Predchádzajúca kapitola

24. kapitola

1 Keď Bileám zistil, že Hospodinovi sa páči, keď niekto požehnáva Izrael, nesnažil sa ako predtým o zariekanie, ale obrátil sa tvárou k púšti. 2 Potom zdvihol oči a uzrel Izrael, ako býval podľa svojich kmeňov, i spočinul na ňom duch Boží 3 a on predniesol svoju výpoveď: Výrok Bileáma, syna Beórovho, a výrok muža s otvorenými očami, 4 výrok toho, kto počúva Božie reči, ktorý vidí videnia Všemohúceho, ktorý padá a má odokryté oči: 5 Aké krásne sú tvoje stany, Jákob, tvoje príbytky, Izrael! 6 Rozprestierajú sa ako údolia, ako záhrady pri rieke, ako aloe, ktoré zasadil Hospodin, ako cédre pri vodách. 7 Voda potečie z jeho vedier a jeho siatiny budú pri hojných vodách. Vznešenejší ako Agag bude jeho kráľ a zvelebené bude jeho kráľovstvo. 8 Boh, ktorý ho vyviedol z Egypta, je mu sťa rohy divokého býka. Pohltí národy, svojich protivníkov, ich kosti rozmrví a ich šípy roztrieska. 9 Skrčil sa, líha ako lev a ako levica, kto ho smie vyrušiť? Kto ťa žehná, nech je požehnaný, kto ťa preklína, nech je prekliaty! 10 Tu vzplanul hnev Bálákov voči Bileámovi a spľasol ruky. Potom Bálák povedal Bileámovi: Zavolal som ťa preklínať mojich nepriateľov, a ty stále žehnáš, už tri razy. 11 Preto, ber sa domov! Povedal som: Veľmi ťa poctím, ale Hospodin ťa zbavil pocty. 12 Avšak Bileám povedal Bálákovi: Či som nepovedal tvojím poslom, ktorých si poslal ku mne: 13 Keby mi dal Bálák aj plný svoj dom striebra a zlata, nemôžem prestúpiť rozkaz Hospodinov, vykonať dobré alebo zlé podľa svojho srdca; čo povie Hospodin, to budem hovoriť. 14 Hľa, teraz idem k svojmu ľudu; poď teda, oznámim ti, čo urobí tento ľud tvojmu ľudu v neskorších dňoch. 15 Potom predniesol svoju výpoveď: Výrok Bileáma, syna Beórovho, a výrok muža s otvorenými očami, 16 výrok toho, kto počúva reči Božie a pozná múdrosť Najvyššieho, ktorý Všemohúceho videnie vidí, ktorý padá a má odokryté oči: 17 Uvidím Ho, ale nie teraz, zahľadím sa na Neho, ale nie zblízka! Vyjde hviezda z Jákoba, povstane žezlo z Izraela a zdrví sluchy Moábove i temená všetkých synov Šétových. 18 Edóm mu bude vlastníctvom, vlastníctvom mu bude Séír, jeho nepriateľ; avšak Izrael získa moc. 19 Vládnuť bude ten, čo pochodí z Jákoba, a vyhubí utečencov z mesta. 20 Keď uvidel Amáléka, predniesol svoju výpoveď: Amálék je prvý z národov, avšak jeho koncom je zhuba. 21 Keď uvidel Kénijcov, predniesol svoju výpoveď: Pevné je tvoje bydlisko a tvoje hniezdo postavené na skale! 22 A predsa vyhynie Kain; kedy ťa Aššúr odvedie do zajatia? 23 I predniesol svoju výpoveď: Ach, kto ostane žiť, keď Boh to vykoná? 24 Lode prídu od Kittejcov, pokoria Asýriu, pokoria Ébera, napokon i on zahynie. 25 Potom vstal Bileám, odišiel a vrátil sa domov; aj Bálák šiel svojou cestou.