Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

28. kapitola

Každodenná obeť

1 Hospodin hovoril Mojžišovi:
2 Prikáž Izraelcom a povedz im: Dbajte, aby ste mi predkladali môj obetný dar, môj chlieb na ohňovú obeť príjemnej vône v určenom čase. 3 Povedz im: Toto nech je ohňová obeť, ktorú máte predkladať Hospodinovi: dva jednoročné bezchybné baránky denne ako pravidelnú spaľovanú obeť; 4 jedného baránka máš pripraviť ráno a druhého baránka máš pripraviť podvečer, 5 i desatinu éfy jemnej múky na pokrmovú obeť, zamiesenej v čistom oleji so štvrtinou oleja a roztlčených olív. 6 To je pravidelná spaľovaná obeť pripravená na vrchu Sinaj ako ohňová obeť príjemnej vône Hospodinovi. 7 Jej príslušná úliatba nech je štvrtina hínu na jedného baránka. Vo svätyni obetuj úliatbu z kvaseného nápoja pre Hospodina. 8 Druhého baránka priprav podvečer s takou istou pokrmovou obeťou ako ráno a priprav ho s takou istou úliatbou ako ohňovú obeť príjemnej vône Hospodinovi. 9 V deň sviatočného odpočinku dva bezchybné jednoročné baránky a dve desatiny éfy jemnej múky ako pokrmovú obeť, zamiesenú s olejom, a príslušnú úliatbu. 10 To je spaľovaná obeť na každý deň sviatočného odpočinku okrem pravidelnej spaľovanej obete a jej úliatby. 11 Na začiatku vašich mesiacov predložte ako spaľovanú obeť Hospodinovi dva junce a jedného barana, sedem jednoročných bezchybných baránkov; 12 na každého junca tri desatiny jemnej múky ako pokrmovú obeť zamiesenú s olejom, a na jedného barana dve desatiny jemnej múky ako pokrmovú obeť, zamiesenú s olejom; 13 na jedného baránka po desatine jemnej múky ako pokrmovú obeť zamiesenú s olejom; je to spaľovaná obeť príjemnej vône, ohňová obeť pre Hospodina. 14 Ako príslušné nápojové obete: pol hínu vína na jedného junca, tretinu hínu na jedného barana a štvrtinu hínu na jedného baránka. Toto je mesačná spaľovaná obeť predpísaná na každý mesiac roka. 15 Treba pripraviť jedného kozla za hriech Hospodinovi okrem pravidelnej spaľovanej obete a príslušnej úliatby.

Obete vo sviatok paschy

16 V prvom mesiaci, štrnásty deň toho mesiaca, je pascha Hospodinova.
17 Pätnásty deň toho mesiaca je sviatok; sedem dní sa majú jesť nekvasené chleby. 18 Prvý deň je sväté slávnostné zhromaždenie; nesmiete vykonávať nijakú všednú prácu. 19 Predložte ako ohňovú a spaľovanú obeť Hospodinovi: dva junce, jedného barana a sedem jednoročných baránkov - nech sú bezchybné! 20 Ako príslušnú pokrmovú obeť pripravte jemnú múku zamiesenú s olejom, na každého junca tri desatiny a dve desatiny na barana. 21 Na každého baránka zo siedmich baránkov máš pripraviť po jednej desatine, 22 a jedného kozla na obeť za hriech na vykonanie obradu zmierenia pre vás. 23 Pripravte ich okrem spaľovanej rannej obete, ktorá slúži ako pravidelná spaľovaná obeť. 24 Denne ich pripravujte ako tieto, po sedem dní ako chlieb ohňovej obete príjemnej vône Hospodinovi; má sa to pripravovať okrem pravidelnej spaľovanej obete a príslušnej úliatby. 25 Siedmy deň budete mať slávnostné zhromaždenie; nekonajte nijakú všednú prácu.

Obeť na sviatok týždňov

26 V deň prvotín, keď predložíte Hospodinovi novú pokrmovú obeť, na svoju slávnosť týždňov máte mať slávnostné zhromaždenie; nekonajte nijakú všednú prácu.
27 Ako spaľovanú obeť príjemnej vône Hospodinovi predložte dva junce, jedného barana, sedem jednoročných baránkov; 28 ako príslušnú pokrmovú obeť: jemnú múku zamiesenú s olejom, tri desatiny na jedného junca, dve desatiny na jedného barana, 29 po jednej desatine na každého zo siedmich baránkov; 30 jedného kozla na vykonanie obradu zmierenia za vás. 31 Pripravujte to okrem pravidelnej spaľovanej obete a príslušnej pokrmovej obete i úliatby - nech sú bezchybné.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk