Predchádzajúca kapitola

33. kapitola

Zastávky Izraelcov na púšti

1 Toto sú zastávky Izraelcov, ktorí vyšli z Egypta vo svojich vojoch pod vedením Mojžiša a Árona:
2 Mojžiš na rozkaz Hospodinov zapísal východiská ich putovania. Toto sú zastávky, z ktorých sa vydali na cestu. 3 Keď sa vydali na cestu z Ramesesa, pätnásty deň prvého mesiaca, v deň po pasche, Izraelci vyšli pod ochranou zdvihnutej ruky pred očami celého Egypta, 4 kým Egypťania pochovávali tých, ktorých Hospodin pobil medzi nimi, totiž všetkých prvorodených; ba aj na ich bohoch vykonal Hospodin súd. 5 Z Ramesesa sa Izraelci vydali na cestu a utáborili sa v Sukkóte. 6 Zo Sukkótu sa vydali na cestu a utáborili sa v Étáme, ktorý leží na okraji púšte. 7 Z Étámu sa vydali na cestu a obrátili sa na Pí-Hachírót, ktorý leží pred Baal-Cefónom, a utáborili sa pred Migdólom. 8 Z Pí-Hachírótu sa vydali na cestu, prešli cez more na púšť, šli trojdennou cestou na púšť Étám a utáborili sa v Máre. 9 Z Máry sa vydali na cestu a prišli do Élímu - v Élíme bolo dvanásť prameňov vody a sedemdesiat paliem - a utáborili sa tam. 10 Z Élímu sa vydali na cestu a utáborili sa pri Červenom mori. 11 Od Červeného mora sa vydali na cestu a utáborili sa na púšti Sín. 12 Z púšte Sín sa vydali na cestu a utáborili sa v Dofke. 13 Z Dofky sa vydali na cestu a utáborili sa v Álúši. 14 Z Álúša sa vydali na cestu a utáborili sa v Refidíme; tam ľud nemal pitnú vodu. 15 Z Refidímu sa vydali na cestu a utáborili sa na Sinajskej púšti. 16 Zo Sinajskej púšte sa vydali na cestu a utáborili sa v Kibrót-Hattaavá. 17 Z Kibrót--Hattaavá sa vydali na cestu a utáborili sa v Chacéróte. 18 Z Chacérótu sa vydali na cestu a utáborili sa v Ritme. 19 Z Ritmy sa vydali na cestu a utáborili sa v Rimmón-Pereci. 20 Z Rimmón-Perecu sa vydali na cestu a utáborili sa v Libne. 21 Z Libny sa vydali na cestu a utáborili sa v Risse. 22 Z Rissy sa vydali na cestu a utáborili sa v Kehéláte. 23 Z Kehéláty sa vydali na cestu a utáborili sa v Har-Šeferi. 24 Z Har-Šeferu sa vydali na cestu a utáborili sa v Cháráde. 25 Z Chárády sa vydali na cestu a utáborili sa v Makhélóte. 26 Z Makhélótu sa vydali na cestu a utáborili sa v Tachate. 27 Z Tachatu sa vydali na cestu a utáborili sa v Tárachu. 28 Z Tárachu sa vydali na cestu a utáborili sa v Mitke. 29 Z Mitky sa vydali na cestu a utáborili sa v Chašmóne. 30 Z Chašmóny sa vydali na cestu a utáborili sa v Móséróte. 31 Z Mósérótu sa vydali na cestu a utáborili sa v Bené-Jaakáne. 32 Z Bené-Jaakánu sa vydali na cestu a utáborili sa v Chór-Haggidgáde. 33 Z Chór-Haggidgádu sa vydali na cestu a utáborili sa v Jotbáte. 34 Z Jotbáty sa vydali na cestu a utáborili sa v Abróne. 35 Z Abróny sa vydali na cestu a utáborili sa v Ecjón-Geberi. 36 Z Ecjón-Geberu sa vydali na cestu a utáborili sa na púšti Cín, to je Kádeš. 37 Z Kádeša sa vydali na cestu a utáborili sa na vrchu Hór, na konci Edómska. 38 Vtedy na rozkaz Hospodinov kňaz Áron vystúpil na vrch Hór a tam zomrel v štyridsiatom roku po vyjdení Izraelcov z Egypta, prvý deň piateho mesiaca. 39 Áron mal stodvadsaťtri rokov, keď zomrel na vrchu Hór. 40 Vtedy kanaánsky kráľ Arádu, ktorý býval v Negebe v Kanaáne, sa dopočul, že Izraelci prišli. 41 Z vrchu Hór sa vydali na cestu a utáborili sa v Calmóne. 42 Z Calmóny sa vydali na cestu a utáborili sa v Púnóne. 43 Z Púnónu sa vydali na cestu a utáborili sa v Óbóte. 44 Z Óbótu sa vydali na cestu a utáborili sa v Ijjé-Háabáríme, na hranici Moábska. 45 Z Ijjímu sa vydali na cestu a utáborili sa v Díbón-Gáde. 46 Z Díbón-Gádu sa vydali na cestu a utáborili sa v Almón-Diblátajime. 47 Z Almón-Diblátajimu sa vydali na cestu a utáborili sa pri pohorí Abárím naproti Nebó. 48 Z pohoria Abárím sa vydali na cestu a utáborili sa na moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. 49 Táborili teda pri Jordáne od Bét-Haješímótu po Ábel-Haššittím na moábskych stepiach.

Príkaz zahnať Kanaáncov

50 Hospodin hovoril Mojžišovi na moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu:
51 Hovor s Izraelcami a povedz im: Keď prejdete cez Jordán do Kanaánu, 52 vyžeňte všetkých obyvateľov krajiny spred seba a zničte všetky ich vyrezávané sochy i všetky ich liate sošky a všetky ich výšiny spustošte. 53 Potom zaberte krajinu a bývajte v nej, lebo vám som dal krajinu, aby ste ju zabrali do vlastníctva. 54 Krajinu rozdeľte podľa ich čeľadí lósom ako dedičné vlastníctvo; veľkému zväčšite jeho dedičné vlastníctvo a malému zmenšite jeho dedičné vlastníctvo; kam komu padne lós, to bude jeho. Vlastníctvo rozdeľte podľa ich otcovských kmeňov. 55 Ak však nevyženiete obyvateľov krajiny spred seba, vtedy tí, čo zostanú z nich, stanú sa tŕňom vo vašich očiach a ostňom vo vašich bokoch a budú vás sužovať v krajine, v ktorej budete bývať. 56 Vtedy tak naložím s vami, ako som zamýšľal naložiť s nimi.