Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

Odlúčenie nečistých

1 Hospodin hovoril Mojžišovi:
2 Rozkáž Izraelcom, aby vyhnali z tábora všetkých malomocných, všetkých, ktorí majú výtok, i všetkých poškvrnených mŕtvymi. 3 Vyžeňte osoby mužského i ženského rodu. Vyžeňte ich za tábor, aby nepoškvrňovali svoje tábory, uprostred ktorých prebývam. 4 Izraelci tak urobili: vyhnali ich za tábor, ako povedal Hospodin Mojžišovi.

Obeť za hriech

5 Hospodin hovoril Mojžišovi:
6 Povedz Izraelcom: Ak muž alebo žena spácha nejaký hriech, ktorým sa človek spreneverí Hospodinovi, tá osoba sa previní; 7 nech vyzná svoj spáchaný hriech. Nech nahradí zavinenú škodu v plnej hodnote, nech pridá k tomu pätinu a dá tomu, voči komu sa previnila. 8 Ak ten človek nemá príbuzného, ktorému možno nahradiť zavinenú škodu, vráti sa to Hospodinovi pre kňaza, okrem toho dá barana na zmierenie, ktorým sa vykoná za neho obrad zmierenia. 9 Každá pozdvihovaná dávka zo všetkých posvätných darov Izraelcov, ktorú donesú kňazovi, patrí jemu. 10 Posvätné dary kohokoľvek patria jemu; čo kto dá kňazovi, patrí jemu.

Obeť pri podozrení z cudzoložstva

11 Hospodin hovoril Mojžišovi:
12 Povedz Izraelcom: Ak sa manželka niekoho dostane na scestie a dopustí sa voči nemu nevery, 13 a ak by niekto s ňou pohlavne obcoval, ale bolo by to skryté očiam jej manžela a ostala by neodhalená, hoci by bola poškvrnená, a nebolo by nijakého svedka proti nej, keďže by nebola pristihnutá, 14 ale potom by muža zachvátil duch žiarlivosti, žiarlil by na svoju ženu, ktorá sa poškvrnila - alebo i keby ho zachvátil duch žiarlivosti a žiarlil by na svoju ženu, ktorá sa nepoškvrnila, 15 nech privedie muž svoju ženu ku kňazovi a donesie za ňu ako obetný dar desatinu éfy jačmennej múky. Nech na ňu nenaleje oleja ani nepridá k nej kadidlo, lebo je to obeť pri žiarlivosti, jeho pripomienková obeť, ktorá pripomína vinu. 16 Kňaz ženu privedie a postaví pred Hospodina. 17 Potom naberie posvätnú vodu do hlinenej nádoby, aj z prachu na podlahe príbytku dá do vody. 18 Postaví ženu pred Hospodina, rozpustí jej vlasy a položí jej na ruky pripomienkovú obeť - je to obeť pri žiarlivosti; v ruke kňaza bude horká voda, pôsobiaca prekliatie. 19 Potom nech ju kňaz zaviaže prísahou a nech povie žene: Ak s tebou nikto neobcoval a ak si sa nedostala na scestie nečistoty, keďže podliehaš svojmu mužovi, nech ti nepoškodí táto horká voda pôsobiaca prekliatie. 20 Ak si sa však dostala na scestie, hoci podliehaš svojmu mužovi, ak si sa poškvrnila a obcovala si s niekým okrem svojho manžela... 21 (- kňaz nech zaviaže ženu zaklínajúcou prísahou a povie žene:) ... nech ťa Hospodin urobí kliatbou a hrozivou prísahou uprostred tvojho ľudu, kým Hospodin nespôsobí, že tvoje bedrá opadnú a tvoj život napuchne; 22 nech táto voda pôsobiaca prekliatie vnikne do tvojich vnútorností, aby ti napuchlo brucho a opadli bedrá. Žena nech povie: Amen, amen! 23 Keď kňaz napíše tieto kliatby na list a zmyje ich do horkej vody, 24 dá žene vypiť horkú vodu, pôsobiacu prekliatie; horká voda do nej vnikne ako trpká bolesť. 25 Potom nech kňaz vezme z ruky ženy obeť pri žiarlivosti, zamáva obeťou pred Hospodinom a prinesie ju ku oltáru. 26 Nech kňaz vezme za hrsť z pripomienkovej časti obete a spáli ju na oltári. Potom dá žene vypiť vodu. 27 Ak sa poškvrnila a dopustila nevery voči svojmu mužovi, vnikne do nej horká voda spôsobujúca prekliatie, trpkú bolesť; život jej napuchne a bedrá budú opadať; tá žena sa stane kliatbou uprostred svojho ľudu. 28 Ak však je žena nepoškvrnená, ale čistá, zostane nepoškvrnená a bude mať potomstvo. 29 Toto je zákon v prípade žiarlivosti: Ak sa žena dostane na scestie, hoci podlieha svojmu mužovi, a poškvrní sa, 30 alebo ak muž, ktorého zachváti duch žiarlivosti, žiarli na svoju ženu - nech privedie ženu pred Hospodina a kňaz nech s ňou vykoná všetko podľa tohto zákona. 31 Potom bude muž oslobodený od viny, ale žena ponesie svoju vinu.