Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

7. kapitola

Dary kniežat na posviacku

1 V ten deň, keď Mojžiš ukončil zostavenie príbytku, pomazal a posvätil ho, i všetko jeho zariadenie, i oltár a všetko jeho náčinie, pomazal a posvätil ich -
2 kniežatá Izraela, predáci rodín priniesli obeť. Boli to kniežatá kmeňov, ktorí stáli nad spočítanými. 3 Doniesli pred Hospodina svoj obetný dar: šesť krytých vozov a dvanásť kusov hovädzieho dobytka - voz na dve kniežatá a kus hovädzieho dobytka na jedno knieža. Priviedli ich pred príbytok. 4 Potom riekol Hospodin Mojžišovi: 5 Preber to od nich. Nech sa použijú pri vykonávaní služby vo svätostánku, odovzdaj ich levítom, každému primerane jeho službe. 6 Vtedy Mojžiš prebral vozy i dobytok a odovzdal ich levítom: 7 dva vozy a štyri kusy hovädzieho dobytka dal Géršónovcom - primerane ich službe. 8 Štyri vozy a osem kusov hovädzieho dobytka dal Meráríovcom - primerane ich službe - pod vedením Itámára, syna kňaza Árona. 9 Kehátovcom nedal nič, lebo oni mali na starosti službu pri svätých veciach, ktoré mali nosiť na pleci. 10 Potom kniežatá priniesli dary na posviacku oltára v deň, keď bol pomazaný. Keď kniežatá priniesli svoj obetný dar pred oltár, 11 Hospodin povedal Mojžišovi: Každý deň nech jedno knieža predloží svoj obetný dar na posviacku oltára. 12 Prvý deň za kmeň Júdu predložil svoj obetný dar Nachšón, syn Ammínádábov. 13 Jeho obetným darom bolo: jedna stotridsaťšekelová strieborná misa, jedna sedemdesiatšekelová strieborná čaša na kropenie, podľa šekela svätyne, obe plné jemnej múky, zamiesenej s olejom, na pokrmovú obeť, 14 jedna desaťšekelová zlatá panvica plná kadidla, 15 jeden junec, jeden baran, jedno ročné jahňa na spaľovanú obeť, 16 jeden kozol na obeť za hriech 17 a na obeť spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť ročných jahniat. To bol obetný dar Ammínádábovho syna Nachšóna. 18 Druhý deň predložil Netaneél, syn Cúárov, knieža kmeňa Jissáchár, 19 svoj obetný dar: jednu stotridsaťšekelovú striebornú misu, jednu sedemdesiatšekelovú čašu na kropenie, podľa šekela svätyne - obe plné jemnej múky, zamiesenej s olejom na pokrmovú obeť - 20 jednu desaťšekelovú zlatú panvicu plnú kadidla, 21 jedného junca, jedného barana, jedno ročné jahňa na spaľovanú obeť, 22 jedného kozla na obeť za hriech 23 a na obeť spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť kozlov, päť ročných jahniat. To bol obetný dar Netaneéla, syna Cúárovho. 24 Tretí deň predložilo obetný dar knieža kmeňa Zebúlún, Elíáb, syn Chélónov. 25 Jeho obetným darom bolo: jedna stotridsaťšekelová strieborná misa, jedna sedemdesiatšekelová strieborná čaša na kropenie, podľa šekela svätyne - obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obeť - 26 desaťšekelová zlatá panvica plná kadidla, 27 jeden junec, jeden baran, jedno ročné jahňa na spaľovanú obeť, 28 jeden kozol na obeť za hriech 29 a na obeť spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť kozlov, päť ročných jahniat. To bol obetný dar Elíába, syna Chélónovho. 30 Štvrtý deň predložilo obetný dar knieža Rúbenovcov Elícúr, syn Šedéúrov. 31 Jeho obetným darom bolo: jedna stotridsaťšekelová strieborná misa, jedna sedemdesiatšekelová strieborná čaša na kropenie, podľa šekela svätyne - obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obeť - 32 jedna desaťšekelová zlatá panvica, plná kadidla, 33 jeden junec, jeden baran, jedno ročné jahňa na spaľovanú obeť, 34 jeden kozol na obeť za hriech 35 a na obeť spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť kozlov, päť ročných jahniat. To bol obetný dar Elícúra, syna Šedéúrovho. 36 Piaty deň predložilo obetný dar knieža Šimeónovcov Šelumíél, syn Cúrišaddajov. 37 Jeho obetným darom bolo: jedna stotridsaťšekelová strieborná misa, jedna sedemdesiatšekelová strieborná čaša na kropenie, podľa šekela svätyne - obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obeť - 38 jedna desaťšekelová zlatá panvica plná kadidla, 39 jeden junec, jeden baran, jedno ročné jahňa na spaľovanú obeť, 40 jeden kozol na obeť za hriech 41 a na obeť spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť kozlov, päť ročných jahniat. To bol obetný dar Šelumíéla, syna Cúrišaddajovho. 42 Na šiesty deň predložilo obetný dar knieža Gádovcov Eljásáf, syn Deúélov. 43 Jeho obetným darom bolo: jedna stotridsaťšekelová strieborná misa, jedna sedemdesiatšekelová strieborná čaša na kropenie, podľa šekela svätyne - obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obeť - 44 jedna desaťšekelová zlatá panvica plná kadidla, 45 jeden junec, jeden baran, jedno ročné jahňa na spaľovanú obeť, 46 jeden kozol na obeť za hriech 47 a na obeť spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť kozlov, päť ročných jahniat. To bol obetný dar Eljásáfa, syna Deúélovho. 48 Siedmy deň predložilo obetný dar knieža Efrajimovcov Elíšámá, syn Ammíhúdov. 49 Jeho obetným darom bolo: jedna stotridsaťšekelová strieborná misa, jedna sedemdesiatšekelová strieborná čaša na kropenie, podľa šekela svätyne - obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obeť - 50 jedna desaťšekelová zlatá panvica plná kadidla, 51 jeden junec, jeden baran, jedno ročné jahňa na spaľovanú obeť, 52 jeden kozol na obeť za hriech 53 a na obeť spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť kozlov, päť ročných jahniat. To bol dar Elíšámu, syna Ammíhúdovho. 54 Ôsmy deň predložilo obetný dar knieža Menaššeovcov Gamlíél, syn Pedácúrov. 55 Jeho obetným darom bolo: jedna stotridsaťšekelová strieborná misa, jedna sedemdesiatšekelová strieborná čaša na kropenie, podľa šekela svätyne - obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obeť - 56 jedna desaťšekelová zlatá panvica plná kadidla, 57 jeden junec, jeden baran, jedno ročné jahňa na spaľovanú obeť, 58 jeden kozol na obeť za hriech 59 a na obeť spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť kozlov, päť ročných jahniat. To bol obetný dar Gamlíéla, syna Pedácúrovho. 60 Deviaty deň predložilo obetný dar knieža Benjamíncov Abídán, syn Gideóního. 61 Jeho obetným darom bolo: jedna stotridsaťšekelová strieborná misa, jedna sedemdesiatšekelová strieborná čaša na kropenie, podľa šekela svätyne - obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obeť - 62 jedna desaťšekelová zlatá panvica plná kadidla, 63 jeden junec, jeden baran, jedno ročné jahňa na spaľovanú obeť, 64 jeden kozol na obeť za hriech 65 a na obeť spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť kozlov, päť ročných jahniat. To bol obetný dar Abídána, syna Gideóního. 66 Desiaty deň predložilo obetný dar knieža Dánovcov Achíezer, syn Ammíšaddajov. 67 Jeho obetným darom bolo: jedna stotridsaťšekelová strieborná misa, jedna sedemdesiatšekelová strieborná čaša na kropenie, podľa šekela svätyne - obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obeť - 68 jedna desaťšekelová zlatá panvica plná kadidla, 69 jeden junec, jeden baran, jedno ročné jahňa na spaľovanú obeť, 70 jeden kozol na obeť za hriech 71 a na obeť spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť kozlov, päť ročných jahniat. To bol obetný dar Achíezera, syna Ammíšaddajovho. 72 Jedenásty deň predložilo obetný dar knieža Ašérovcov Pagíél, syn Ochránov. 73 Jeho obetným darom bolo: jedna stotridsaťšekelová strieborná misa, jedna sedemdesiatšekelová strieborná čaša na kropenie podľa šekela svätyne - obe plné jemnej múky, zamiesenej s olejom na pokrmovú obeť - 74 jedna desaťšekelová zlatá panvica plná kadidla, 75 jeden junec, jeden baran, jedno ročné jahňa na spaľovanú obeť, 76 jeden kozol na obeť za hriech 77 a na obeť spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť kozlov, päť ročných jahniat. To bol obetný dar Pagíéla, syna Ochránovho. 78 Dvanásty deň predložilo obetný dar knieža Naftálíovcov Achíra, syn Énánov. 79 Jeho obetným darom bolo: jedna stotridsaťšekelová strieborná misa, jedna sedemdesiatšekelová strieborná čaša na kropenie, podľa šekela svätyne - obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obeť - 80 jedna desaťšekelová zlatá panvica plná kadidla, 81 jeden junec, jeden baran, jedno ročné jahňa na spaľovanú obeť, 82 jeden kozol na obeť za hriech 83 a na obeť spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť kozlov, päť ročných jahniat. To bol obetný dar Achíru, syna Énánovho. 84 To boli obetné dary od kniežat Izraela na posviacku oltára v deň, keď ho pomazali: dvanásť strieborných mís, dvanásť strieborných čiaš na kropenie, dvanásť zlatých panvíc - 85 jedna strieborná misa vážila stotridsať šekelov a sedemdesiat šekelov vážila jedna čaša; všetkého striebra na nádobách bolo dvetisícštyristo šekelov, podľa šekela svätyne; 86 dvanásť zlatých panvíc plných kadidla; každá panvica vážila desať šekelov, podľa šekela svätyne. Všetkého zlata na panviciach bolo stodvadsať šekelov. 87 Všetkého dobytka na spaľovanú obeť bolo dvanásť juncov, dvanásť baranov, dvanásť ročných jahniat s príslušnou pokrmovou obeťou a dvanásť kozlov na obeť za hriech. 88 Všetkého dobytka na obeť spoločenstva bolo dvadsaťštyri juncov, šesťdesiat baranov, šesťdesiat kozlov a šesťdesiat ročných jahniat. Toto bol dar na posviacku oltára po jeho pomazaní. 89 Kedykoľvek vošiel Mojžiš do svätostánku, aby sa zhováral s Hospodinom, počul spomedzi dvoch cherubov toho, ktorý hovoril k nemu sponad vrchnáka truhly svedectva. Hovoril s ním.