Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

35. kapitola

Podiel Lévíjcov

1 Hospodin hovoril Mojžišovi na moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu:
2 Prikáž Izraelcom, aby Lévíjcom dali zo svojho dedičného vlastníctva mestá na bývanie; nech dajú Lévijcom i pastviny okolo miest. 3 Mestá budú mať na bývanie a svoje pastviny nech majú pre svoj dobytok, stáda a pre všetky svoje zvieratá. 4 Pastviny miest, ktoré dáte Lévíjcom, majú sa rozprestierať od múrov miest dookola na tisíc lakťov; 5 von z mesta na východnú stranu namerajte dvetisíc lakťov, na západnú stranu dvetisíc, na severnú stranu dvetisíc lakťov, zatiaľ čo mesto nech je v strede; to im má slúžiť za pastviny pri mestách. 6 Čo sa týka miest, ktoré dáte Lévíjcom, dajte im šesť útočištných miest, aby tam mohol utiecť vrah; k nim im pridajte štyridsaťdva miest. 7 Všetkých miest, ktoré dáte Lévíjcom, bude štyridsaťosem - a s nimi aj príslušné pastviny. 8 Čo sa týka miest, ktoré dáte z dedičného vlastníctva Izraelcov, z väčšieho dajte viac a z menšieho dajte menej; každý nech dá Lévíjcom zo svojich miest podľa svojho vlastníctva, ktoré dostane do dedičného vlastníctva.

Útočištné mestá

9 Hospodin hovoril Mojžišovi:
10 Povedz Izraelcom: Keď prejdete cez Jordán do Kanaánu, 11 vyvoľte si niektoré mestá, ktoré vám budú útočištnými mestami; ta môže utiecť vrah, ktorý neúmyselne niekoho zabil. 12 Mestá vám budú útočiskom pred pomstiteľom krvi, aby vrah nezomrel skôr, ako sa postaví pred zbor na súd. 13 Z miest, ktoré vyhradíte, budete mať šesť útočištných miest. 14 Tri mestá vyhraďte za Jordánom a tri mestá vyhraďte v Kanaáne: budú vám útočištnými mestami. 15 Izraelcom, cudzincovi a usadlíkovi; uprostred nich bude týchto šesť miest slúžiť ako útočisko, aby tam mohol utiecť ten, kto neúmyselne zabil niekoho. 16 Ak ho udrie železným predmetom, takže ten zomrie, je vrahom a vrah má byť vydaný na smrť. 17 Ak ho udrie kameňom, ktorým možno niekoho zabiť, a onen zomrie, je vrahom; vrah má byť vydaný na smrť. 18 Alebo ak ho udrie dreveným predmetom, ktorým možno niekoho zabiť, a onen zomrie, je vrahom; vrah má byť vydaný na smrť. 19 Pomstiteľ krvi nech usmrtí vraha; keď ho stretne, nech ho usmrtí. 20 Ak niekto z nenávisti niekoho zrazí alebo hodí do neho niečo so zlým úmyslom, takže ten zomrie, 21 alebo ak ho v nepriateľstve udrie rukou a ten zomrie, má byť vydaný na smrť ten, kto ho udrel; je vrahom; pomstiteľ krvi nech usmrtí vraha, keď ho stretne. 22 Ale ak ho zrazu bez nepriateľstva zrazí alebo hodí do neho akýkoľvek predmet bez zlého úmyslu, 23 alebo ak pustí na neho akýkoľvek kameň, ktorým možno niekoho zabiť bez toho, že by ho videl, a onen zomrie, hoci mu nebol nepriateľom ani nevyhľadával nešťastie pre neho, 24 vtedy zbor rozsúdi medzi tým, kto zabil, a medzi pomstiteľom krvi podľa právnych predpisov; 25 zbor vytrhne vraha z ruky pomstiteľa krvi a privedie ho späť do jeho útočištného mesta, do ktorého utiekol, a bude v ňom bývať do smrti veľkňaza, ktorý bol pomazaný posvätným olejom. 26 Ak však predsa vyjde ten vrah za hranicu svojho útočištného mesta, do ktorého utiekol, 27 a pomstiteľ krvi ho stretne vonku za hranicou jeho útočištného mesta, pomstiteľ krvi zabije vraha - nemá však viny na krvi, 28 lebo tamten má bývať vo svojom útočištnom meste až do smrti veľkňaza. Len po smrti veľkňaza sa môže vrátiť do krajiny svojho vlastníctva. 29 Toto nech vám je právnym ustanovením pre vaše pokolenia vo všetkých vašich bydliskách. 30 Ktokoľvek zabije človeka, podľa svedectva svedkov má byť vydaný na smrť, avšak jeden svedok nemôže vypovedať proti nikomu tak, aby ten bol vydaný na smrť. 31 Nesmiete prijať výkupné za život vraha, ktorý je hoden smrti, ale musí byť vydaný na smrť. 32 Nesmiete prijať výkupné ani za toho, kto ušiel zo svojho útočištného mesta, aby sa vrátil a býval v krajine až do smrti veľkňaza 33 Neznesväťte krajinu, v ktorej ste, lebo krv znesväcuje krajinu a pre krajinu nemožno získať zmierenie za krv v nej rozliatu, iba krvou toho, kto ju vylial. 34 Nesmiete poškvrniť krajinu, v ktorej bývate, uprostred ktorej ja bývam, lebo ja, Hospodin, prebývam uprostred Izraela.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk