Predchádzajúca kapitola

27. kapitola

Dedičské právo dcér

1 Vtedy pristúpili dcéry Celofcháda, syna Chéferovho, syna Gileádovho, syna Máchírovho, syna Menaššeho, z čeľadí Jozefovho syna Menaššeho. To sú mená jeho dcér: Machlá, Nóá, Choglá, Milká a Tircá.
2 Zastali pred Mojžišom a pred kňazom Eleázárom, i pred kniežatmi a celým zborom pri vchode do svätostánku a povedali: 3 Náš otec zomrel na púšti. On nebol v skupine, ktorá sa zhromaždila proti Hospodinovi v skupine Kórachovej, lebo zomrel pre svoj vlastný hriech, a nemal synov. 4 Prečo by malo byť vyhubené meno nášho otca spomedzi jeho čeľade, keďže nemal syna? Daj nám dedičné vlastníctvo medzi bratmi nášho otca. 5 Mojžiš predniesol ich vec Hospodinovi. 6 I riekol Hospodin Mojžišovi: 7 Správne hovoria Celofchádove dcéry. Musíš im dať dedičné vlastníctvo medzi bratmi ich otcov. Na ne preveď vlastníctvo ich otca. 8 Izraelcom povedz: Ak niekto zomrie a nemá syna, preveďte jeho dedičné vlastníctvo na jeho dcéru. 9 Keby nemal ani dcéru, odovzdajte jeho vlastníctvo jeho bratom. 10 A keby nemal ani bratov, vtedy odovzdajte jeho vlastníctvo bratom jeho otca. 11 A keby jeho otec nemal bratov, odovzdajte jeho vlastníctvo naj bližšiemu pokrvnému príbuznému z celej jeho čeľade; ten ho vezme do vlastníctva. To bude Izraelcom právnym ustanovením, ako prikázal Hospodin Mojžišovi.

Józua nástupcom Mojžišovým

12 Hospodin riekol Mojžišovi: Vystúp na toto pohorie Abárím a pozri sa na krajinu, ktorú som dal Izraelcom.
13 Keď si ju obzrieš, pripoja aj teba k tvojmu ľudu, ako pripojili tvojho brata Árona, 14 pretože vtedy, keď sa zbor hádal, vzopreli ste sa môjmu rozkazu na Cínskej púšti vzdať mi posvätnú úctu pri vodách pred jeho zrakom. To sú vody Meríbá v Kádeši na Cínskej púšti. 15 Mojžiš hovoril Hospodinovi: 16 Nech Hospodin, Boh duchov celého ľudstva, ustanoví nad zborom muža, 17 ktorý by vychádzal a ktorý by vchádzal pred ním, ktorý by ho viedol do boja a ktorý by ho viedol domov. Nech zbor Hospodinov nie je ako ovce, ktoré nemajú pastiera. 18 Hospodin riekol Mojžišovi: Vezmi si Núnovho syna Józuu, muža, v ktorom je duch, a polož na neho ruku. 19 Potom ho postav pred kňaza Eleázára a pred celý zbor, daj mu poverenie pred ich zrakom 20 a prenes na neho zo svojej dôstojnosti, aby ho poslúchal celý zbor Izraelcov. 21 Potom nech sa postaví pred kňaza Eleázára, a ten nech vyžiada pre neho pred Hospodinom rozhodnutie na základe úrímu. Na jeho pokyn budú vychádzať a na jeho pokyn budú vchádzať, on i všetci Izraelci s ním, i celý zbor. 22 Mojžiš urobil tak, ako mu prikázal Hospodin: vzal Józuu, postavil ho pred kňaza Eleázára a pred celý zbor, 23 položil na neho ruky a poveril ho, ako hovoril Hospodin skrze Mojžiša.