Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

Dary kniežat na posviacku

1 V ten deň, keď Mojžiš ukončil zostavenie príbytku, pomazal a posvätil ho, i všetko jeho zariadenie, i oltár a všetko jeho náčinie, pomazal a posvätil ich -
2 kniežatá Izraela, predáci rodín priniesli obeť. Boli to kniežatá kmeňov, ktorí stáli nad spočítanými. 3 Doniesli pred Hospodina svoj obetný dar: šesť krytých vozov a dvanásť kusov hovädzieho dobytka - voz na dve kniežatá a kus hovädzieho dobytka na jedno knieža. Priviedli ich pred príbytok. 4 Potom riekol Hospodin Mojžišovi: 5 Preber to od nich. Nech sa použijú pri vykonávaní služby vo svätostánku, odovzdaj ich levítom, každému primerane jeho službe. 6 Vtedy Mojžiš prebral vozy i dobytok a odovzdal ich levítom: 7 dva vozy a štyri kusy hovädzieho dobytka dal Géršónovcom - primerane ich službe. 8 Štyri vozy a osem kusov hovädzieho dobytka dal Meráríovcom - primerane ich službe - pod vedením Itámára, syna kňaza Árona. 9 Kehátovcom nedal nič, lebo oni mali na starosti službu pri svätých veciach, ktoré mali nosiť na pleci. 10 Potom kniežatá priniesli dary na posviacku oltára v deň, keď bol pomazaný. Keď kniežatá priniesli svoj obetný dar pred oltár, 11 Hospodin povedal Mojžišovi: Každý deň nech jedno knieža predloží svoj obetný dar na posviacku oltára. 12 Prvý deň za kmeň Júdu predložil svoj obetný dar Nachšón, syn Ammínádábov. 13 Jeho obetným darom bolo: jedna stotridsaťšekelová strieborná misa, jedna sedemdesiatšekelová strieborná čaša na kropenie, podľa šekela svätyne, obe plné jemnej múky, zamiesenej s olejom, na pokrmovú obeť, 14 jedna desaťšekelová zlatá panvica plná kadidla, 15 jeden junec, jeden baran, jedno ročné jahňa na spaľovanú obeť, 16 jeden kozol na obeť za hriech 17 a na obeť spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť ročných jahniat. To bol obetný dar Ammínádábovho syna Nachšóna. 18 Druhý deň predložil Netaneél, syn Cúárov, knieža kmeňa Jissáchár, 19 svoj obetný dar: jednu stotridsaťšekelovú striebornú misu, jednu sedemdesiatšekelovú čašu na kropenie, podľa šekela svätyne - obe plné jemnej múky, zamiesenej s olejom na pokrmovú obeť - 20 jednu desaťšekelovú zlatú panvicu plnú kadidla, 21 jedného junca, jedného barana, jedno ročné jahňa na spaľovanú obeť, 22 jedného kozla na obeť za hriech 23 a na obeť spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť kozlov, päť ročných jahniat. To bol obetný dar Netaneéla, syna Cúárovho. 24 Tretí deň predložilo obetný dar knieža kmeňa Zebúlún, Elíáb, syn Chélónov. 25 Jeho obetným darom bolo: jedna stotridsaťšekelová strieborná misa, jedna sedemdesiatšekelová strieborná čaša na kropenie, podľa šekela svätyne - obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obeť - 26 desaťšekelová zlatá panvica plná kadidla, 27 jeden junec, jeden baran, jedno ročné jahňa na spaľovanú obeť, 28 jeden kozol na obeť za hriech 29 a na obeť spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť kozlov, päť ročných jahniat. To bol obetný dar Elíába, syna Chélónovho. 30 Štvrtý deň predložilo obetný dar knieža Rúbenovcov Elícúr, syn Šedéúrov. 31 Jeho obetným darom bolo: jedna stotridsaťšekelová strieborná misa, jedna sedemdesiatšekelová strieborná čaša na kropenie, podľa šekela svätyne - obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obeť - 32 jedna desaťšekelová zlatá panvica, plná kadidla, 33 jeden junec, jeden baran, jedno ročné jahňa na spaľovanú obeť, 34 jeden kozol na obeť za hriech 35 a na obeť spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť kozlov, päť ročných jahniat. To bol obetný dar Elícúra, syna Šedéúrovho. 36 Piaty deň predložilo obetný dar knieža Šimeónovcov Šelumíél, syn Cúrišaddajov. 37 Jeho obetným darom bolo: jedna stotridsaťšekelová strieborná misa, jedna sedemdesiatšekelová strieborná čaša na kropenie, podľa šekela svätyne - obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obeť - 38 jedna desaťšekelová zlatá panvica plná kadidla, 39 jeden junec, jeden baran, jedno ročné jahňa na spaľovanú obeť, 40 jeden kozol na obeť za hriech 41 a na obeť spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť kozlov, päť ročných jahniat. To bol obetný dar Šelumíéla, syna Cúrišaddajovho. 42 Na šiesty deň predložilo obetný dar knieža Gádovcov Eljásáf, syn Deúélov. 43 Jeho obetným darom bolo: jedna stotridsaťšekelová strieborná misa, jedna sedemdesiatšekelová strieborná čaša na kropenie, podľa šekela svätyne - obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obeť - 44 jedna desaťšekelová zlatá panvica plná kadidla, 45 jeden junec, jeden baran, jedno ročné jahňa na spaľovanú obeť, 46 jeden kozol na obeť za hriech 47 a na obeť spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť kozlov, päť ročných jahniat. To bol obetný dar Eljásáfa, syna Deúélovho. 48 Siedmy deň predložilo obetný dar knieža Efrajimovcov Elíšámá, syn Ammíhúdov. 49 Jeho obetným darom bolo: jedna stotridsaťšekelová strieborná misa, jedna sedemdesiatšekelová strieborná čaša na kropenie, podľa šekela svätyne - obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obeť - 50 jedna desaťšekelová zlatá panvica plná kadidla, 51 jeden junec, jeden baran, jedno ročné jahňa na spaľovanú obeť, 52 jeden kozol na obeť za hriech 53 a na obeť spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť kozlov, päť ročných jahniat. To bol dar Elíšámu, syna Ammíhúdovho. 54 Ôsmy deň predložilo obetný dar knieža Menaššeovcov Gamlíél, syn Pedácúrov. 55 Jeho obetným darom bolo: jedna stotridsaťšekelová strieborná misa, jedna sedemdesiatšekelová strieborná čaša na kropenie, podľa šekela svätyne - obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obeť - 56 jedna desaťšekelová zlatá panvica plná kadidla, 57 jeden junec, jeden baran, jedno ročné jahňa na spaľovanú obeť, 58 jeden kozol na obeť za hriech 59 a na obeť spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť kozlov, päť ročných jahniat. To bol obetný dar Gamlíéla, syna Pedácúrovho. 60 Deviaty deň predložilo obetný dar knieža Benjamíncov Abídán, syn Gideóního. 61 Jeho obetným darom bolo: jedna stotridsaťšekelová strieborná misa, jedna sedemdesiatšekelová strieborná čaša na kropenie, podľa šekela svätyne - obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obeť - 62 jedna desaťšekelová zlatá panvica plná kadidla, 63 jeden junec, jeden baran, jedno ročné jahňa na spaľovanú obeť, 64 jeden kozol na obeť za hriech 65 a na obeť spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť kozlov, päť ročných jahniat. To bol obetný dar Abídána, syna Gideóního. 66 Desiaty deň predložilo obetný dar knieža Dánovcov Achíezer, syn Ammíšaddajov. 67 Jeho obetným darom bolo: jedna stotridsaťšekelová strieborná misa, jedna sedemdesiatšekelová strieborná čaša na kropenie, podľa šekela svätyne - obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obeť - 68 jedna desaťšekelová zlatá panvica plná kadidla, 69 jeden junec, jeden baran, jedno ročné jahňa na spaľovanú obeť, 70 jeden kozol na obeť za hriech 71 a na obeť spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť kozlov, päť ročných jahniat. To bol obetný dar Achíezera, syna Ammíšaddajovho. 72 Jedenásty deň predložilo obetný dar knieža Ašérovcov Pagíél, syn Ochránov. 73 Jeho obetným darom bolo: jedna stotridsaťšekelová strieborná misa, jedna sedemdesiatšekelová strieborná čaša na kropenie podľa šekela svätyne - obe plné jemnej múky, zamiesenej s olejom na pokrmovú obeť - 74 jedna desaťšekelová zlatá panvica plná kadidla, 75 jeden junec, jeden baran, jedno ročné jahňa na spaľovanú obeť, 76 jeden kozol na obeť za hriech 77 a na obeť spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť kozlov, päť ročných jahniat. To bol obetný dar Pagíéla, syna Ochránovho. 78 Dvanásty deň predložilo obetný dar knieža Naftálíovcov Achíra, syn Énánov. 79 Jeho obetným darom bolo: jedna stotridsaťšekelová strieborná misa, jedna sedemdesiatšekelová strieborná čaša na kropenie, podľa šekela svätyne - obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obeť - 80 jedna desaťšekelová zlatá panvica plná kadidla, 81 jeden junec, jeden baran, jedno ročné jahňa na spaľovanú obeť, 82 jeden kozol na obeť za hriech 83 a na obeť spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť kozlov, päť ročných jahniat. To bol obetný dar Achíru, syna Énánovho. 84 To boli obetné dary od kniežat Izraela na posviacku oltára v deň, keď ho pomazali: dvanásť strieborných mís, dvanásť strieborných čiaš na kropenie, dvanásť zlatých panvíc - 85 jedna strieborná misa vážila stotridsať šekelov a sedemdesiat šekelov vážila jedna čaša; všetkého striebra na nádobách bolo dvetisícštyristo šekelov, podľa šekela svätyne; 86 dvanásť zlatých panvíc plných kadidla; každá panvica vážila desať šekelov, podľa šekela svätyne. Všetkého zlata na panviciach bolo stodvadsať šekelov. 87 Všetkého dobytka na spaľovanú obeť bolo dvanásť juncov, dvanásť baranov, dvanásť ročných jahniat s príslušnou pokrmovou obeťou a dvanásť kozlov na obeť za hriech. 88 Všetkého dobytka na obeť spoločenstva bolo dvadsaťštyri juncov, šesťdesiat baranov, šesťdesiat kozlov a šesťdesiat ročných jahniat. Toto bol dar na posviacku oltára po jeho pomazaní. 89 Kedykoľvek vošiel Mojžiš do svätostánku, aby sa zhováral s Hospodinom, počul spomedzi dvoch cherubov toho, ktorý hovoril k nemu sponad vrchnáka truhly svedectva. Hovoril s ním.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk