Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

33. kapitola

Zastávky Izraelcov na púšti

1 Toto sú zastávky Izraelcov, ktorí vyšli z Egypta vo svojich vojoch pod vedením Mojžiša a Árona:
2 Mojžiš na rozkaz Hospodinov zapísal východiská ich putovania. Toto sú zastávky, z ktorých sa vydali na cestu. 3 Keď sa vydali na cestu z Ramesesa, pätnásty deň prvého mesiaca, v deň po pasche, Izraelci vyšli pod ochranou zdvihnutej ruky pred očami celého Egypta, 4 kým Egypťania pochovávali tých, ktorých Hospodin pobil medzi nimi, totiž všetkých prvorodených; ba aj na ich bohoch vykonal Hospodin súd. 5 Z Ramesesa sa Izraelci vydali na cestu a utáborili sa v Sukkóte. 6 Zo Sukkótu sa vydali na cestu a utáborili sa v Étáme, ktorý leží na okraji púšte. 7 Z Étámu sa vydali na cestu a obrátili sa na Pí-Hachírót, ktorý leží pred Baal-Cefónom, a utáborili sa pred Migdólom. 8 Z Pí-Hachírótu sa vydali na cestu, prešli cez more na púšť, šli trojdennou cestou na púšť Étám a utáborili sa v Máre. 9 Z Máry sa vydali na cestu a prišli do Élímu - v Élíme bolo dvanásť prameňov vody a sedemdesiat paliem - a utáborili sa tam. 10 Z Élímu sa vydali na cestu a utáborili sa pri Červenom mori. 11 Od Červeného mora sa vydali na cestu a utáborili sa na púšti Sín. 12 Z púšte Sín sa vydali na cestu a utáborili sa v Dofke. 13 Z Dofky sa vydali na cestu a utáborili sa v Álúši. 14 Z Álúša sa vydali na cestu a utáborili sa v Refidíme; tam ľud nemal pitnú vodu. 15 Z Refidímu sa vydali na cestu a utáborili sa na Sinajskej púšti. 16 Zo Sinajskej púšte sa vydali na cestu a utáborili sa v Kibrót-Hattaavá. 17 Z Kibrót--Hattaavá sa vydali na cestu a utáborili sa v Chacéróte. 18 Z Chacérótu sa vydali na cestu a utáborili sa v Ritme. 19 Z Ritmy sa vydali na cestu a utáborili sa v Rimmón-Pereci. 20 Z Rimmón-Perecu sa vydali na cestu a utáborili sa v Libne. 21 Z Libny sa vydali na cestu a utáborili sa v Risse. 22 Z Rissy sa vydali na cestu a utáborili sa v Kehéláte. 23 Z Kehéláty sa vydali na cestu a utáborili sa v Har-Šeferi. 24 Z Har-Šeferu sa vydali na cestu a utáborili sa v Cháráde. 25 Z Chárády sa vydali na cestu a utáborili sa v Makhélóte. 26 Z Makhélótu sa vydali na cestu a utáborili sa v Tachate. 27 Z Tachatu sa vydali na cestu a utáborili sa v Tárachu. 28 Z Tárachu sa vydali na cestu a utáborili sa v Mitke. 29 Z Mitky sa vydali na cestu a utáborili sa v Chašmóne. 30 Z Chašmóny sa vydali na cestu a utáborili sa v Móséróte. 31 Z Mósérótu sa vydali na cestu a utáborili sa v Bené-Jaakáne. 32 Z Bené-Jaakánu sa vydali na cestu a utáborili sa v Chór-Haggidgáde. 33 Z Chór-Haggidgádu sa vydali na cestu a utáborili sa v Jotbáte. 34 Z Jotbáty sa vydali na cestu a utáborili sa v Abróne. 35 Z Abróny sa vydali na cestu a utáborili sa v Ecjón-Geberi. 36 Z Ecjón-Geberu sa vydali na cestu a utáborili sa na púšti Cín, to je Kádeš. 37 Z Kádeša sa vydali na cestu a utáborili sa na vrchu Hór, na konci Edómska. 38 Vtedy na rozkaz Hospodinov kňaz Áron vystúpil na vrch Hór a tam zomrel v štyridsiatom roku po vyjdení Izraelcov z Egypta, prvý deň piateho mesiaca. 39 Áron mal stodvadsaťtri rokov, keď zomrel na vrchu Hór. 40 Vtedy kanaánsky kráľ Arádu, ktorý býval v Negebe v Kanaáne, sa dopočul, že Izraelci prišli. 41 Z vrchu Hór sa vydali na cestu a utáborili sa v Calmóne. 42 Z Calmóny sa vydali na cestu a utáborili sa v Púnóne. 43 Z Púnónu sa vydali na cestu a utáborili sa v Óbóte. 44 Z Óbótu sa vydali na cestu a utáborili sa v Ijjé-Háabáríme, na hranici Moábska. 45 Z Ijjímu sa vydali na cestu a utáborili sa v Díbón-Gáde. 46 Z Díbón-Gádu sa vydali na cestu a utáborili sa v Almón-Diblátajime. 47 Z Almón-Diblátajimu sa vydali na cestu a utáborili sa pri pohorí Abárím naproti Nebó. 48 Z pohoria Abárím sa vydali na cestu a utáborili sa na moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. 49 Táborili teda pri Jordáne od Bét-Haješímótu po Ábel-Haššittím na moábskych stepiach.

Príkaz zahnať Kanaáncov

50 Hospodin hovoril Mojžišovi na moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu:
51 Hovor s Izraelcami a povedz im: Keď prejdete cez Jordán do Kanaánu, 52 vyžeňte všetkých obyvateľov krajiny spred seba a zničte všetky ich vyrezávané sochy i všetky ich liate sošky a všetky ich výšiny spustošte. 53 Potom zaberte krajinu a bývajte v nej, lebo vám som dal krajinu, aby ste ju zabrali do vlastníctva. 54 Krajinu rozdeľte podľa ich čeľadí lósom ako dedičné vlastníctvo; veľkému zväčšite jeho dedičné vlastníctvo a malému zmenšite jeho dedičné vlastníctvo; kam komu padne lós, to bude jeho. Vlastníctvo rozdeľte podľa ich otcovských kmeňov. 55 Ak však nevyženiete obyvateľov krajiny spred seba, vtedy tí, čo zostanú z nich, stanú sa tŕňom vo vašich očiach a ostňom vo vašich bokoch a budú vás sužovať v krajine, v ktorej budete bývať. 56 Vtedy tak naložím s vami, ako som zamýšľal naložiť s nimi.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk