Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

34. kapitola

Hranice zasľúbenej krajiny

1 Hospodin hovoril Mojžišovi:
2 Prikáž Izraelcom: Keď vojdete do Kanaánu - ten bude krajinou, ktorá vám pripadne za dedičné vlastníctvo; krajina Kanaánu v plnom rozsahu svojich hraníc: 3 južný okraj vášho územia nech ide od púšte Cín pozdĺž Edómu. Vaša južná hranica nech sa začína pri konci Soľného mora na východe 4 a potom nech sa vaša hranica obráti na juh ku Svahu Akrabbím, nech sa tiahne cez Cín, jej konce nech sú južne od Kádeš-Barnéy a nech pokračuje na Chacar-Addár a prejde k Acmónu. 5 Hranica nech sa obráti od Acmónu, Egyptského potoka, a jej konce nech smerujú k moru. 6 Západnou hranicou vám bude Veľké more a jeho pobrežie. Toto nech je vašou západnou hranicou. 7 A toto nech je vašou severnou hranicou: od Veľkého mora si vyznačte vrch Hór. 8 Od vrchu Hór si urobte znak smerom do Chamatu a konce hranice nech sú pri Cedáde; 9 hranica pokračuje od Zifrónu a jej konce nech sú pri Chacar-Énáne. Toto nech je vám severnou hranicou. 10 Východnú hranicu si vyznačte: od Chacar-Énánu do Šefámu, 11 hranica nech sa tiahne dolu od Šefámu k Rible, východne od Ajinu, potom dolu, takže sa bude dotýkať brehu Genezaretského jazera na východe; 12 potom nech sa tiahne hranica dolu k Jordánu a jej konce nech sú pri Soľnom mori. Toto má byť vaša krajina so svojimi hranicami dookola. 13 Potom Mojžiš prikázal Izraelcom: Toto je krajina, ktorú dostanete do vlastníctva lósom, ktorú Hospodin prikázal odovzdať deviatim kmeňom a jednej polovici kmeňa. 14 Veď kmeň Rúbenovcom už prevzal podľa svojho otcovského domu, i kmeň Gádovcov podľa svojho otcovského domu, aj polovica kmeňa Menaššeho prevzala svoje dedičné vlastníctvo. 15 Dva a pol kmeňa už dostalo svoje dedičné vlastníctvo za Jordánom východne naproti Jerichu. 16 Hospodin hovoril Mojžišovi: 17 Toto sú mená mužov, ktorí vám rozdelia krajinu do dedičného vlastníctva: kňaz Eleázár a Józua, syn Núnov. 18 Priberte si po jednom kniežati za kmeň, aby vám rozdelili krajinu do dedičného vlastníctva. 19 Mená týchto mužov sú: za kmeň Júda Káléb, syn Jefunneho; 20 za kmeň Šimeón Šemúél, syn Ammihúdov; 21 za kmeň Benjamín Elídád, syn Kislónov; 22 za kmeň Dán knieža Bukkí, syn Joglího; 23 za Jozefovcov, a to za kmeň Menašše knieža Channíél, syn Éfódov; 24 a za kmeň Efrajim knieža Kemúél, syn Šiftánov; 25 za kmeň Zebulún knieža Elícáfán, syn Parnáchov, 26 a za kmeň Jissáchár knieža Paltíél, syn Azzánov, 27 za kmeň Ašérovcov knieža Achíhúd, syn Šelómiho, 28 za kmeň Naftálí knieža Pedahél, syn Amíhúdov. 29 Toto sú mužovia, ktorým prikázal Hospodin podeliť dedičné vlastníctvo Izraelcom v Kanaáne.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk