Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

33. kapitola

Zastávky Izraelcov na púšti

1 Toto sú zastávky Izraelcov, ktorí vyšli z Egypta vo svojich vojoch pod vedením Mojžiša a Árona:
2 Mojžiš na rozkaz Hospodinov zapísal východiská ich putovania. Toto sú zastávky, z ktorých sa vydali na cestu. 3 Keď sa vydali na cestu z Ramesesa, pätnásty deň prvého mesiaca, v deň po pasche, Izraelci vyšli pod ochranou zdvihnutej ruky pred očami celého Egypta, 4 kým Egypťania pochovávali tých, ktorých Hospodin pobil medzi nimi, totiž všetkých prvorodených; ba aj na ich bohoch vykonal Hospodin súd. 5 Z Ramesesa sa Izraelci vydali na cestu a utáborili sa v Sukkóte. 6 Zo Sukkótu sa vydali na cestu a utáborili sa v Étáme, ktorý leží na okraji púšte. 7 Z Étámu sa vydali na cestu a obrátili sa na Pí-Hachírót, ktorý leží pred Baal-Cefónom, a utáborili sa pred Migdólom. 8 Z Pí-Hachírótu sa vydali na cestu, prešli cez more na púšť, šli trojdennou cestou na púšť Étám a utáborili sa v Máre. 9 Z Máry sa vydali na cestu a prišli do Élímu - v Élíme bolo dvanásť prameňov vody a sedemdesiat paliem - a utáborili sa tam. 10 Z Élímu sa vydali na cestu a utáborili sa pri Červenom mori. 11 Od Červeného mora sa vydali na cestu a utáborili sa na púšti Sín. 12 Z púšte Sín sa vydali na cestu a utáborili sa v Dofke. 13 Z Dofky sa vydali na cestu a utáborili sa v Álúši. 14 Z Álúša sa vydali na cestu a utáborili sa v Refidíme; tam ľud nemal pitnú vodu. 15 Z Refidímu sa vydali na cestu a utáborili sa na Sinajskej púšti. 16 Zo Sinajskej púšte sa vydali na cestu a utáborili sa v Kibrót-Hattaavá. 17 Z Kibrót--Hattaavá sa vydali na cestu a utáborili sa v Chacéróte. 18 Z Chacérótu sa vydali na cestu a utáborili sa v Ritme. 19 Z Ritmy sa vydali na cestu a utáborili sa v Rimmón-Pereci. 20 Z Rimmón-Perecu sa vydali na cestu a utáborili sa v Libne. 21 Z Libny sa vydali na cestu a utáborili sa v Risse. 22 Z Rissy sa vydali na cestu a utáborili sa v Kehéláte. 23 Z Kehéláty sa vydali na cestu a utáborili sa v Har-Šeferi. 24 Z Har-Šeferu sa vydali na cestu a utáborili sa v Cháráde. 25 Z Chárády sa vydali na cestu a utáborili sa v Makhélóte. 26 Z Makhélótu sa vydali na cestu a utáborili sa v Tachate. 27 Z Tachatu sa vydali na cestu a utáborili sa v Tárachu. 28 Z Tárachu sa vydali na cestu a utáborili sa v Mitke. 29 Z Mitky sa vydali na cestu a utáborili sa v Chašmóne. 30 Z Chašmóny sa vydali na cestu a utáborili sa v Móséróte. 31 Z Mósérótu sa vydali na cestu a utáborili sa v Bené-Jaakáne. 32 Z Bené-Jaakánu sa vydali na cestu a utáborili sa v Chór-Haggidgáde. 33 Z Chór-Haggidgádu sa vydali na cestu a utáborili sa v Jotbáte. 34 Z Jotbáty sa vydali na cestu a utáborili sa v Abróne. 35 Z Abróny sa vydali na cestu a utáborili sa v Ecjón-Geberi. 36 Z Ecjón-Geberu sa vydali na cestu a utáborili sa na púšti Cín, to je Kádeš. 37 Z Kádeša sa vydali na cestu a utáborili sa na vrchu Hór, na konci Edómska. 38 Vtedy na rozkaz Hospodinov kňaz Áron vystúpil na vrch Hór a tam zomrel v štyridsiatom roku po vyjdení Izraelcov z Egypta, prvý deň piateho mesiaca. 39 Áron mal stodvadsaťtri rokov, keď zomrel na vrchu Hór. 40 Vtedy kanaánsky kráľ Arádu, ktorý býval v Negebe v Kanaáne, sa dopočul, že Izraelci prišli. 41 Z vrchu Hór sa vydali na cestu a utáborili sa v Calmóne. 42 Z Calmóny sa vydali na cestu a utáborili sa v Púnóne. 43 Z Púnónu sa vydali na cestu a utáborili sa v Óbóte. 44 Z Óbótu sa vydali na cestu a utáborili sa v Ijjé-Háabáríme, na hranici Moábska. 45 Z Ijjímu sa vydali na cestu a utáborili sa v Díbón-Gáde. 46 Z Díbón-Gádu sa vydali na cestu a utáborili sa v Almón-Diblátajime. 47 Z Almón-Diblátajimu sa vydali na cestu a utáborili sa pri pohorí Abárím naproti Nebó. 48 Z pohoria Abárím sa vydali na cestu a utáborili sa na moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. 49 Táborili teda pri Jordáne od Bét-Haješímótu po Ábel-Haššittím na moábskych stepiach.

Príkaz zahnať Kanaáncov

50 Hospodin hovoril Mojžišovi na moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu:
51 Hovor s Izraelcami a povedz im: Keď prejdete cez Jordán do Kanaánu, 52 vyžeňte všetkých obyvateľov krajiny spred seba a zničte všetky ich vyrezávané sochy i všetky ich liate sošky a všetky ich výšiny spustošte. 53 Potom zaberte krajinu a bývajte v nej, lebo vám som dal krajinu, aby ste ju zabrali do vlastníctva. 54 Krajinu rozdeľte podľa ich čeľadí lósom ako dedičné vlastníctvo; veľkému zväčšite jeho dedičné vlastníctvo a malému zmenšite jeho dedičné vlastníctvo; kam komu padne lós, to bude jeho. Vlastníctvo rozdeľte podľa ich otcovských kmeňov. 55 Ak však nevyženiete obyvateľov krajiny spred seba, vtedy tí, čo zostanú z nich, stanú sa tŕňom vo vašich očiach a ostňom vo vašich bokoch a budú vás sužovať v krajine, v ktorej budete bývať. 56 Vtedy tak naložím s vami, ako som zamýšľal naložiť s nimi.