Predchádzajúca kapitola

30. kapitola

1 Mojžiš povedal Izraelcom všetko tak, ako mu prikázal Hospodin.

Zákon o sľuboch žien

2 Potom Mojžiš hovoril náčelníkom izraelských kmeňov: Toto prikázal Hospodin:
3 Ak muž dá Hospodinovi sľub alebo prísahu, že berie na seba záväzok, nech nezruší svoje slovo; nech splní všetko tak, ako to vyšlo z jeho úst. 4 Ak žena dá sľub Hospodinovi a vezme na seba záväzok v dome svojho otca vo svojej mladosti, 5 ak jej otec počuje jej sľub i záväzok, ktorý vzala na seba, a ak jej otec na to nič nepovie, nech sú všetky sľuby platné; aj každý záväzok, ktorý vzala na seba, je platný. 6 Ak by však jej otec prejavil nesúhlas v deň, keď počul všetky jej sľuby i záväzky, ktoré vzala na seba, nebudú platné a Hospodin jej odpustí, pretože jej otec prejavil nesúhlas. 7 Ak sa vydá za muža, kým je ešte pod svojimi sľubmi, alebo prenáhleným výrokom z úst, ktorým sa zaviazala, 8 a jej muž o tom počuje, ak v deň, keď to počuje, nič nepovie, tak jej sľuby budú platné; i jej záväzky, ktoré vzala na seba, budú platné. 9 Ale ak jej prejaví nesúhlas v ten deň, keď počul svoju ženu, on nech zruší jej sľub, pod ktorým je, i prenáhlený výrok jej úst, ktorým sa zaviazala, a Hospodin jej odpustí. 10 Avšak sľub vdovy alebo prepustenej bude platný celkom tak, ako sa zaviazala. 11 Ak žena v dome svojho muža urobila sľub alebo prísahou vzala na seba záväzok, 12 a jej muž mlčal, keď to počul, a neprejavil nesúhlas, všetky jej sľuby budú platné; i všetky záväzky, ktoré vzala na seba, budú platné. 13 Ale ak ich jej muž zruší v ten deň, keď počul všetko, čo vyšlo z jej úst vzhľadom na jej sľuby i na jej záväzok, nebudú platné: jej muž ich zrušil a Hospodin jej odpustí. 14 Každý sľub i každý prísažný záväzok na kajanie sa jej muž urobí platným, alebo jej muž zruší. 15 Ale ak jej muž do druhého dňa úplne mlčal, učinil platnými všetky jej sľuby alebo všetky jej záväzky, pod ktorými je. Učinil ich platnými, lebo v ten deň, keď sa o tom dopočul, nič nepovedal. 16 Keby ich však zrušil potom, keď sa o tom dopočul, vtedy on ponesie zodpovednosť za jej vinu. 17 Toto sú ustanovenia, ktoré prikázal Hospodin Mojžišovi o právnom pomere medzi mužom a jeho ženou, medzi otcom a jeho dcérou, kým je za svojej mladosti v dome svojho otca.