Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

24. kapitola

1 Keď Bileám zistil, že Hospodinovi sa páči, keď niekto požehnáva Izrael, nesnažil sa ako predtým o zariekanie, ale obrátil sa tvárou k púšti. 2 Potom zdvihol oči a uzrel Izrael, ako býval podľa svojich kmeňov, i spočinul na ňom duch Boží 3 a on predniesol svoju výpoveď: Výrok Bileáma, syna Beórovho, a výrok muža s otvorenými očami, 4 výrok toho, kto počúva Božie reči, ktorý vidí videnia Všemohúceho, ktorý padá a má odokryté oči: 5 Aké krásne sú tvoje stany, Jákob, tvoje príbytky, Izrael! 6 Rozprestierajú sa ako údolia, ako záhrady pri rieke, ako aloe, ktoré zasadil Hospodin, ako cédre pri vodách. 7 Voda potečie z jeho vedier a jeho siatiny budú pri hojných vodách. Vznešenejší ako Agag bude jeho kráľ a zvelebené bude jeho kráľovstvo. 8 Boh, ktorý ho vyviedol z Egypta, je mu sťa rohy divokého býka. Pohltí národy, svojich protivníkov, ich kosti rozmrví a ich šípy roztrieska. 9 Skrčil sa, líha ako lev a ako levica, kto ho smie vyrušiť? Kto ťa žehná, nech je požehnaný, kto ťa preklína, nech je prekliaty! 10 Tu vzplanul hnev Bálákov voči Bileámovi a spľasol ruky. Potom Bálák povedal Bileámovi: Zavolal som ťa preklínať mojich nepriateľov, a ty stále žehnáš, už tri razy. 11 Preto, ber sa domov! Povedal som: Veľmi ťa poctím, ale Hospodin ťa zbavil pocty. 12 Avšak Bileám povedal Bálákovi: Či som nepovedal tvojím poslom, ktorých si poslal ku mne: 13 Keby mi dal Bálák aj plný svoj dom striebra a zlata, nemôžem prestúpiť rozkaz Hospodinov, vykonať dobré alebo zlé podľa svojho srdca; čo povie Hospodin, to budem hovoriť. 14 Hľa, teraz idem k svojmu ľudu; poď teda, oznámim ti, čo urobí tento ľud tvojmu ľudu v neskorších dňoch. 15 Potom predniesol svoju výpoveď: Výrok Bileáma, syna Beórovho, a výrok muža s otvorenými očami, 16 výrok toho, kto počúva reči Božie a pozná múdrosť Najvyššieho, ktorý Všemohúceho videnie vidí, ktorý padá a má odokryté oči: 17 Uvidím Ho, ale nie teraz, zahľadím sa na Neho, ale nie zblízka! Vyjde hviezda z Jákoba, povstane žezlo z Izraela a zdrví sluchy Moábove i temená všetkých synov Šétových. 18 Edóm mu bude vlastníctvom, vlastníctvom mu bude Séír, jeho nepriateľ; avšak Izrael získa moc. 19 Vládnuť bude ten, čo pochodí z Jákoba, a vyhubí utečencov z mesta. 20 Keď uvidel Amáléka, predniesol svoju výpoveď: Amálék je prvý z národov, avšak jeho koncom je zhuba. 21 Keď uvidel Kénijcov, predniesol svoju výpoveď: Pevné je tvoje bydlisko a tvoje hniezdo postavené na skale! 22 A predsa vyhynie Kain; kedy ťa Aššúr odvedie do zajatia? 23 I predniesol svoju výpoveď: Ach, kto ostane žiť, keď Boh to vykoná? 24 Lode prídu od Kittejcov, pokoria Asýriu, pokoria Ébera, napokon i on zahynie. 25 Potom vstal Bileám, odišiel a vrátil sa domov; aj Bálák šiel svojou cestou.