Dve percentá (2 %)

25. kapitola

Baal-Peór

1 Keď Izrael býval v Šittíme, ľud začal smilniť s Moábkami.
2 Tie pozvali ľud k obetiam na počesť svojich božstiev; ľud jedol a klaňal sa ich bohom. 3 Keď sa Izrael spriahol s Baal-Peórom, vzbĺkol hnev Hospodinov proti Izraelu. 4 I riekol Hospodin Mojžišovi: Vezmi predákov ľudu a nastokni ich na kôl pred Hospodinom na slnku, aby sa odvrátila páľava hnevu Hospodinovho od Izraela. 5 Vtedy Mojžiš povedal sudcom Izraela: Zabite každý svojich ľudí, ktorí sa spriahli s Baal-Peórom! 6 Vtom prišiel istý muž z Izraelcov a pred očami Mojžiša i pred očami celého zboru Izraela priviedol k svojim bratom Midjánku, zatiaľ čo oni plakali pri vchode do svätostánku. 7 Keď to videl Pinchás, syn Eleázára, syna kňaza Árona, odišiel zo zboru, vzal si kopiju do ruky, 8 vošiel za izraelským mužom do stanu a cez brucho ich prebodol oboch, izraelského muža i jeho ženu; tak bola odvrátená rana od Izraelcov. 9 Tou ranou bolo usmrtených dvadsať štyritisíc. 10 Hospodin prehovoril k Mojžišovi: 11 Pinchás, syn Eleázára, syna kňaza Árona, odvrátil môj hnev od Izraelcov, pretože uprostred nich horlil za mňa, aby som vo svojej žiarlivosti nevyhubil Izraelcov. 12 Preto povedz: Hľa, dávam mu svoju zmluvu pokoja 13 a bude pre neho i pre jeho potomstvo zmluvou večného kňazstva, pretože horlil za svojho Boha a získal Izraelcom zmierenie. 14 Meno zabitého izraelského muža, ktorý bol zabitý s Midjánkou, bolo Zimrí; bol to syn Sálúov, knieža rodiny Šimeónovcov. 15 Meno zabitej ženy Midjánky bolo Kozbí; bola to dcéra Cúrova; ten bol čelným mužom rodiny v Midjánsku. 16 Hospodin prehovoril k Mojžišovi: 17 Zovrite Midjáncov a bite ich, 18 lebo vás tiež tiesnili svojimi úskokmi, keď vás preľstili Peórom a Kozbíou, dcérou midjánského kniežaťa, ich krajankou, ktorá bola zabitá v deň rany pre Peóra. 19 Vtedy prestalo dopustenie.