Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

Zákon o nazirejcoch

1 Hospodin hovoril Mojžišovi:
2 Povedz Izraelcom: Ak ktokoľvek - muž alebo žena - zloží osobitný sľub, nazirejský sľub - a zasvätí sa Hospodinovi, 3 nech sa zdrží vína i opojného nápoja, nech nepije vínny ocot ani ocot z opojného nápoja, ani nech nepije nijakú hroznovú šťavu, nech neje ani čerstvé alebo suché hrozno. 4 Po celý čas svojho nazirejstva nech neje nič, čo pochádza z vínneho kmeňa, ani jadro ani šupu. 5 Po celý čas jeho nazirejského sľubu nech neprejde britva po jeho hlave. Kým sa neskončia dni, na ktoré sa zasvätil Hospodinovi, nech je svätý, nech si dá voľne rásť vlasy na hlave. 6 Po celý čas svojho nazirejstva pre Hospodina nech nepristúpi k mŕtvemu. 7 Nech sa nepoškvrní ani svojím otcom, ani svojou matkou, ani svojím bratom, ani svojou sestrou pri ich smrti, lebo má na hlave posvätenie svojho Boha. 8 Po celý čas svojho nazirejstva bude svätý pre Hospodina. 9 Keby však niekto náhle a nepredvídane pri ňom zomrel a poškvrnil by jeho posvätnú hlavu, nech si oholí hlavu v deň svojho očistenia; nech ju na siedmy deň oholí. 10 Na ôsmy deň donesie dve hrdličky alebo dve holúbätá ku kňazovi ku vchodu do svätostánku. 11 Kňaz nech urobí z jedného obeť za hriech a z druhého spaľovanú obeť. Tak vykoná za neho obrad zmierenia za to, čím sa pri mŕtvole poškvrnil. V ten deň nech si posvätí hlavu. 12 Potom sa zasvätí Hospodinovi na čas svojho nazirejstva. Dovedie ročného barana na obeť zadosťučinenia za vinu. Predchádzajúce dni prepadnú, lebo jeho nazirejstvo bolo poškvrnené. 13 Toto je zákon o nazirejcovi: V ten deň, keď sa skončia dni jeho nazirejstva, privedú ho ku vchodu do svätostánku 14 a predloží svoj obetný dar Hospodinovi: jedného ročného bezchybného baránka na spaľovanú obeť, jednu ročnú bezchybnú jahničku na obeť za hriech a jedného bezchybného barana na obeť spoločenstva, 15 kôš nekvasených koláčov z jemnej múky, zamiesenej s olejom, nekvasené tenké posúchy, pomazané olejom, k tomu patriacu pokrmovú obeť a úliatby. 16 Kňaz nech to predloží pred Hospodina a vykoná i jeho obeť za hriech, i jeho spaľovanú obeť. 17 Z barana nech pripraví obeť spoločenstva Hospodinovi spolu s košom nekvasených chlebov. Kňaz nech vykoná i jeho pokrmovú obeť i jeho úliatbu. 18 Potom si nazirejec oholí svoju posvätenú hlavu pri vchode do svätostánku, vezme vlasy svojej posvätenej hlavy a hodí ich do ohňa, ktorý je pod obeťou spoločenstva. 19 Kňaz nech vezme uvarené plece z barana, jeden nekvasený koláč z koša, jeden nekvasený posúch a položí ich na ruky nazirejca, keď si oholil svoje posvätné vlasy. 20 Kňaz zamáva nimi ako mávanou dávkou pred Hospodinom. Je to svätá vec; patrí kňazovi spolu s prsami mávanej dávky i s lopatkou pozdvihovanej dávky. Potom smie nazirejec piť víno. 21 Toto je zákon o nazirejcovi, ktorý zasľúbil obetný dar Hospodinovi za svoje nazirejstvo, okrem toho, čo má ešte urobiť. Nech koná podľa sľubu, ktorý zložil, v zmysle zákona o svojom nazirejstve.

Áronovské požehnanie

22 Hospodin hovoril Mojžišovi:
23 Povedz Áronovi a jeho synom: Takto hovoriac požehnávajte Izraelcov: 24 Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje! 25 Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! 26 Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj! 27 Tak nech kladú moje meno na Izraelcov a ja ich požehnám.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk