Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

Usporiadanie kmeňov v tábore a na pochode

1 Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi:
2 Izraelci budú táboriť každý pod svojou zástavou, pri odznakoch svojich rodín; dookola oproti svätostánku budú tábory. 3 Vpredu na východnej strane bude táboriť zástava Júdovho tábora s jeho vojmi. Kniežaťom Júdovcov bude Nachšón, syn Ammínádábov. 4 Jeho voj má sedemdesiatštyritisíc šesťsto spočítaných. 5 Pri ňom bude táboriť kmeň Jissáchár. Kniežaťom Jissáchárovcov bude Netaneél, syn Cúárov. 6 Jeho voj má päťdesiatštyritisíc štyristo spočítaných. 7 Kmeň Zebulún: kniežaťom Zebulúnovcov bude Elíáb, syn Chélónov. 8 Jeho voj má päťdesiatsedemtisíc štyristo spočítaných. 9 Všetkých spočítaných z tábora Júdovho s jeho vojmi je stoosemdesiatšesťtisíc štyristo, a tí sa majú prví pohnúť. 10 Zástava rodu Rúbenovho s jeho vojmi bude na juhu. Kniežaťom Rúbenovcov bude Elícúr, syn Šedéúrov. 11 Jeho voj má štyridsaťšesťtisíc päťsto spočítaných. 12 Pri ňom bude táboriť kmeň Šimeón. Kniežaťom Šimeónovcov bude Šelumíél, syn Cúríšaddajov. 13 Jeho voj má päťdesiatdeväťtisíc tristo spočítaných. 14 Kmeň Gád: kniežaťom Gádovcov bude Eljásáf, syn Reúélov. 15 Jeho voj má štyridsaťpäťtisíc šesťstopäťdesiat spočítaných. 16 Všetkých spočítaných z tábora Rúbenovho s jeho vojmi je stopäťdesiatjedentisíc štyristopäťdesiat. Tí sa majú pohnúť druhí. 17 Potom sa vydá na cestu svätostánok, tábor levítov uprostred iných táborov. Ako budú táboriť, tak sa majú pohnúť všetci zo svojho miesta pod svojimi zástavami. 18 Zástava tábora Efrajimovho s jeho vojmi bude na západe. Kniežaťom Efrajimcov bude Elíšáma, syn Ammíhúdov. 19 Jeho voj má štyridsaťtisíc päťsto spočítaných. 20 Vedľa neho bude kmeň Menašše. Kniežaťom Menaššeovcov bude Gamlíél, syn Pedácúrov. 21 Jeho voj má tridsaťdvatisíc dvesto spočítaných. 22 Kmeň Benjamín: kniežaťom Benjamíncov bude Abídán, syn Gideóního. 23 Jeho voj má tridsaťpäťtisíc štyristo spočítaných. 24 Všetkých spočítaných z tábora Efrajimovho s jeho vojmi je stoosemtisíc sto. Tí sa majú pohnúť tretí. 25 Zástava tábora Dánovho s jeho vojmi bude na severe. Kniežaťom Dánovcov bude Achíezer, syn Ammíšaddajov. 26 Jeho voj má šesťdesiatdvatisíc sedemsto spočítaných. 27 Vedľa neho bude táboriť kmeň Ašér. Kniežaťom Ašérovcov bude Pagíél, syn Ochránov. 28 Jeho voj má štyridsaťjedentisíc päťsto spočítaných. 29 Kmeň Naftálí: kniežaťom Naftálíovcov bude Achíra, syn Enánov. 30 Jeho voj má päťdesiattritisíc štyristo spočítaných. 31 Všetkých sčítaných z tábora Dánovho je stopäťdesiatsedemtísíc šesťsto. Tí sa majú pohnúť poslední pod svojimi zástavami. 32 Toto boli spočítaní z Izraelcov podľa ich rodín. Všetkých spočítaných z táborov s ich vojmi bolo šesťstotritisíc päťstopäťdesiat. 33 Avšak levíti neboli započítaní medzi Izraelcov; tak prikázal Hospodin Mojžišovi. 34 Izraelci urobili celkom tak, ako prikázal Hospodin Mojžišovi; tak táborili pod svojimi zástavami, a tak sa pohýňali všetci podľa svojich čeľadí, podľa svojich rodín.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk