Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

31. kapitola

Výprava proti Midjáncom

1 Hospodin hovoril Mojžišovi:
2 Pomsti Izraelcov na Midjáncoch; potom budeš pripojený k svojmu ľudu. 3 Mojžiš hovoril ľudu: Vyzbrojte spomedzi seba mužov na vojenskú výpravu; nech idú proti Midjánu vykonať Hospodinovu pomstu na Midjáncoch. 4 Za každý kmeň Izraela vyšlite na vojenskú výpravu po tisíc chlapov. 5 A tak z tisícov Izraela bolo odvedených na vojnovú výpravu tisíc za kmeň: dvanásťtisíc do boja vyzbrojených. 6 Mojžiš ich vyslal; po tisíc mužov za kmeň na vojenskú výpravu a s nimi Pinchása, syna Eleázárovho, ako kňaza vojenskej výpravy, keďže posvätné predmety a zvučné trúby mal so sebou. 7 Vydali sa na výpravu proti Midjáncom, ako Hospodin prikázal Mojžišovi, a pobili všetkých mužov. 8 Okrem iných pobitých usmrtili i piatich midjánskych kráľov: Evího, Rekema, Cúra, Chúra, Rebu. Aj Bileáma, syna Beórovho, zabili mečom. 9 Izraelci odviedli do zajatia midjánske ženy, aj ich deti, i všetok dobytok, i všetky čriedy, a ukoristili všetko ich imanie. 10 Všetky ich mestá na obývaných územiach i všetky ich stanové tábory vypálili. 11 Potom pobrali všetku korisť i všetko, čo sa dalo vziať z ľudí i z dobytka; 12 zajatcov, čo pobrali, i korisť priniesli k Mojžišovi a ku kňazovi Eleázárovi a k zboru Izraelcov, do tábora na moábske stepi pri Jordáne oproti Jerichu. 13 Vtedy im Mojžiš a kňaz Eleázár i všetky kniežatá zboru vyšli v ústrety za tábor. 14 Tu sa Mojžiš nahneval na veliteľov vojska, na tisícnikov, stotníkov, ktorí prichádzali z bojovej výpravy; 15 Mojžiš im dohováral: Či ste zachovali nažive všetky ženy? 16 Hľa, práve tieto sa stali na radu Bileámovu Izraelcom príčinou k nevere Hospodinovi vo veci Peóra, a tak prišla rana na zbor Hospodinov. 17 Tak teraz pobite všetkých chlapcov medzi deťmi a zabite každú ženu, ktorá poznala muža tak, že spala s ním; 18 avšak všetky dievčatá, ktoré nepoznali obcovanie s mužmi, ponechajte nažive pre seba. 19 Vy sa však zdržujte sedem dní mimo tábora. Na tretí a siedmy deň sa očistite každý, kto niekoho zabil, od hriechu, i každý, kto sa dotkol zabitého, vy i vaši zajatí. 20 Očistite od hriechu každé rúcho i každý kožený predmet a všetko, čo je zhotovené z kozej srsti, i všetko drevené náradie! 21 Kňaz Eleázár povedal mužom z vojenskej výpravy, ktorí odišli do vojny: Toto je ustanovenie zákona, ktoré vydal Hospodin ako príkaz Mojžišovi; 22 ale zlato a striebro, bronz a železo, cín a olovo, 23 všetko, čo znesie oheň, preveďte ohňom a bude to čisté, avšak musí to byť očistené od hriechu očistnou vodou; všetko, čo neznesie oheň, preveďte vodou. 24 Na siedmy deň si operte rúcha a budete čistí; potom smiete vojsť do tábora.

Rozdelenie koristi

25 Hospodin hovoril Mojžišovi:
26 Ty i kňaz Eleázár i náčelníci rodov zboru, zistite počet toho, čo bolo zabraté, zajatých z ľudí i z dobytka, 27 a napoly rozdeľte korisť medzi účastníkov boja, ktorí vyšli na výpravu, a medzi celý zbor. 28 Vyber dávku pre Hospodina od bojovníkov, ktorí vyšli do vojenskej výpravy: po jednom z päťsto ľudí, z dobytka, z oslov i z drobného dobytka. 29 Vezmite to z ich polovice a odovzdaj to kňazovi Eleázárovi ako pozdvihovanú dávku Hospodinovi. 30 Z polovice patriacej Izraelcom vezmi po jednom z päťdesiatich ľudí, z rožného statku, oslov, i z drobného dobytka, zo všetkého dobytka, a daj to levítom, ktorí konajú službu v príbytku Hospodinovom. 31 Mojžiš a kňaz Eleázár vykonali, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. 32 Korisť, to jest zvyšok z toho, čo ľud vojenskej výpravy ukoristil, bola: šesťstosedemdesiatpäťtisíc oviec, 33 sedemdesiatdvatisíc kusov dobytka 34 a šesťdesiatjedentisíc oslov; 35 žien, ktoré nepoznali obcovanie s mužom, bolo spolu tridsaťdvatisíc. 36 Polovičný podiel tých, ktorí išli na vojenskú výpravu, činil: tristotridsaťsedemtisíc päťsto oviec 37 a dávka pre Hospodina z oviec bola šesťstosedemdesiatpäť. 38 Dobytka bolo tridsaťšesťtisíc kusov a z toho dávka pre Hospodina bola sedemdesiatdva. 39 Oslov bolo tridsaťtisícpäťsto a z nich dávka pre Hospodina bola šesťdesiatjeden. 40 Ľudí bolo šestnásťtisíc a dávka z nich pre Hospodina bola tridsaťdva duší. 41 Mojžiš odovzdal kňazovi Eleázárovi dávku ako pozdvihovanú dávku Hospodinovi, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 42 Z polovice patriacej Izraelcom, ktorú Mojžiš oddelil od čiastky patriacej mužom, ktorí sa zúčastnili vojnovej výpravy - 43 polovica pre zbor činila: tristotridsaťsedemtisíc päťsto oviec, 44 tridsaťšesťtisíc kusov dobytka, 45 tridsaťtisícpäťsto oslov 46 a šestnásťtisíc ľudí - 47 z tejto polovice patriacej Izraelcom vzal Mojžiš po jednom z päťdesiatich ľudí i z dobytka a odovzdal to levítom, ktorí konali službu v príbytku Hospodinovom, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.

Obete z koristi

48 Potom pristúpili k Mojžišovi velitelia, ktorí boli nad tisícami vojska, tisícnici a stotníci,
49 a povedali Mojžišovi: Tvoji služobníci spočítali bojovníkov, ktorí boli pod naším velením, a nechýba z nás ani jeden. 50 Preto predkladáme obetný dar Hospodinovi, každý čo našiel: zlaté šperky, náramnice, pečatné prstene, náušnice a retiazky, aby sa vykonal obrad zmierenia za nás pred Hospodinom. 51 Vtedy prevzal Mojžiš a kňaz Eleázár od nich zlato, všetky zhotovené šperky. 52 Všetkého zlata, určeného na pozdvihovanú dávku, ktorú tisícnici a stotníci venovali Hospodinovi, bolo šestnásťtisíc sedemstopäťdesiat šekelov. 53 Vojaci brali korisť každý pre seba. 54 Mojžiš a kňaz Eleázár prevzali zlato od tisícnikov a stotníkov a doniesli ho do svätostánku, aby Hospodinovi pripomínalo Izraelcov.