Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

4. kapitola

Povinnosti levítov

1 Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi:
2 Zisti počet Kehátovcov medzi levítmi podľa ich čeľadí a rodín, 3 od tridsaťročných vyššie až po päťdesiatročných, všetkých, ktorí sú povinní slúžiť a vykonávať prácu vo svätostánku. 4 Toto je služba Kehátovcov vo svätostánku, ktorá je svätosvätá. 5 Keď sa pohne tábor, Áron a jeho synovia vojdú, snímu zakrývajúcu oponu a prikryjú ňou truhlu svedectva; 6 potom dajú na ňu prikrývku z jazvečej kože a hore nad tým rozprestrú purpurové rúcho a vovlečú žrde. 7 Na stôl na predkladané chleby prestrú rúcho z modrého purpuru a dajú naň misy, panvice na kadidlo, kanvice a čaše na úliatbu; posvätný chlieb nech je stále na ňom; 8 nech prestrú na to karmazínové rúcho, prikryjú ho prikrývkou z jazvečej kože a vovlečú žrde. 9 Potom vezmú rúcho z modrého purpuru a zakryjú svietnik na osvetľovanie, jeho lampy, jeho kliešte, jeho misy na uhlíky a všetky nádoby na olej, ktorými vykonávajú službu pri ňom; 10 zabalia to, i všetky jeho nádoby, do pokrývky z jazvečej kože a dajú na nosidlá. 11 Na zlatý oltár rozprestrú rúcho z modrého purpuru, prikryjú ho prikrývkou z jazvečej kože a vovlečú jeho žrde. 12 Potom poberú všetky bohoslužobné nádoby, ktorými vykonávajú službu vo svätyni, vložia ich do rúcha z modrého purpuru a prikryjú ich prikrývkou z jazvečej kože na nosidlá. 13 Potom očistia oltár od popola a rozprestrú naň purpurové rúcho. 14 Dajú naň všetko zariadenie, ktorým na ňom konajú službu: misy na uhlíky, vidlice, lopatky, kropiace čaše, všetko oltárne náčinie - prestrú naň prikrývku z jazvečej kože a vovlečú jeho žrde. 15 Keď Áron a jeho synovia úplne pozakrývajú svätyňu a všetko jej zariadenie - keď sa tábor pohne - až potom prídu Kehátovci, aby to odniesli. Nebudú sa dotýkať svätých vecí, aby nezomreli. Toto je úloha Kehátovcov vo svätostánku. 16 Kňaz Eleázár, syn Áronov, bude mať na starosti: olej na osvetľovanie, voňavé kadidlo, ustavičnú obeť a olej na pomazávanie; bude mať dozor nad celým príbytkom a nad všetkým, čo je v ňom, nad svätyňou a jej zariadením. 17 Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi: 18 Nevyhubte kmeň čeľadí Kehátovcov spomedzi levítov. 19 Zaobchádzajte s nimi tak, aby ostali nažive a nevymreli: Keď sa priblížia k veľsvätyni, Áron a jeho synovia vojdú a každého postavia do jeho služby a úlohy. 20 Avšak nech nevojdú ani na okamih pozrieť do svätyne, aby nepomreli. 21 Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi: 22 Zisti aj počet Géršónovcov podľa ich rodín a čeľadí, 23 od tridsaťročných vyššie až po päťdesiatročných spočítaj všetkých, ktorí sú povinní slúžiť a vykonávať úradné úkony vo svätostánku. 24 Toto je práca čeľadí Géršónovcov pri službe a nosení: 25 Budú nosievať koberce príbytku a svätostánok, jeho prikrývku i jazvečiu prikrývku, ktorá je zvrchu na ňom, prikrývku nad vchodom svätostánku, 26 kobercové závesy na nádvorie, záclonu na bránu do nádvoria, ktoré je pri príbytku a dookola pri oltári, príslušné povrazy a všetko zariadenie na práce s nimi; nech konajú všetko, čo s nimi majú robiť. 27 Podľa rozkazu Árona a jeho synov nech sa koná celá služba Géršónovcov pri všetkom, čo nosia a o čo sa starajú. Zverte im na starosť všetko, čo sa má nosiť. 28 To je povinnosť čeľadí Géršónovcov vo svätostánku. Ich služba nech je v rukách Ítámára, syna kňaza Árona. 29 Aj Meráríovcov spočítaj podľa ich čeľadí a rodín, 30 spočítaj ich od tridsaťročných vyššie až do päťdesiatročných, všetkých, ktorí sú povinní slúžiť a vykonávať úradné výkony vo svätostánku. 31 Toto majú nosiť pri všetkej svojej službe vo svätostánku: dosky príbytku a jeho závory, jeho stĺpy a jeho podstavce, 32 stĺpy okolo nádvoria a ich podstavce, ich kolíky, povrazy so všetkým zariadením a so všetkou ich obsluhou. Podľa mena vypočítajte zariadenie, ktoré majú povinnosť nosiť. 33 Toto je služba čeľadí Meráríovcov pri všetkej ich službe vo svätostánku pod vedením Ítámára, syna kňaza Árona. 34 Potom Mojžiš, Áron a kniežatá zboru spočítali Kehátovcov podľa ich čeľadí a rodín 35 od tridsaťročných vyššie až po päťdesiatročných, všetkých, ktorí sú povinní slúžiť a vykonávať úradné výkony pri svätostánku. 36 Spomedzi nich bolo spočítaných dvetisíc sedemstopäťdesiat podľa ich čeľadí. 37 Toľkí boli spočítaní z čeľadí Kehátovcov, všetci, ktorí mali slúžiť vo svätostánku, ktorých Mojžiš a Áron spočítali na pokyn Hospodinov pod vedením Mojžiša. 38 Géršónovcov, ktorí boli spočítaní podľa svojich čeľadí a rodín, 39 od tridsaťročných vyššie až po päťdesiatročných, všetkých, ktorí sú povinní slúžiť a vykonávať úradné úkony vo svätostánku - 40 ich počet podľa čeľadí a rodín bol dvetisíc šesťstotridsať. 41 Toľkí boli spočítaní z čeľadí Géršónovcov, všetci, ktorí vykonávali službu vo svätostánku, ktorých Mojžiš a Áron spočítali podľa pokynu Hospodinovho. 42 Z čeľadí Meráríovcov tých, čo boli spočítaní podľa svojich čeľadí a rodín, 43 od tridsaťročných vyššie až do päťdesiatročných, všetkých, ktorí sú povinní slúžiť a vykonávať úradné úkony vo svätostánku 44 ich počet podľa čeľadí bol tritisícdvesto. 45 Toľkí boli spočítaní z čeľadí Merárího, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na pokyn Hospodinov pod vedením Mojžiša. 46 Všetkých spočítaných levítov, ktorých spočítal Mojžiš, Áron a kniežatá Izraela podľa ich čeľadí a rodín, 47 od tridsaťročných vyššie až do päťdesiatročných, aby vykonávali úradné úkony a nosili náklad vo svätostánku, 48 ich počet bol osemtisíc päťstoosemdesiat. 49 Na pokyn Hospodinov prostredníctvom Mojžiša ich zaradili každého osobitne do jeho služby a k noseniu nákladu; boli zaradení, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.