Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

Odlúčenie nečistých

1 Hospodin hovoril Mojžišovi:
2 Rozkáž Izraelcom, aby vyhnali z tábora všetkých malomocných, všetkých, ktorí majú výtok, i všetkých poškvrnených mŕtvymi. 3 Vyžeňte osoby mužského i ženského rodu. Vyžeňte ich za tábor, aby nepoškvrňovali svoje tábory, uprostred ktorých prebývam. 4 Izraelci tak urobili: vyhnali ich za tábor, ako povedal Hospodin Mojžišovi.

Obeť za hriech

5 Hospodin hovoril Mojžišovi:
6 Povedz Izraelcom: Ak muž alebo žena spácha nejaký hriech, ktorým sa človek spreneverí Hospodinovi, tá osoba sa previní; 7 nech vyzná svoj spáchaný hriech. Nech nahradí zavinenú škodu v plnej hodnote, nech pridá k tomu pätinu a dá tomu, voči komu sa previnila. 8 Ak ten človek nemá príbuzného, ktorému možno nahradiť zavinenú škodu, vráti sa to Hospodinovi pre kňaza, okrem toho dá barana na zmierenie, ktorým sa vykoná za neho obrad zmierenia. 9 Každá pozdvihovaná dávka zo všetkých posvätných darov Izraelcov, ktorú donesú kňazovi, patrí jemu. 10 Posvätné dary kohokoľvek patria jemu; čo kto dá kňazovi, patrí jemu.

Obeť pri podozrení z cudzoložstva

11 Hospodin hovoril Mojžišovi:
12 Povedz Izraelcom: Ak sa manželka niekoho dostane na scestie a dopustí sa voči nemu nevery, 13 a ak by niekto s ňou pohlavne obcoval, ale bolo by to skryté očiam jej manžela a ostala by neodhalená, hoci by bola poškvrnená, a nebolo by nijakého svedka proti nej, keďže by nebola pristihnutá, 14 ale potom by muža zachvátil duch žiarlivosti, žiarlil by na svoju ženu, ktorá sa poškvrnila - alebo i keby ho zachvátil duch žiarlivosti a žiarlil by na svoju ženu, ktorá sa nepoškvrnila, 15 nech privedie muž svoju ženu ku kňazovi a donesie za ňu ako obetný dar desatinu éfy jačmennej múky. Nech na ňu nenaleje oleja ani nepridá k nej kadidlo, lebo je to obeť pri žiarlivosti, jeho pripomienková obeť, ktorá pripomína vinu. 16 Kňaz ženu privedie a postaví pred Hospodina. 17 Potom naberie posvätnú vodu do hlinenej nádoby, aj z prachu na podlahe príbytku dá do vody. 18 Postaví ženu pred Hospodina, rozpustí jej vlasy a položí jej na ruky pripomienkovú obeť - je to obeť pri žiarlivosti; v ruke kňaza bude horká voda, pôsobiaca prekliatie. 19 Potom nech ju kňaz zaviaže prísahou a nech povie žene: Ak s tebou nikto neobcoval a ak si sa nedostala na scestie nečistoty, keďže podliehaš svojmu mužovi, nech ti nepoškodí táto horká voda pôsobiaca prekliatie. 20 Ak si sa však dostala na scestie, hoci podliehaš svojmu mužovi, ak si sa poškvrnila a obcovala si s niekým okrem svojho manžela... 21 (- kňaz nech zaviaže ženu zaklínajúcou prísahou a povie žene:) ... nech ťa Hospodin urobí kliatbou a hrozivou prísahou uprostred tvojho ľudu, kým Hospodin nespôsobí, že tvoje bedrá opadnú a tvoj život napuchne; 22 nech táto voda pôsobiaca prekliatie vnikne do tvojich vnútorností, aby ti napuchlo brucho a opadli bedrá. Žena nech povie: Amen, amen! 23 Keď kňaz napíše tieto kliatby na list a zmyje ich do horkej vody, 24 dá žene vypiť horkú vodu, pôsobiacu prekliatie; horká voda do nej vnikne ako trpká bolesť. 25 Potom nech kňaz vezme z ruky ženy obeť pri žiarlivosti, zamáva obeťou pred Hospodinom a prinesie ju ku oltáru. 26 Nech kňaz vezme za hrsť z pripomienkovej časti obete a spáli ju na oltári. Potom dá žene vypiť vodu. 27 Ak sa poškvrnila a dopustila nevery voči svojmu mužovi, vnikne do nej horká voda spôsobujúca prekliatie, trpkú bolesť; život jej napuchne a bedrá budú opadať; tá žena sa stane kliatbou uprostred svojho ľudu. 28 Ak však je žena nepoškvrnená, ale čistá, zostane nepoškvrnená a bude mať potomstvo. 29 Toto je zákon v prípade žiarlivosti: Ak sa žena dostane na scestie, hoci podlieha svojmu mužovi, a poškvrní sa, 30 alebo ak muž, ktorého zachváti duch žiarlivosti, žiarli na svoju ženu - nech privedie ženu pred Hospodina a kňaz nech s ňou vykoná všetko podľa tohto zákona. 31 Potom bude muž oslobodený od viny, ale žena ponesie svoju vinu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk