Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

34. kapitola

Hranice zasľúbenej krajiny

1 Hospodin hovoril Mojžišovi:
2 Prikáž Izraelcom: Keď vojdete do Kanaánu - ten bude krajinou, ktorá vám pripadne za dedičné vlastníctvo; krajina Kanaánu v plnom rozsahu svojich hraníc: 3 južný okraj vášho územia nech ide od púšte Cín pozdĺž Edómu. Vaša južná hranica nech sa začína pri konci Soľného mora na východe 4 a potom nech sa vaša hranica obráti na juh ku Svahu Akrabbím, nech sa tiahne cez Cín, jej konce nech sú južne od Kádeš-Barnéy a nech pokračuje na Chacar-Addár a prejde k Acmónu. 5 Hranica nech sa obráti od Acmónu, Egyptského potoka, a jej konce nech smerujú k moru. 6 Západnou hranicou vám bude Veľké more a jeho pobrežie. Toto nech je vašou západnou hranicou. 7 A toto nech je vašou severnou hranicou: od Veľkého mora si vyznačte vrch Hór. 8 Od vrchu Hór si urobte znak smerom do Chamatu a konce hranice nech sú pri Cedáde; 9 hranica pokračuje od Zifrónu a jej konce nech sú pri Chacar-Énáne. Toto nech je vám severnou hranicou. 10 Východnú hranicu si vyznačte: od Chacar-Énánu do Šefámu, 11 hranica nech sa tiahne dolu od Šefámu k Rible, východne od Ajinu, potom dolu, takže sa bude dotýkať brehu Genezaretského jazera na východe; 12 potom nech sa tiahne hranica dolu k Jordánu a jej konce nech sú pri Soľnom mori. Toto má byť vaša krajina so svojimi hranicami dookola. 13 Potom Mojžiš prikázal Izraelcom: Toto je krajina, ktorú dostanete do vlastníctva lósom, ktorú Hospodin prikázal odovzdať deviatim kmeňom a jednej polovici kmeňa. 14 Veď kmeň Rúbenovcom už prevzal podľa svojho otcovského domu, i kmeň Gádovcov podľa svojho otcovského domu, aj polovica kmeňa Menaššeho prevzala svoje dedičné vlastníctvo. 15 Dva a pol kmeňa už dostalo svoje dedičné vlastníctvo za Jordánom východne naproti Jerichu. 16 Hospodin hovoril Mojžišovi: 17 Toto sú mená mužov, ktorí vám rozdelia krajinu do dedičného vlastníctva: kňaz Eleázár a Józua, syn Núnov. 18 Priberte si po jednom kniežati za kmeň, aby vám rozdelili krajinu do dedičného vlastníctva. 19 Mená týchto mužov sú: za kmeň Júda Káléb, syn Jefunneho; 20 za kmeň Šimeón Šemúél, syn Ammihúdov; 21 za kmeň Benjamín Elídád, syn Kislónov; 22 za kmeň Dán knieža Bukkí, syn Joglího; 23 za Jozefovcov, a to za kmeň Menašše knieža Channíél, syn Éfódov; 24 a za kmeň Efrajim knieža Kemúél, syn Šiftánov; 25 za kmeň Zebulún knieža Elícáfán, syn Parnáchov, 26 a za kmeň Jissáchár knieža Paltíél, syn Azzánov, 27 za kmeň Ašérovcov knieža Achíhúd, syn Šelómiho, 28 za kmeň Naftálí knieža Pedahél, syn Amíhúdov. 29 Toto sú mužovia, ktorým prikázal Hospodin podeliť dedičné vlastníctvo Izraelcom v Kanaáne.