Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

29. kapitola

Obete v deň plesania

1 Prvý deň siedmeho mesiaca máte mať slávnostné zhromaždenie. Nekonajte nijakú všednú prácu. Budete mať deň plesania.
2 Ako spaľovanú obeť príjemnej vône Hospodinovi pripravte jedného junca, jedného barana a sedem jednoročných bezchybných baránkov; 3 ako príslušnú pokrmovú obeť: jemnú múku zamiesenú s olejom, tri desatiny na každého junca, dve desatiny na barana 4 a jednu desatinu na každého baránka zo siedmich baránkov; 5 jedného kozla ako obeť za hriech na vykonanie obradu zmierenia za vás 6 okrem spaľovanej obete na novmesiac a príslušnej pokrmovej obete, ustavičnej spaľovanej obete a úliatby, podľa ich predpisu na príjemnú vôňu ako ohňovú obeť Hospodinovi.

Obete v deň zmierenia

7 Desiaty deň toho istého siedmeho mesiaca budete mať slávnostné zhromaždenie a budete sa kajať; nekonajte nijakú prácu.
8 Potom prinesiete spaľovanú obeť príjemnej vône Hospodinovi: jedného junca, jedného barana, sedem jednoročných baránkov - nech sú bezchybné! - 9 ako ich pokrmovú obeť: jemnú múku zamiesenú s olejom, tri desatiny na junca, dve desatiny na jedného barana, 10 jednu desatinu na každého baránka zo siedmich baránkov; 11 jedného kozla ako obeť za hriech okrem obete za hriech na zmierenie a pravidelnej spaľovanej obete, príslušnej pokrmovej obete a príslušných úliatob.

Obete na sviatok stánkov

12 Pätnásty deň siedmeho mesiaca budete mať slávnostné zhromaždenie; nekonajte nijakú všednú prácu a sviatok Hospodinovi sväťte sedem dní.
13 Predložte spaľovanú obeť, ohňovú obeť príjemnej vône Hospodinovi: trinásť juncov, dva barany, štrnásť jednoročných baránkov, nech sú bezchybné! - 14 ako príslušnú pokrmovú obeť: jemnú múku, zamiesenú s olejom, tri desatiny na každého junca z trinástich juncov, dve desatiny na každého barana z dvoch baranov 15 a jednu desatinu na každého baránka zo štrnástich baránkov; 16 jedného kozla ako obeť za hriech okrem pravidelnej spaľovanej obete a príslušnej pokrmovej obete i úliatby. 17 Druhý deň dvanásť juncov, dva barany, štrnásť jednoročných bezchybných baránkov, 18 príslušnú pokrmovú obeť i úliatby k juncom, baranom a baránkom primerane ich počtu a podľa predpisu, 19 ďalej jedného kozla ako obeť za hriech okrem pravidelnej spaľovanej obete, príslušnej pokrmovej obete i príslušných úliatob. 20 Tretí deň jedenásť juncov, dva barany, štrnásť jednoročných bezchybných baránkov, 21 príslušnú pokrmovú obeť a príslušné úliatby k juncom, baranom a baránkom primerane ich počtu a podľa predpisu, 22 jedného kozla ako obeť za hriech okrem pravidelnej spaľovanej obete, príslušnej pokrmovej obete a úliatby. 23 Štvrtý deň desať juncov, dva barany, štrnásť jednoročných bezchybných baránkov, 24 príslušnú pokrmovú obeť a príslušné úliatby k juncom, baranom a baránkom primerane ich počtu a podľa predpisu; 25 jedného kozla ako obeť za hriech okrem pravidelnej spaľovanej obete, príslušnej pokrmovej obete a úliatby. 26 Piaty deň deväť juncov, dva barany, štrnásť jednoročných bezchybných baránkov, 27 príslušnú pokrmovú obeť, príslušné úliatby k juncom, baranom a baránkom primerane ich počtu a podľa predpisu; 28 okrem jedného kozla ako obeť za hriech, okrem pravidelnej spaľovanej obete a príslušnej pokrmovej obete i úliatby. 29 Šiesty deň osem juncov, dva barany, štrnásť jednoročných bezchybných baránkov, 30 príslušnú pokrmovú obeť a príslušné úliatby k juncom, baranom a baránkom primerane ich počtu a podľa predpisu; 31 jedného kozla ako obeť za hriech, okrem pravidelnej spaľovanej obete, príslušnej pokrmovej obete i príslušných úliatob. 32 Siedmy deň sedem juncov, dva barany, štrnásť jednoročných bezchybných baránkov, 33 príslušnú pokrmovú obeť a úliatbu k juncom, baranom a baránkom primerane ich počtu podľa príslušného predpisu; 34 jedného kozla ako obeť za hriech okrem pravidelnej spaľovanej obete, príslušnej pokrmovej obete a úliatby. 35 Ôsmy deň budete mať zhromaždenie, nekonajte nijakú všednú prácu. 36 Predložte spaľovanú obeť, ohňovú obeť príjemnej vône Hospodinovi: jedného junca, jedného barana, sedem jednoročných bezchybných baránkov, 37 príslušnú pokrmovú obeť a príslušné úliatby k juncovi, baranovi i baránkom primerane ich počtu a podľa predpisu; 38 jedného kozla ako obeť za hriech okrem pravidelnej spaľovanej obete a príslušnej pokrmovej obete i úliatby. 39 Toto obetujte Hospodinovi na svoje sviatky okrem svojich sľubov a dobrovoľných darov, k svojim spaľovaným obetiam, k svojim pokrmovým obetiam, k svojim úliatbam aj k svojim obetiam spoločenstva.