Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

3. kapitola

Áronova rodina

1 Toto je rodokmeň Árona a Mojžiša v tom čase, keď Hospodin prehovoril k Mojžišovi na vrchu Sinaj.
2 Toto sú mená Áronových synov: prvorodený bol Nádáb, potom bol Abíhú, Eleázár a Ítámár. 3 Toto sú mená Áronových synov, pomazaných kňazov, ktorí boli uvedení do svojho úradu, aby konali kňazskú službu. 4 Avšak Nádáb a Abíhú zomreli pred Hospodinom, keď na Sinajskej púšti obetovali pred Hospodinom nepríslušný oheň. Keďže nemali synov, kňazskú službu vykonával Eleázár a Ítámár v prítomnosti svojho otca Árona.

Služobné zadelenie levítov

5 Hospodin hovoril Mojžišovi:
6 Priveď kmeň Léví a postav ho pred kňaza Árona, aby mu posluhovali, 7 aby mali na starosti služby pri ňom a službu celému zboru pred svätostánkom, aby vykonávali službu pri príbytku. 8 Budú mať na starosti všetko zariadenie svätostánku a službu pre Izraelcov, aby vykonávali službu pri príbytku. 9 Levítov odovzdaj Áronovi a jeho synom ako darovaných. Jemu sú odovzdaní spomedzi Izraelcov. 10 Árona i jeho synov pover, aby spravovali svoj kňazský úrad: ak sa nepovolaný priblíži, nech je vydaný na smrť. 11 Potom prehovoril Hospodin Mojžišovi: 12 Vybral som levítov spomedzi Izraelcov ako náhradu za všetko prvorodené, čo z Izraelcov otvára život. Levíti patria mne, 13 lebo mne patrí všetko prvorodené; v deň, keď som pobil všetko prvorodené v Egypte, zasvätil som si všetko prvorodené z Izraela od človeka po zvieratá. Mne to patrí! Ja som Hospodin! 14 Hospodin hovoril Mojžišovi na Sinajskej púšti: 15 Spočítaj levítov podľa rodín a čeľadí. Spočítaj všetkých mužov od jednomesačných vyššie. 16 Tak ich Mojžiš na pokyn Hospodinov spočítal, ako bolo prikázané. 17 Toto boli synovia Lévího podľa svojich mien: Géršón, Kehát a Merárí. 18 Toto sú mená synov Géršónových podľa ich čeľadí: Libní a Šimeí. 19 Kehátovci podľa svojich čeľadí sú: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzziél. 20 Meráríovci podľa svojich čeľadí sú Machlí a Múši. Toto sú čeľade Lévího podľa rodín: 21 Géršónova: čeľaď Libního a čeľaď Šimeiho. To sú géršónovské čeľade. 22 Počet všetkých spočítaných mužov od jednomesačných vyššie je sedemtisíc päťsto. 23 Géršónovské čeľade táborili za príbytkom smerom na západ. 24 Kniežaťom rodiny Géršonovcov bol Eljásáf, syn Láélov, 25 Géršónovci mali na starosti vo svätostánku: príbytok a stan, jeho prikrývku i oponu pri vchode do svätostánku 26 , kobercové závesy nádvoria i oponu pri vchode do nádvoria, ktoré je okolo príbytku a oltára, i príslušné stanové povrazy pre každú službu pri ňom. 27 Ku Kehátovi patrili: čeľaď Amrámovcov, čeľaď Jishárovcov, čeľaď Chebrónovcov a čeľaď Uzziélovcov. Toto sú čeľade Kehátovcov. 28 Počet všetkých mužov od jednomesačných vyššie bol osemtisíc šesťsto takých, čo mali na starosti službu pri svätyni. 29 Čeľade Kehátovcov táborili na južnej strane príbytku. 30 Kniežaťom rodiny čeľadí Kehátovcov bol Elícáfán, syn Uzzíélov. 31 Mali na starosti: truhlu, stôl, svietnik, oltáre a zariadenie svätyne, pri ktorých konali službu, oponu i všetky služby pri nej. 32 Veľkniežaťom levítov bol Eleázár, syn kňaza Árona; mal dozor nad tými, ktorí mali na starosti službu pri svätyni. 33 K Méránímu patrili: čeľaď Machlího a čeľaď Múšího. To sú čeľade Merárího. 34 Počet všetkých spočítaných mužov od jednomesačných vyššie bol šesťtisíc dvesto. 35 Rodinným kniežaťom čeľadí Meráríovcov bol Cúriél, syn Abichajilov. Táborili na severnej strane príbytku. 36 Službe Meráríovcov podliehali dosky príbytku a jeho závory: stĺpy, podstavce a všetko zariadenie i všetka jeho obsluha, 37 i stĺpy nádvoria dookola, ich podstavce, ich kolíky a povrazy. 38 Pred príbytkom na východ táborili pred svätostánkom smerom k východu slnka: Mojžiš a Áron i jeho synovia, ktorí mali na starosti službu pri svätyni namiesto služby Izraelcov. Keby sa nepovolaný priblížil, nech je vydaný na smrť. 39 Všetkých spočítaných levítov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na pokyn Hospodinov podľa ich čeľadí, všetkých mužov od jednomesačných vyššie bolo dvadsaťdvatisíc.

Spočítanie prvorodených Izraelcov

40 Hospodin povedal Mojžišovi: Spočítaj všetkých prvorodených Izraelcov, mužov od jednomesačných vyššie, a zisti počet ich mien.
41 Levítov vyber pre mňa namiesto všetkých prvorodených Izraelcov; ja som Hospodin. I dobytok levítov vyber namiesto všetkého prvorodeného dobytka Izraelcov. 42 Potom Mojžiš spočítal všetkých prvorodených medzi Izraelcami, ako mu prikázal Hospodin. 43 Počet mien všetkých prvorodených mužov od jednomesačných vyššie pri ich spočítaní bol dvadsaťdvatisíc dvestosedemdesiattri. 44 Hospodin hovoril Mojžišovi: 45 Vyber levítov namiesto všetkých prvorodených medzi Izraelcami a dobytok levítov namiesto dobytka Izraelcov. Levíti budú moji - Ja som Hospodin! 46 Ako výkupné za oných dvestosedemdesiattri, ktorí medzi prvorodenými Izraelcami prevyšujú počet levítov, 47 vyber po päť šekelov za hlavu. Vyberaj v šekeloch svätyne: šekel je dvadsať gér. 48 Peniaze odovzdaj Áronovi a jeho synom ako výkupné za tých, čo prevyšujú ich počet. 49 Mojžiš prevzal peniaze ako výkupné za tých, čo prevyšujú počet levítmi vykúpených. 50 Od prvorodených Izraelcov prevzal peniaze, tisíctristošesťdesiatpäť šekelov v šekeloch svätyne. 51 Potom Mojžiš odovzdal výkupné Áronovi a jeho synom podľa rozkazu Hospodinovho, ako prikázal Hospodin Mojžišovi.