Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

26. kapitola

Druhé sčítanie Izraelcov

1 Po tejto rane Hospodin prehovoril k Mojžišovi a kňazovi Eleázárovi, synovi Áronovmu:
2 Zistite počet celého zboru Izraelcov od dvadsaťročných vyššie podľa ich rodín, všetkých bojaschopných v Izraeli. 3 Nato Mojžiš a kňaz Eleázár prehovoril k nim na moábskych stráňach pri Jordáne naproti Jerichu: 4 Zistite počet od dvadsaťročných vyššie, ako prikázal Hospodin Mojžišovi! Títo Izraelci vyšli z Egypta: 5 Rúben, prvorodený Izraelov. Rúbenovci: podľa Chanócha chanóchovská čeľaď, podľa Pallúa pallúovská čeľaď, 6 podľa Checróna checrónovská čeľaď, podľa Karmího karmíovská čeľaď. 7 To boli čeľade Rúbenovcov. Spočítaných ich bolo štyridsaťtritisíc sedemstotridsať. 8 Syn Pallúov bol Elíáb. 9 Synovia Elíábovi boli: Nemúél, Dátán a Abírám - totiž Dátán a Abírám, ktorí boli predvolaní do zboru, ktorí štvali proti Mojžišovi a Áronovi v skupine Kórachovej; keď sa títo vzbúrili proti Hospodinovi, 10 zem roztvorila svoje ústa a pohltila ich i Kóracha; keď tá skupina zahynula, keď oheň strávil dvestopäťdesiat mužov, stali sa výstražným znamením. 11 Avšak synovia Kórachovi nezomreli! 12 Šimeónovci podľa svojich čeľadí: podľa Nemúéla nemúélovská čeľaď, podľa Jámína jámínovská čeľaď, podľa Jáchína jáchínovská čeľaď, 13 podľa Zeracha zerachovská čeľaď. 14 To boli čeľade Šimeónovcov: dvadsaťdvatisíc dvesto. 15 Gádovci podľa svojich čeľadí: podľa Cefóna cefónovská čeľaď, podľa Chaggího chaggíovská čeľaď, podľa Šúního šúníovská čeľaď, 16 podľa Ozního ozníovská čeľaď, podľa Érího éríovská čeľaď, 17 podľa Aróda aródovská čeľaď, podľa Arélího arélíovská čeľaď. 18 To boli čeľade Gádovcov po ich spočítaní: štyridsaťtisíc päťsto. 19 Júdovci: Ér a Ónán; avšak Ér i Ónán zomreli v Kanaáne. 20 Júdovci podľa svojich čeľadí: podľa Šélu šélanská čeľaď, podľa Pereca perecovská čeľaď, podľa Zeracha zerachovská čeľaď. 21 Perecovci: podľa Checróna checrónovská čeľaď, podľa Chámúla chámúlovská čeľaď. 22 To boli čeľade Júdove po ich spočítaní: sedemdesiatšesťtisíc päťsto. 23 Jissáchárovci podľa svojich čeľadí: podľa Tóláa tóláovská čeľaď, podľa Púvu púvovská čeľaď, 24 podľa Jášúba jášúbovská čeľaď, podľa Šimróna šimrónovská čeľaď. 25 To boli čeľade Jissáchárove po ich spočítaní: šesťdesiat štyritisíc tristo. 26 Zebulúnovci podľa svojich čeľadí: podľa Sereda seredovská čeľaď, podľa Élóna élónovská čeľaď, podľa Jachleéla jachleélovská čeľaď. 27 To boli čeľade zebulúnovské po ich spočítaní: šesťdesiattisíc päťsto. 28 Synovia Jozefovi podľa svojich čeľadí: Menašše a Efrajim. 29 Menaššeovci: podľa Mákíra mákírovská čeľaď. Mákír splodil Gileáda - podľa Gileáda bola gileádovská čeľaď. 30 To boli Gileádovci: podľa Íezera íezerovská čeľaď, podľa Chéleka chélekovská čeľaď, 31 podľa Asríéla asríélovská čeľaď, podľa Šekema šekemovská čeľaď, 32 podľa Šemídá šemídovská čeľaď. 33 Avšak Celofchád, syn Chéferov, nemal synov, iba dcéry. Mená dcér Celofchádových boli: Machlá, Nóá, Choglá, Milká a Tircá. 34 To boli čeľade menaššeovské po ich spočítaní: päťdesiatdvatisíc sedemsto. 35 To boli Efrajimovci podľa svojich čeľadí: podľa Šútelacha šútelachovská čeľaď, podľa Bechera becherovská čeľaď, podľa Tachana tachanovská čeľaď. 36 To boli Šútelachovci: podľa Érána éránovská čeľaď. 37 To boli čeľade Efrajimovcov po ich spočítaní: tridsaťdvatisíc päťsto. To boli Jozefovi potomci podľa svojich čeľadí. 38 Benjamínci podľa svojich čeľadí: podľa Belu belovská čeľaď, podľa Ašbéla ašbélovská čeľaď, podľa Achíráma achírámovská čeľaď, 39 podľa Šefúfáma šefúfámovská čeľaď, podľa Chúfáma chúfámovská čeľaď. 40 Belovci boli: Ard a Naamán; podľa Arda bola ardovská čeľaď, podľa Naamána naamánovská čeľaď. 41 To boli Benjamínci podľa svojich čeľadí a po ich spočítaní ich bolo štyridsaťpäťtisíc šesťsto. 42 To boli Dánovci podľa svojich čeľadí: podľa Šúcháma šúchámovská čeľaď. To boli čeľade Dánove podľa svojich čeľadí. 43 Všetkých čeľadí šúchámovských po ich spočítaní bolo šesťdesiatštyritisíc štyristo. 44 Ašérovci podľa svojich čeľadí boli: podľa Jimnu jimnovská čeľaď, podľa Jišvího jišvíovská čeľaď, podľa Beríu beríovská čeľaď. 45 Ale Beríovci boli: podľa Chebera cheberovská čeľaď, podľa Malkíéla malkíélovská čeľaď. 46 Ašérova dcéra sa volala Sárach. 47 To boli čeľade Ašérovcov po ich spočítaní: päťdesiattritisíc štyristo. 48 Naftálíovci podľa svojich čeľadí: podľa Jachceéla jachceélovská čeľaď, podľa Gúního gúníovská čeľaď, 49 podľa Jécera jécerovská čeľaď, podľa Šilléma šillémovská čeľaď. 50 To boli čeľade Naftálíove podľa svojich čeľadí a po ich spočítaní: štyridsaťpäťtisíc štyristo. 51 To sú spočítaní Izraelci: šesťstojedentisíc sedemstotridsať. 52 Hospodin hovoril Mojžišovi: 53 Týmto nech sa rozdelí krajina do dedičného vlastníctva podľa počtu mien. 54 Väčšiemu zväčši jeho dedičné vlastníctvo a malému zmenši jeho dedičné vlastníctvo; každý nech dostane svoje dedičné vlastníctvo podľa počtu spočítaných. 55 Avšak krajina sa má rozdeliť lósom. Podľa mien svojich otcovských kmeňov dostanú dedičné vlastníctvo. 56 Lósom sa rozdelí jeho dedičné vlastníctvo medzi väčšími a menšími.

Spočítanie Lévíjcov

57 Lévíjci spočítaní podľa čeľadí: podľa Geršóna geršónovská čeľaď, podľa Keháta kehátovská čeľaď, podľa Merárího meráríovská čeľaď.
58 Čeľade Lévího: libníovská čeľaď, chebrónovská čeľaď, machlíovská čeľaď, múšiovská čeľaď, kórachovská čeľaď. Kehát splodil Amráma. 59 Amrámova žena sa volala Jóchebed, dcéra Lévího, ktorá sa Lévímu narodila v Egypte; tá porodila Amrámovi Árona, Mojžiša a ich sestru Máriu. 60 Áronovi sa narodili Nádáb, Ábíhú, Eleázár a Ítámár. 61 Avšak Nádáb i Ábíhú zomreli, keď predložili nepríslušný oheň pred Hospodina. 62 Spočítaných ich bolo dvadsaťtritisíc, všetkých mužského rodu od jednomesačných vyššie, lebo neboli započítaní medzi Izraelcov, keďže nedostali dedičné vlastníctvo medzi Izraelcami. 63 To sú tí, ktorých Mojžiš a kňaz Eleázár spočítali, keď počítali Izraelcov na moábskych stepiach pri Jordáne oproti Jerichu. 64 Medzi nimi však nebol nikto zo spočítaných Mojžišom a kňazom Áronom, ktorí spočítali Izraelcov na Sinajskej púšti, 65 lebo Hospodin povedal o nich: Oni iste pomrú na púšti! Neostal z nich nikto, iba Káléb, syn Jefunneho, a Józua, syn Núnov.