý zbor Izraelcov. 10 Levítov priveď pred Hospodina a Izraelci nech skladajú na nich ruky. 11 Áron nech obetuje levítov ako mávanú dávku od Izraelcov, aby mohli vykonávať službu Hospodinovi. 12 Levíti nech skladajú ruky na hlavy juncov, a ty obetuj jedného ako obeť za hriech a druhého ako spaľovanú obeť Hospodinovi, aby si vykonal obrad zmierenia za levítov. 13 Potom postav levítov pred Árona a jeho synov a obetuj ich ako mávanú dávku Hospodinovi. 14 Oddeľ levítov spomedzi Izraelcov, a tak levíti budú patriť mne. 15 Potom nech levíti vojdú obsluhovať svätostánok. Očisť ich a obetuj ako mávanú dávku, 16 lebo sú mi odovzdaní ako dary spomedzi Izraelcov; vzal som si ich spomedzi Izraelcov namiesto všetkého prvorodeného, čo otvára materský život. 17 Lebo mne patrí všetko prvorodené medzi Izraelcami - medzi ľuďmi i medzi zvieratami. Posvätil som si ich v ten deň, keď som bil všetko prvorodené v Egypte. 18 Vzal som si levítov namiesto všetkých prvorodených medzi Izraelcami 19 a dal som ich ako dar Áronovi a jeho synom spomedzi Izraelcov, aby vo svätostánku konali službu za Izraelcov, aby konali obrad zmierenia za nich, aby nenastala pohroma medzi Izraelcami, keby sa priblížili k svätyni. 20 Mojžiš, Áron a celý zbor Izraelcov urobili s levítmi tak, ako prikázal Hospodin Mojžišovi o levítoch: 21 levíti sa zbavili hriechu, oprali si rúcha a Áron ich obetoval ako mávanú dávku pred Hospodinom; Áron vykonal za nich obrad zmierenia, aby ich očistil. 22 Potom levíti vošli konať službu vo svätostánku pred Áronom a pred jeho synmi. Ako prikázal Hospodin Mojžišovi o levítoch, tak im urobili. 23 Hospodin hovoril Mojžišovi: 24 Toto bude platiť o levítoch: od dvadsaťpäťročného vyššie každý má vstúpiť do služby pri svätostánku. 25 Ale v päťdesiatich rokoch odíde zo služby a nebude ďalej slúžiť. 26 Nech posluhuje svojim bratom vo svätostánku, keď budú konať službu, avšak sám službu nebude vykonávať. Tak urob s levítmi, čo sa týka ich povinností.