Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

28. kapitola

Každodenná obeť

1 Hospodin hovoril Mojžišovi:
2 Prikáž Izraelcom a povedz im: Dbajte, aby ste mi predkladali môj obetný dar, môj chlieb na ohňovú obeť príjemnej vône v určenom čase. 3 Povedz im: Toto nech je ohňová obeť, ktorú máte predkladať Hospodinovi: dva jednoročné bezchybné baránky denne ako pravidelnú spaľovanú obeť; 4 jedného baránka máš pripraviť ráno a druhého baránka máš pripraviť podvečer, 5 i desatinu éfy jemnej múky na pokrmovú obeť, zamiesenej v čistom oleji so štvrtinou oleja a roztlčených olív. 6 To je pravidelná spaľovaná obeť pripravená na vrchu Sinaj ako ohňová obeť príjemnej vône Hospodinovi. 7 Jej príslušná úliatba nech je štvrtina hínu na jedného baránka. Vo svätyni obetuj úliatbu z kvaseného nápoja pre Hospodina. 8 Druhého baránka priprav podvečer s takou istou pokrmovou obeťou ako ráno a priprav ho s takou istou úliatbou ako ohňovú obeť príjemnej vône Hospodinovi. 9 V deň sviatočného odpočinku dva bezchybné jednoročné baránky a dve desatiny éfy jemnej múky ako pokrmovú obeť, zamiesenú s olejom, a príslušnú úliatbu. 10 To je spaľovaná obeť na každý deň sviatočného odpočinku okrem pravidelnej spaľovanej obete a jej úliatby. 11 Na začiatku vašich mesiacov predložte ako spaľovanú obeť Hospodinovi dva junce a jedného barana, sedem jednoročných bezchybných baránkov; 12 na každého junca tri desatiny jemnej múky ako pokrmovú obeť zamiesenú s olejom, a na jedného barana dve desatiny jemnej múky ako pokrmovú obeť, zamiesenú s olejom; 13 na jedného baránka po desatine jemnej múky ako pokrmovú obeť zamiesenú s olejom; je to spaľovaná obeť príjemnej vône, ohňová obeť pre Hospodina. 14 Ako príslušné nápojové obete: pol hínu vína na jedného junca, tretinu hínu na jedného barana a štvrtinu hínu na jedného baránka. Toto je mesačná spaľovaná obeť predpísaná na každý mesiac roka. 15 Treba pripraviť jedného kozla za hriech Hospodinovi okrem pravidelnej spaľovanej obete a príslušnej úliatby.

Obete vo sviatok paschy

16 V prvom mesiaci, štrnásty deň toho mesiaca, je pascha Hospodinova.
17 Pätnásty deň toho mesiaca je sviatok; sedem dní sa majú jesť nekvasené chleby. 18 Prvý deň je sväté slávnostné zhromaždenie; nesmiete vykonávať nijakú všednú prácu. 19 Predložte ako ohňovú a spaľovanú obeť Hospodinovi: dva junce, jedného barana a sedem jednoročných baránkov - nech sú bezchybné! 20 Ako príslušnú pokrmovú obeť pripravte jemnú múku zamiesenú s olejom, na každého junca tri desatiny a dve desatiny na barana. 21 Na každého baránka zo siedmich baránkov máš pripraviť po jednej desatine, 22 a jedného kozla na obeť za hriech na vykonanie obradu zmierenia pre vás. 23 Pripravte ich okrem spaľovanej rannej obete, ktorá slúži ako pravidelná spaľovaná obeť. 24 Denne ich pripravujte ako tieto, po sedem dní ako chlieb ohňovej obete príjemnej vône Hospodinovi; má sa to pripravovať okrem pravidelnej spaľovanej obete a príslušnej úliatby. 25 Siedmy deň budete mať slávnostné zhromaždenie; nekonajte nijakú všednú prácu.

Obeť na sviatok týždňov

26 V deň prvotín, keď predložíte Hospodinovi novú pokrmovú obeť, na svoju slávnosť týždňov máte mať slávnostné zhromaždenie; nekonajte nijakú všednú prácu.
27 Ako spaľovanú obeť príjemnej vône Hospodinovi predložte dva junce, jedného barana, sedem jednoročných baránkov; 28 ako príslušnú pokrmovú obeť: jemnú múku zamiesenú s olejom, tri desatiny na jedného junca, dve desatiny na jedného barana, 29 po jednej desatine na každého zo siedmich baránkov; 30 jedného kozla na vykonanie obradu zmierenia za vás. 31 Pripravujte to okrem pravidelnej spaľovanej obete a príslušnej pokrmovej obete i úliatby - nech sú bezchybné.