Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

26. kapitola

Druhé sčítanie Izraelcov

1 Po tejto rane Hospodin prehovoril k Mojžišovi a kňazovi Eleázárovi, synovi Áronovmu:
2 Zistite počet celého zboru Izraelcov od dvadsaťročných vyššie podľa ich rodín, všetkých bojaschopných v Izraeli. 3 Nato Mojžiš a kňaz Eleázár prehovoril k nim na moábskych stráňach pri Jordáne naproti Jerichu: 4 Zistite počet od dvadsaťročných vyššie, ako prikázal Hospodin Mojžišovi! Títo Izraelci vyšli z Egypta: 5 Rúben, prvorodený Izraelov. Rúbenovci: podľa Chanócha chanóchovská čeľaď, podľa Pallúa pallúovská čeľaď, 6 podľa Checróna checrónovská čeľaď, podľa Karmího karmíovská čeľaď. 7 To boli čeľade Rúbenovcov. Spočítaných ich bolo štyridsaťtritisíc sedemstotridsať. 8 Syn Pallúov bol Elíáb. 9 Synovia Elíábovi boli: Nemúél, Dátán a Abírám - totiž Dátán a Abírám, ktorí boli predvolaní do zboru, ktorí štvali proti Mojžišovi a Áronovi v skupine Kórachovej; keď sa títo vzbúrili proti Hospodinovi, 10 zem roztvorila svoje ústa a pohltila ich i Kóracha; keď tá skupina zahynula, keď oheň strávil dvestopäťdesiat mužov, stali sa výstražným znamením. 11 Avšak synovia Kórachovi nezomreli! 12 Šimeónovci podľa svojich čeľadí: podľa Nemúéla nemúélovská čeľaď, podľa Jámína jámínovská čeľaď, podľa Jáchína jáchínovská čeľaď, 13 podľa Zeracha zerachovská čeľaď. 14 To boli čeľade Šimeónovcov: dvadsaťdvatisíc dvesto. 15 Gádovci podľa svojich čeľadí: podľa Cefóna cefónovská čeľaď, podľa Chaggího chaggíovská čeľaď, podľa Šúního šúníovská čeľaď, 16 podľa Ozního ozníovská čeľaď, podľa Érího éríovská čeľaď, 17 podľa Aróda aródovská čeľaď, podľa Arélího arélíovská čeľaď. 18 To boli čeľade Gádovcov po ich spočítaní: štyridsaťtisíc päťsto. 19 Júdovci: Ér a Ónán; avšak Ér i Ónán zomreli v Kanaáne. 20 Júdovci podľa svojich čeľadí: podľa Šélu šélanská čeľaď, podľa Pereca perecovská čeľaď, podľa Zeracha zerachovská čeľaď. 21 Perecovci: podľa Checróna checrónovská čeľaď, podľa Chámúla chámúlovská čeľaď. 22 To boli čeľade Júdove po ich spočítaní: sedemdesiatšesťtisíc päťsto. 23 Jissáchárovci podľa svojich čeľadí: podľa Tóláa tóláovská čeľaď, podľa Púvu púvovská čeľaď, 24 podľa Jášúba jášúbovská čeľaď, podľa Šimróna šimrónovská čeľaď. 25 To boli čeľade Jissáchárove po ich spočítaní: šesťdesiat štyritisíc tristo. 26 Zebulúnovci podľa svojich čeľadí: podľa Sereda seredovská čeľaď, podľa Élóna élónovská čeľaď, podľa Jachleéla jachleélovská čeľaď. 27 To boli čeľade zebulúnovské po ich spočítaní: šesťdesiattisíc päťsto. 28 Synovia Jozefovi podľa svojich čeľadí: Menašše a Efrajim. 29 Menaššeovci: podľa Mákíra mákírovská čeľaď. Mákír splodil Gileáda - podľa Gileáda bola gileádovská čeľaď. 30 To boli Gileádovci: podľa Íezera íezerovská čeľaď, podľa Chéleka chélekovská čeľaď, 31 podľa Asríéla asríélovská čeľaď, podľa Šekema šekemovská čeľaď, 32 podľa Šemídá šemídovská čeľaď. 33 Avšak Celofchád, syn Chéferov, nemal synov, iba dcéry. Mená dcér Celofchádových boli: Machlá, Nóá, Choglá, Milká a Tircá. 34 To boli čeľade menaššeovské po ich spočítaní: päťdesiatdvatisíc sedemsto. 35 To boli Efrajimovci podľa svojich čeľadí: podľa Šútelacha šútelachovská čeľaď, podľa Bechera becherovská čeľaď, podľa Tachana tachanovská čeľaď. 36 To boli Šútelachovci: podľa Érána éránovská čeľaď. 37 To boli čeľade Efrajimovcov po ich spočítaní: tridsaťdvatisíc päťsto. To boli Jozefovi potomci podľa svojich čeľadí. 38 Benjamínci podľa svojich čeľadí: podľa Belu belovská čeľaď, podľa Ašbéla ašbélovská čeľaď, podľa Achíráma achírámovská čeľaď, 39 podľa Šefúfáma šefúfámovská čeľaď, podľa Chúfáma chúfámovská čeľaď. 40 Belovci boli: Ard a Naamán; podľa Arda bola ardovská čeľaď, podľa Naamána naamánovská čeľaď. 41 To boli Benjamínci podľa svojich čeľadí a po ich spočítaní ich bolo štyridsaťpäťtisíc šesťsto. 42 To boli Dánovci podľa svojich čeľadí: podľa Šúcháma šúchámovská čeľaď. To boli čeľade Dánove podľa svojich čeľadí. 43 Všetkých čeľadí šúchámovských po ich spočítaní bolo šesťdesiatštyritisíc štyristo. 44 Ašérovci podľa svojich čeľadí boli: podľa Jimnu jimnovská čeľaď, podľa Jišvího jišvíovská čeľaď, podľa Beríu beríovská čeľaď. 45 Ale Beríovci boli: podľa Chebera cheberovská čeľaď, podľa Malkíéla malkíélovská čeľaď. 46 Ašérova dcéra sa volala Sárach. 47 To boli čeľade Ašérovcov po ich spočítaní: päťdesiattritisíc štyristo. 48 Naftálíovci podľa svojich čeľadí: podľa Jachceéla jachceélovská čeľaď, podľa Gúního gúníovská čeľaď, 49 podľa Jécera jécerovská čeľaď, podľa Šilléma šillémovská čeľaď. 50 To boli čeľade Naftálíove podľa svojich čeľadí a po ich spočítaní: štyridsaťpäťtisíc štyristo. 51 To sú spočítaní Izraelci: šesťstojedentisíc sedemstotridsať. 52 Hospodin hovoril Mojžišovi: 53 Týmto nech sa rozdelí krajina do dedičného vlastníctva podľa počtu mien. 54 Väčšiemu zväčši jeho dedičné vlastníctvo a malému zmenši jeho dedičné vlastníctvo; každý nech dostane svoje dedičné vlastníctvo podľa počtu spočítaných. 55 Avšak krajina sa má rozdeliť lósom. Podľa mien svojich otcovských kmeňov dostanú dedičné vlastníctvo. 56 Lósom sa rozdelí jeho dedičné vlastníctvo medzi väčšími a menšími.

Spočítanie Lévíjcov

57 Lévíjci spočítaní podľa čeľadí: podľa Geršóna geršónovská čeľaď, podľa Keháta kehátovská čeľaď, podľa Merárího meráríovská čeľaď.
58 Čeľade Lévího: libníovská čeľaď, chebrónovská čeľaď, machlíovská čeľaď, múšiovská čeľaď, kórachovská čeľaď. Kehát splodil Amráma. 59 Amrámova žena sa volala Jóchebed, dcéra Lévího, ktorá sa Lévímu narodila v Egypte; tá porodila Amrámovi Árona, Mojžiša a ich sestru Máriu. 60 Áronovi sa narodili Nádáb, Ábíhú, Eleázár a Ítámár. 61 Avšak Nádáb i Ábíhú zomreli, keď predložili nepríslušný oheň pred Hospodina. 62 Spočítaných ich bolo dvadsaťtritisíc, všetkých mužského rodu od jednomesačných vyššie, lebo neboli započítaní medzi Izraelcov, keďže nedostali dedičné vlastníctvo medzi Izraelcami. 63 To sú tí, ktorých Mojžiš a kňaz Eleázár spočítali, keď počítali Izraelcov na moábskych stepiach pri Jordáne oproti Jerichu. 64 Medzi nimi však nebol nikto zo spočítaných Mojžišom a kňazom Áronom, ktorí spočítali Izraelcov na Sinajskej púšti, 65 lebo Hospodin povedal o nich: Oni iste pomrú na púšti! Neostal z nich nikto, iba Káléb, syn Jefunneho, a Józua, syn Núnov.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk