Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

Áronova rodina

1 Toto je rodokmeň Árona a Mojžiša v tom čase, keď Hospodin prehovoril k Mojžišovi na vrchu Sinaj.
2 Toto sú mená Áronových synov: prvorodený bol Nádáb, potom bol Abíhú, Eleázár a Ítámár. 3 Toto sú mená Áronových synov, pomazaných kňazov, ktorí boli uvedení do svojho úradu, aby konali kňazskú službu. 4 Avšak Nádáb a Abíhú zomreli pred Hospodinom, keď na Sinajskej púšti obetovali pred Hospodinom nepríslušný oheň. Keďže nemali synov, kňazskú službu vykonával Eleázár a Ítámár v prítomnosti svojho otca Árona.

Služobné zadelenie levítov

5 Hospodin hovoril Mojžišovi:
6 Priveď kmeň Léví a postav ho pred kňaza Árona, aby mu posluhovali, 7 aby mali na starosti služby pri ňom a službu celému zboru pred svätostánkom, aby vykonávali službu pri príbytku. 8 Budú mať na starosti všetko zariadenie svätostánku a službu pre Izraelcov, aby vykonávali službu pri príbytku. 9 Levítov odovzdaj Áronovi a jeho synom ako darovaných. Jemu sú odovzdaní spomedzi Izraelcov. 10 Árona i jeho synov pover, aby spravovali svoj kňazský úrad: ak sa nepovolaný priblíži, nech je vydaný na smrť. 11 Potom prehovoril Hospodin Mojžišovi: 12 Vybral som levítov spomedzi Izraelcov ako náhradu za všetko prvorodené, čo z Izraelcov otvára život. Levíti patria mne, 13 lebo mne patrí všetko prvorodené; v deň, keď som pobil všetko prvorodené v Egypte, zasvätil som si všetko prvorodené z Izraela od človeka po zvieratá. Mne to patrí! Ja som Hospodin! 14 Hospodin hovoril Mojžišovi na Sinajskej púšti: 15 Spočítaj levítov podľa rodín a čeľadí. Spočítaj všetkých mužov od jednomesačných vyššie. 16 Tak ich Mojžiš na pokyn Hospodinov spočítal, ako bolo prikázané. 17 Toto boli synovia Lévího podľa svojich mien: Géršón, Kehát a Merárí. 18 Toto sú mená synov Géršónových podľa ich čeľadí: Libní a Šimeí. 19 Kehátovci podľa svojich čeľadí sú: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzziél. 20 Meráríovci podľa svojich čeľadí sú Machlí a Múši. Toto sú čeľade Lévího podľa rodín: 21 Géršónova: čeľaď Libního a čeľaď Šimeiho. To sú géršónovské čeľade. 22 Počet všetkých spočítaných mužov od jednomesačných vyššie je sedemtisíc päťsto. 23 Géršónovské čeľade táborili za príbytkom smerom na západ. 24 Kniežaťom rodiny Géršonovcov bol Eljásáf, syn Láélov, 25 Géršónovci mali na starosti vo svätostánku: príbytok a stan, jeho prikrývku i oponu pri vchode do svätostánku 26 , kobercové závesy nádvoria i oponu pri vchode do nádvoria, ktoré je okolo príbytku a oltára, i príslušné stanové povrazy pre každú službu pri ňom. 27 Ku Kehátovi patrili: čeľaď Amrámovcov, čeľaď Jishárovcov, čeľaď Chebrónovcov a čeľaď Uzziélovcov. Toto sú čeľade Kehátovcov. 28 Počet všetkých mužov od jednomesačných vyššie bol osemtisíc šesťsto takých, čo mali na starosti službu pri svätyni. 29 Čeľade Kehátovcov táborili na južnej strane príbytku. 30 Kniežaťom rodiny čeľadí Kehátovcov bol Elícáfán, syn Uzzíélov. 31 Mali na starosti: truhlu, stôl, svietnik, oltáre a zariadenie svätyne, pri ktorých konali službu, oponu i všetky služby pri nej. 32 Veľkniežaťom levítov bol Eleázár, syn kňaza Árona; mal dozor nad tými, ktorí mali na starosti službu pri svätyni. 33 K Méránímu patrili: čeľaď Machlího a čeľaď Múšího. To sú čeľade Merárího. 34 Počet všetkých spočítaných mužov od jednomesačných vyššie bol šesťtisíc dvesto. 35 Rodinným kniežaťom čeľadí Meráríovcov bol Cúriél, syn Abichajilov. Táborili na severnej strane príbytku. 36 Službe Meráríovcov podliehali dosky príbytku a jeho závory: stĺpy, podstavce a všetko zariadenie i všetka jeho obsluha, 37 i stĺpy nádvoria dookola, ich podstavce, ich kolíky a povrazy. 38 Pred príbytkom na východ táborili pred svätostánkom smerom k východu slnka: Mojžiš a Áron i jeho synovia, ktorí mali na starosti službu pri svätyni namiesto služby Izraelcov. Keby sa nepovolaný priblížil, nech je vydaný na smrť. 39 Všetkých spočítaných levítov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na pokyn Hospodinov podľa ich čeľadí, všetkých mužov od jednomesačných vyššie bolo dvadsaťdvatisíc.

Spočítanie prvorodených Izraelcov

40 Hospodin povedal Mojžišovi: Spočítaj všetkých prvorodených Izraelcov, mužov od jednomesačných vyššie, a zisti počet ich mien.
41 Levítov vyber pre mňa namiesto všetkých prvorodených Izraelcov; ja som Hospodin. I dobytok levítov vyber namiesto všetkého prvorodeného dobytka Izraelcov. 42 Potom Mojžiš spočítal všetkých prvorodených medzi Izraelcami, ako mu prikázal Hospodin. 43 Počet mien všetkých prvorodených mužov od jednomesačných vyššie pri ich spočítaní bol dvadsaťdvatisíc dvestosedemdesiattri. 44 Hospodin hovoril Mojžišovi: 45 Vyber levítov namiesto všetkých prvorodených medzi Izraelcami a dobytok levítov namiesto dobytka Izraelcov. Levíti budú moji - Ja som Hospodin! 46 Ako výkupné za oných dvestosedemdesiattri, ktorí medzi prvorodenými Izraelcami prevyšujú počet levítov, 47 vyber po päť šekelov za hlavu. Vyberaj v šekeloch svätyne: šekel je dvadsať gér. 48 Peniaze odovzdaj Áronovi a jeho synom ako výkupné za tých, čo prevyšujú ich počet. 49 Mojžiš prevzal peniaze ako výkupné za tých, čo prevyšujú počet levítmi vykúpených. 50 Od prvorodených Izraelcov prevzal peniaze, tisíctristošesťdesiatpäť šekelov v šekeloch svätyne. 51 Potom Mojžiš odovzdal výkupné Áronovi a jeho synom podľa rozkazu Hospodinovho, ako prikázal Hospodin Mojžišovi.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk