Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

Povinnosti levítov

1 Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi:
2 Zisti počet Kehátovcov medzi levítmi podľa ich čeľadí a rodín, 3 od tridsaťročných vyššie až po päťdesiatročných, všetkých, ktorí sú povinní slúžiť a vykonávať prácu vo svätostánku. 4 Toto je služba Kehátovcov vo svätostánku, ktorá je svätosvätá. 5 Keď sa pohne tábor, Áron a jeho synovia vojdú, snímu zakrývajúcu oponu a prikryjú ňou truhlu svedectva; 6 potom dajú na ňu prikrývku z jazvečej kože a hore nad tým rozprestrú purpurové rúcho a vovlečú žrde. 7 Na stôl na predkladané chleby prestrú rúcho z modrého purpuru a dajú naň misy, panvice na kadidlo, kanvice a čaše na úliatbu; posvätný chlieb nech je stále na ňom; 8 nech prestrú na to karmazínové rúcho, prikryjú ho prikrývkou z jazvečej kože a vovlečú žrde. 9 Potom vezmú rúcho z modrého purpuru a zakryjú svietnik na osvetľovanie, jeho lampy, jeho kliešte, jeho misy na uhlíky a všetky nádoby na olej, ktorými vykonávajú službu pri ňom; 10 zabalia to, i všetky jeho nádoby, do pokrývky z jazvečej kože a dajú na nosidlá. 11 Na zlatý oltár rozprestrú rúcho z modrého purpuru, prikryjú ho prikrývkou z jazvečej kože a vovlečú jeho žrde. 12 Potom poberú všetky bohoslužobné nádoby, ktorými vykonávajú službu vo svätyni, vložia ich do rúcha z modrého purpuru a prikryjú ich prikrývkou z jazvečej kože na nosidlá. 13 Potom očistia oltár od popola a rozprestrú naň purpurové rúcho. 14 Dajú naň všetko zariadenie, ktorým na ňom konajú službu: misy na uhlíky, vidlice, lopatky, kropiace čaše, všetko oltárne náčinie - prestrú naň prikrývku z jazvečej kože a vovlečú jeho žrde. 15 Keď Áron a jeho synovia úplne pozakrývajú svätyňu a všetko jej zariadenie - keď sa tábor pohne - až potom prídu Kehátovci, aby to odniesli. Nebudú sa dotýkať svätých vecí, aby nezomreli. Toto je úloha Kehátovcov vo svätostánku. 16 Kňaz Eleázár, syn Áronov, bude mať na starosti: olej na osvetľovanie, voňavé kadidlo, ustavičnú obeť a olej na pomazávanie; bude mať dozor nad celým príbytkom a nad všetkým, čo je v ňom, nad svätyňou a jej zariadením. 17 Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi: 18 Nevyhubte kmeň čeľadí Kehátovcov spomedzi levítov. 19 Zaobchádzajte s nimi tak, aby ostali nažive a nevymreli: Keď sa priblížia k veľsvätyni, Áron a jeho synovia vojdú a každého postavia do jeho služby a úlohy. 20 Avšak nech nevojdú ani na okamih pozrieť do svätyne, aby nepomreli. 21 Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi: 22 Zisti aj počet Géršónovcov podľa ich rodín a čeľadí, 23 od tridsaťročných vyššie až po päťdesiatročných spočítaj všetkých, ktorí sú povinní slúžiť a vykonávať úradné úkony vo svätostánku. 24 Toto je práca čeľadí Géršónovcov pri službe a nosení: 25 Budú nosievať koberce príbytku a svätostánok, jeho prikrývku i jazvečiu prikrývku, ktorá je zvrchu na ňom, prikrývku nad vchodom svätostánku, 26 kobercové závesy na nádvorie, záclonu na bránu do nádvoria, ktoré je pri príbytku a dookola pri oltári, príslušné povrazy a všetko zariadenie na práce s nimi; nech konajú všetko, čo s nimi majú robiť. 27 Podľa rozkazu Árona a jeho synov nech sa koná celá služba Géršónovcov pri všetkom, čo nosia a o čo sa starajú. Zverte im na starosť všetko, čo sa má nosiť. 28 To je povinnosť čeľadí Géršónovcov vo svätostánku. Ich služba nech je v rukách Ítámára, syna kňaza Árona. 29 Aj Meráríovcov spočítaj podľa ich čeľadí a rodín, 30 spočítaj ich od tridsaťročných vyššie až do päťdesiatročných, všetkých, ktorí sú povinní slúžiť a vykonávať úradné výkony vo svätostánku. 31 Toto majú nosiť pri všetkej svojej službe vo svätostánku: dosky príbytku a jeho závory, jeho stĺpy a jeho podstavce, 32 stĺpy okolo nádvoria a ich podstavce, ich kolíky, povrazy so všetkým zariadením a so všetkou ich obsluhou. Podľa mena vypočítajte zariadenie, ktoré majú povinnosť nosiť. 33 Toto je služba čeľadí Meráríovcov pri všetkej ich službe vo svätostánku pod vedením Ítámára, syna kňaza Árona. 34 Potom Mojžiš, Áron a kniežatá zboru spočítali Kehátovcov podľa ich čeľadí a rodín 35 od tridsaťročných vyššie až po päťdesiatročných, všetkých, ktorí sú povinní slúžiť a vykonávať úradné výkony pri svätostánku. 36 Spomedzi nich bolo spočítaných dvetisíc sedemstopäťdesiat podľa ich čeľadí. 37 Toľkí boli spočítaní z čeľadí Kehátovcov, všetci, ktorí mali slúžiť vo svätostánku, ktorých Mojžiš a Áron spočítali na pokyn Hospodinov pod vedením Mojžiša. 38 Géršónovcov, ktorí boli spočítaní podľa svojich čeľadí a rodín, 39 od tridsaťročných vyššie až po päťdesiatročných, všetkých, ktorí sú povinní slúžiť a vykonávať úradné úkony vo svätostánku - 40 ich počet podľa čeľadí a rodín bol dvetisíc šesťstotridsať. 41 Toľkí boli spočítaní z čeľadí Géršónovcov, všetci, ktorí vykonávali službu vo svätostánku, ktorých Mojžiš a Áron spočítali podľa pokynu Hospodinovho. 42 Z čeľadí Meráríovcov tých, čo boli spočítaní podľa svojich čeľadí a rodín, 43 od tridsaťročných vyššie až do päťdesiatročných, všetkých, ktorí sú povinní slúžiť a vykonávať úradné úkony vo svätostánku 44 ich počet podľa čeľadí bol tritisícdvesto. 45 Toľkí boli spočítaní z čeľadí Merárího, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na pokyn Hospodinov pod vedením Mojžiša. 46 Všetkých spočítaných levítov, ktorých spočítal Mojžiš, Áron a kniežatá Izraela podľa ich čeľadí a rodín, 47 od tridsaťročných vyššie až do päťdesiatročných, aby vykonávali úradné úkony a nosili náklad vo svätostánku, 48 ich počet bol osemtisíc päťstoosemdesiat. 49 Na pokyn Hospodinov prostredníctvom Mojžiša ich zaradili každého osobitne do jeho služby a k noseniu nákladu; boli zaradení, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk