Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

30. kapitola

1 Mojžiš povedal Izraelcom všetko tak, ako mu prikázal Hospodin.

Zákon o sľuboch žien

2 Potom Mojžiš hovoril náčelníkom izraelských kmeňov: Toto prikázal Hospodin:
3 Ak muž dá Hospodinovi sľub alebo prísahu, že berie na seba záväzok, nech nezruší svoje slovo; nech splní všetko tak, ako to vyšlo z jeho úst. 4 Ak žena dá sľub Hospodinovi a vezme na seba záväzok v dome svojho otca vo svojej mladosti, 5 ak jej otec počuje jej sľub i záväzok, ktorý vzala na seba, a ak jej otec na to nič nepovie, nech sú všetky sľuby platné; aj každý záväzok, ktorý vzala na seba, je platný. 6 Ak by však jej otec prejavil nesúhlas v deň, keď počul všetky jej sľuby i záväzky, ktoré vzala na seba, nebudú platné a Hospodin jej odpustí, pretože jej otec prejavil nesúhlas. 7 Ak sa vydá za muža, kým je ešte pod svojimi sľubmi, alebo prenáhleným výrokom z úst, ktorým sa zaviazala, 8 a jej muž o tom počuje, ak v deň, keď to počuje, nič nepovie, tak jej sľuby budú platné; i jej záväzky, ktoré vzala na seba, budú platné. 9 Ale ak jej prejaví nesúhlas v ten deň, keď počul svoju ženu, on nech zruší jej sľub, pod ktorým je, i prenáhlený výrok jej úst, ktorým sa zaviazala, a Hospodin jej odpustí. 10 Avšak sľub vdovy alebo prepustenej bude platný celkom tak, ako sa zaviazala. 11 Ak žena v dome svojho muža urobila sľub alebo prísahou vzala na seba záväzok, 12 a jej muž mlčal, keď to počul, a neprejavil nesúhlas, všetky jej sľuby budú platné; i všetky záväzky, ktoré vzala na seba, budú platné. 13 Ale ak ich jej muž zruší v ten deň, keď počul všetko, čo vyšlo z jej úst vzhľadom na jej sľuby i na jej záväzok, nebudú platné: jej muž ich zrušil a Hospodin jej odpustí. 14 Každý sľub i každý prísažný záväzok na kajanie sa jej muž urobí platným, alebo jej muž zruší. 15 Ale ak jej muž do druhého dňa úplne mlčal, učinil platnými všetky jej sľuby alebo všetky jej záväzky, pod ktorými je. Učinil ich platnými, lebo v ten deň, keď sa o tom dopočul, nič nepovedal. 16 Keby ich však zrušil potom, keď sa o tom dopočul, vtedy on ponesie zodpovednosť za jej vinu. 17 Toto sú ustanovenia, ktoré prikázal Hospodin Mojžišovi o právnom pomere medzi mužom a jeho ženou, medzi otcom a jeho dcérou, kým je za svojej mladosti v dome svojho otca.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk