Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

30. kapitola

1 Mojžiš povedal Izraelcom všetko tak, ako mu prikázal Hospodin.

Zákon o sľuboch žien

2 Potom Mojžiš hovoril náčelníkom izraelských kmeňov: Toto prikázal Hospodin:
3 Ak muž dá Hospodinovi sľub alebo prísahu, že berie na seba záväzok, nech nezruší svoje slovo; nech splní všetko tak, ako to vyšlo z jeho úst. 4 Ak žena dá sľub Hospodinovi a vezme na seba záväzok v dome svojho otca vo svojej mladosti, 5 ak jej otec počuje jej sľub i záväzok, ktorý vzala na seba, a ak jej otec na to nič nepovie, nech sú všetky sľuby platné; aj každý záväzok, ktorý vzala na seba, je platný. 6 Ak by však jej otec prejavil nesúhlas v deň, keď počul všetky jej sľuby i záväzky, ktoré vzala na seba, nebudú platné a Hospodin jej odpustí, pretože jej otec prejavil nesúhlas. 7 Ak sa vydá za muža, kým je ešte pod svojimi sľubmi, alebo prenáhleným výrokom z úst, ktorým sa zaviazala, 8 a jej muž o tom počuje, ak v deň, keď to počuje, nič nepovie, tak jej sľuby budú platné; i jej záväzky, ktoré vzala na seba, budú platné. 9 Ale ak jej prejaví nesúhlas v ten deň, keď počul svoju ženu, on nech zruší jej sľub, pod ktorým je, i prenáhlený výrok jej úst, ktorým sa zaviazala, a Hospodin jej odpustí. 10 Avšak sľub vdovy alebo prepustenej bude platný celkom tak, ako sa zaviazala. 11 Ak žena v dome svojho muža urobila sľub alebo prísahou vzala na seba záväzok, 12 a jej muž mlčal, keď to počul, a neprejavil nesúhlas, všetky jej sľuby budú platné; i všetky záväzky, ktoré vzala na seba, budú platné. 13 Ale ak ich jej muž zruší v ten deň, keď počul všetko, čo vyšlo z jej úst vzhľadom na jej sľuby i na jej záväzok, nebudú platné: jej muž ich zrušil a Hospodin jej odpustí. 14 Každý sľub i každý prísažný záväzok na kajanie sa jej muž urobí platným, alebo jej muž zruší. 15 Ale ak jej muž do druhého dňa úplne mlčal, učinil platnými všetky jej sľuby alebo všetky jej záväzky, pod ktorými je. Učinil ich platnými, lebo v ten deň, keď sa o tom dopočul, nič nepovedal. 16 Keby ich však zrušil potom, keď sa o tom dopočul, vtedy on ponesie zodpovednosť za jej vinu. 17 Toto sú ustanovenia, ktoré prikázal Hospodin Mojžišovi o právnom pomere medzi mužom a jeho ženou, medzi otcom a jeho dcérou, kým je za svojej mladosti v dome svojho otca.