Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

31. kapitola

Výprava proti Midjáncom

1 Hospodin hovoril Mojžišovi:
2 Pomsti Izraelcov na Midjáncoch; potom budeš pripojený k svojmu ľudu. 3 Mojžiš hovoril ľudu: Vyzbrojte spomedzi seba mužov na vojenskú výpravu; nech idú proti Midjánu vykonať Hospodinovu pomstu na Midjáncoch. 4 Za každý kmeň Izraela vyšlite na vojenskú výpravu po tisíc chlapov. 5 A tak z tisícov Izraela bolo odvedených na vojnovú výpravu tisíc za kmeň: dvanásťtisíc do boja vyzbrojených. 6 Mojžiš ich vyslal; po tisíc mužov za kmeň na vojenskú výpravu a s nimi Pinchása, syna Eleázárovho, ako kňaza vojenskej výpravy, keďže posvätné predmety a zvučné trúby mal so sebou. 7 Vydali sa na výpravu proti Midjáncom, ako Hospodin prikázal Mojžišovi, a pobili všetkých mužov. 8 Okrem iných pobitých usmrtili i piatich midjánskych kráľov: Evího, Rekema, Cúra, Chúra, Rebu. Aj Bileáma, syna Beórovho, zabili mečom. 9 Izraelci odviedli do zajatia midjánske ženy, aj ich deti, i všetok dobytok, i všetky čriedy, a ukoristili všetko ich imanie. 10 Všetky ich mestá na obývaných územiach i všetky ich stanové tábory vypálili. 11 Potom pobrali všetku korisť i všetko, čo sa dalo vziať z ľudí i z dobytka; 12 zajatcov, čo pobrali, i korisť priniesli k Mojžišovi a ku kňazovi Eleázárovi a k zboru Izraelcov, do tábora na moábske stepi pri Jordáne oproti Jerichu. 13 Vtedy im Mojžiš a kňaz Eleázár i všetky kniežatá zboru vyšli v ústrety za tábor. 14 Tu sa Mojžiš nahneval na veliteľov vojska, na tisícnikov, stotníkov, ktorí prichádzali z bojovej výpravy; 15 Mojžiš im dohováral: Či ste zachovali nažive všetky ženy? 16 Hľa, práve tieto sa stali na radu Bileámovu Izraelcom príčinou k nevere Hospodinovi vo veci Peóra, a tak prišla rana na zbor Hospodinov. 17 Tak teraz pobite všetkých chlapcov medzi deťmi a zabite každú ženu, ktorá poznala muža tak, že spala s ním; 18 avšak všetky dievčatá, ktoré nepoznali obcovanie s mužmi, ponechajte nažive pre seba. 19 Vy sa však zdržujte sedem dní mimo tábora. Na tretí a siedmy deň sa očistite každý, kto niekoho zabil, od hriechu, i každý, kto sa dotkol zabitého, vy i vaši zajatí. 20 Očistite od hriechu každé rúcho i každý kožený predmet a všetko, čo je zhotovené z kozej srsti, i všetko drevené náradie! 21 Kňaz Eleázár povedal mužom z vojenskej výpravy, ktorí odišli do vojny: Toto je ustanovenie zákona, ktoré vydal Hospodin ako príkaz Mojžišovi; 22 ale zlato a striebro, bronz a železo, cín a olovo, 23 všetko, čo znesie oheň, preveďte ohňom a bude to čisté, avšak musí to byť očistené od hriechu očistnou vodou; všetko, čo neznesie oheň, preveďte vodou. 24 Na siedmy deň si operte rúcha a budete čistí; potom smiete vojsť do tábora.

Rozdelenie koristi

25 Hospodin hovoril Mojžišovi:
26 Ty i kňaz Eleázár i náčelníci rodov zboru, zistite počet toho, čo bolo zabraté, zajatých z ľudí i z dobytka, 27 a napoly rozdeľte korisť medzi účastníkov boja, ktorí vyšli na výpravu, a medzi celý zbor. 28 Vyber dávku pre Hospodina od bojovníkov, ktorí vyšli do vojenskej výpravy: po jednom z päťsto ľudí, z dobytka, z oslov i z drobného dobytka. 29 Vezmite to z ich polovice a odovzdaj to kňazovi Eleázárovi ako pozdvihovanú dávku Hospodinovi. 30 Z polovice patriacej Izraelcom vezmi po jednom z päťdesiatich ľudí, z rožného statku, oslov, i z drobného dobytka, zo všetkého dobytka, a daj to levítom, ktorí konajú službu v príbytku Hospodinovom. 31 Mojžiš a kňaz Eleázár vykonali, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. 32 Korisť, to jest zvyšok z toho, čo ľud vojenskej výpravy ukoristil, bola: šesťstosedemdesiatpäťtisíc oviec, 33 sedemdesiatdvatisíc kusov dobytka 34 a šesťdesiatjedentisíc oslov; 35 žien, ktoré nepoznali obcovanie s mužom, bolo spolu tridsaťdvatisíc. 36 Polovičný podiel tých, ktorí išli na vojenskú výpravu, činil: tristotridsaťsedemtisíc päťsto oviec 37 a dávka pre Hospodina z oviec bola šesťstosedemdesiatpäť. 38 Dobytka bolo tridsaťšesťtisíc kusov a z toho dávka pre Hospodina bola sedemdesiatdva. 39 Oslov bolo tridsaťtisícpäťsto a z nich dávka pre Hospodina bola šesťdesiatjeden. 40 Ľudí bolo šestnásťtisíc a dávka z nich pre Hospodina bola tridsaťdva duší. 41 Mojžiš odovzdal kňazovi Eleázárovi dávku ako pozdvihovanú dávku Hospodinovi, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 42 Z polovice patriacej Izraelcom, ktorú Mojžiš oddelil od čiastky patriacej mužom, ktorí sa zúčastnili vojnovej výpravy - 43 polovica pre zbor činila: tristotridsaťsedemtisíc päťsto oviec, 44 tridsaťšesťtisíc kusov dobytka, 45 tridsaťtisícpäťsto oslov 46 a šestnásťtisíc ľudí - 47 z tejto polovice patriacej Izraelcom vzal Mojžiš po jednom z päťdesiatich ľudí i z dobytka a odovzdal to levítom, ktorí konali službu v príbytku Hospodinovom, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.

Obete z koristi

48 Potom pristúpili k Mojžišovi velitelia, ktorí boli nad tisícami vojska, tisícnici a stotníci,
49 a povedali Mojžišovi: Tvoji služobníci spočítali bojovníkov, ktorí boli pod naším velením, a nechýba z nás ani jeden. 50 Preto predkladáme obetný dar Hospodinovi, každý čo našiel: zlaté šperky, náramnice, pečatné prstene, náušnice a retiazky, aby sa vykonal obrad zmierenia za nás pred Hospodinom. 51 Vtedy prevzal Mojžiš a kňaz Eleázár od nich zlato, všetky zhotovené šperky. 52 Všetkého zlata, určeného na pozdvihovanú dávku, ktorú tisícnici a stotníci venovali Hospodinovi, bolo šestnásťtisíc sedemstopäťdesiat šekelov. 53 Vojaci brali korisť každý pre seba. 54 Mojžiš a kňaz Eleázár prevzali zlato od tisícnikov a stotníkov a doniesli ho do svätostánku, aby Hospodinovi pripomínalo Izraelcov.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk