Predchádzajúca kapitola

35. kapitola

Podiel Lévíjcov

1 Hospodin hovoril Mojžišovi na moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu:
2 Prikáž Izraelcom, aby Lévíjcom dali zo svojho dedičného vlastníctva mestá na bývanie; nech dajú Lévijcom i pastviny okolo miest. 3 Mestá budú mať na bývanie a svoje pastviny nech majú pre svoj dobytok, stáda a pre všetky svoje zvieratá. 4 Pastviny miest, ktoré dáte Lévíjcom, majú sa rozprestierať od múrov miest dookola na tisíc lakťov; 5 von z mesta na východnú stranu namerajte dvetisíc lakťov, na západnú stranu dvetisíc, na severnú stranu dvetisíc lakťov, zatiaľ čo mesto nech je v strede; to im má slúžiť za pastviny pri mestách. 6 Čo sa týka miest, ktoré dáte Lévíjcom, dajte im šesť útočištných miest, aby tam mohol utiecť vrah; k nim im pridajte štyridsaťdva miest. 7 Všetkých miest, ktoré dáte Lévíjcom, bude štyridsaťosem - a s nimi aj príslušné pastviny. 8 Čo sa týka miest, ktoré dáte z dedičného vlastníctva Izraelcov, z väčšieho dajte viac a z menšieho dajte menej; každý nech dá Lévíjcom zo svojich miest podľa svojho vlastníctva, ktoré dostane do dedičného vlastníctva.

Útočištné mestá

9 Hospodin hovoril Mojžišovi:
10 Povedz Izraelcom: Keď prejdete cez Jordán do Kanaánu, 11 vyvoľte si niektoré mestá, ktoré vám budú útočištnými mestami; ta môže utiecť vrah, ktorý neúmyselne niekoho zabil. 12 Mestá vám budú útočiskom pred pomstiteľom krvi, aby vrah nezomrel skôr, ako sa postaví pred zbor na súd. 13 Z miest, ktoré vyhradíte, budete mať šesť útočištných miest. 14 Tri mestá vyhraďte za Jordánom a tri mestá vyhraďte v Kanaáne: budú vám útočištnými mestami. 15 Izraelcom, cudzincovi a usadlíkovi; uprostred nich bude týchto šesť miest slúžiť ako útočisko, aby tam mohol utiecť ten, kto neúmyselne zabil niekoho. 16 Ak ho udrie železným predmetom, takže ten zomrie, je vrahom a vrah má byť vydaný na smrť. 17 Ak ho udrie kameňom, ktorým možno niekoho zabiť, a onen zomrie, je vrahom; vrah má byť vydaný na smrť. 18 Alebo ak ho udrie dreveným predmetom, ktorým možno niekoho zabiť, a onen zomrie, je vrahom; vrah má byť vydaný na smrť. 19 Pomstiteľ krvi nech usmrtí vraha; keď ho stretne, nech ho usmrtí. 20 Ak niekto z nenávisti niekoho zrazí alebo hodí do neho niečo so zlým úmyslom, takže ten zomrie, 21 alebo ak ho v nepriateľstve udrie rukou a ten zomrie, má byť vydaný na smrť ten, kto ho udrel; je vrahom; pomstiteľ krvi nech usmrtí vraha, keď ho stretne. 22 Ale ak ho zrazu bez nepriateľstva zrazí alebo hodí do neho akýkoľvek predmet bez zlého úmyslu, 23 alebo ak pustí na neho akýkoľvek kameň, ktorým možno niekoho zabiť bez toho, že by ho videl, a onen zomrie, hoci mu nebol nepriateľom ani nevyhľadával nešťastie pre neho, 24 vtedy zbor rozsúdi medzi tým, kto zabil, a medzi pomstiteľom krvi podľa právnych predpisov; 25 zbor vytrhne vraha z ruky pomstiteľa krvi a privedie ho späť do jeho útočištného mesta, do ktorého utiekol, a bude v ňom bývať do smrti veľkňaza, ktorý bol pomazaný posvätným olejom. 26 Ak však predsa vyjde ten vrah za hranicu svojho útočištného mesta, do ktorého utiekol, 27 a pomstiteľ krvi ho stretne vonku za hranicou jeho útočištného mesta, pomstiteľ krvi zabije vraha - nemá však viny na krvi, 28 lebo tamten má bývať vo svojom útočištnom meste až do smrti veľkňaza. Len po smrti veľkňaza sa môže vrátiť do krajiny svojho vlastníctva. 29 Toto nech vám je právnym ustanovením pre vaše pokolenia vo všetkých vašich bydliskách. 30 Ktokoľvek zabije človeka, podľa svedectva svedkov má byť vydaný na smrť, avšak jeden svedok nemôže vypovedať proti nikomu tak, aby ten bol vydaný na smrť. 31 Nesmiete prijať výkupné za život vraha, ktorý je hoden smrti, ale musí byť vydaný na smrť. 32 Nesmiete prijať výkupné ani za toho, kto ušiel zo svojho útočištného mesta, aby sa vrátil a býval v krajine až do smrti veľkňaza 33 Neznesväťte krajinu, v ktorej ste, lebo krv znesväcuje krajinu a pre krajinu nemožno získať zmierenie za krv v nej rozliatu, iba krvou toho, kto ju vylial. 34 Nesmiete poškvrniť krajinu, v ktorej bývate, uprostred ktorej ja bývam, lebo ja, Hospodin, prebývam uprostred Izraela.