Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

23. kapitola

Bileámovo proroctvo

1 Bileám povedal Bálákovi: Postav mi tu sedem oltárov a priprav mi tu sedem juncov a sedem baranov!
2 Bálák urobil, ako hovoril Bileám. Potom obetovali Bálák i Bileám junca i barana na každom oltári. 3 Bileám riekol Bálákovi: Postav sa k svojej spaľovanej obeti a ja pôjdem. Azda mi príde Hospodin v ústrety a oznámim ti, čo mi ukáže. I odišiel na holý pahorok. 4 Tu Boh vyšiel naproti Bileámovi a on Mu povedal: Pripravil som sedem oltárov a na každom oltári som obetoval junca a barana. 5 Potom vložil Hospodin do úst slovo Bileámovi a riekol: Vráť sa k Bálákovi a hovor takto! 6 Keď sa k nemu vrátil, stál pri svojej spaľovanej obeti, a s ním všetky moábske kniežatá. 7 I predniesol svoju výpoveď: Z Aramu ma priviedol Bálák, z vrchov Východu moábsky kráľ: Poď a prekľaj mi Jákoba, poď a zloreč Izraelu! 8 Čo mám ja preklínať, keď Boh nepreklína; čo mám ja zlorečiť, keď Hospodin nezlorečí? 9 Lebo z vrcholu skál ho vidím, a z pahorkov sa naň dívam. Hľa, ľud bude osobitne bývať, a nebude sa počítať k pohanom. 10 Kto spočíta prah Jákobov a počet štvrtiny Izraela? Kiežby som zomrel smrťou spravodlivých, kiež je môj skon ako jeho! 11 Tu Bálák povedal Bileámovi: Čo si mi to vykonal? Priviedol som ťa preklínať mojich nepriateľov, a ty si ich stále žehnal. 12 On odpovedal: Či nesmiem verne vyrozprávať to, čo mi Hospodin vložil do úst? 13 Potom mu Bálák povedal: Poď so mnou na iné miesto, odkiaľ ho uvidíš! Odtiaľ uvidíš len jeho najvzdialenejšiu časť, celý ho neuvidíš; prekľaj mi ho odtiaľ! 14 Vzal ho so sebou na pole Cófín k temenu Pisgy; postavil sedem oltárov a obetoval junca a barana na každom oltári. 15 Potom povedal Bálákovi: Postav sa sem k svojej spaľovanej obeti a ja pôjdem v ústrety Jemu tam! 16 Hospodin stretol Bileáma, vložil mu slovo do úst a povedal: Vráť sa k Bálákovi a hovor takto! 17 Keď prišiel k nemu, ajhľa, stál pri svojej spaľovanej obeti a moábske kniežatá s ním. I povedal mu Bálák: Čo povedal Hospodin? 18 On predniesol svoju výpoveď: Povstaň, Bálák, a počúvaj, nachýľ ucho, syn Cippórov! 19 Boh nie je človekom, aby klamal, ani ľudským synom, aby ľutoval. Či nevykoná, čo povedal? Či nesplní, čo vyriekol? 20 Hľa, prijal som rozkaz žehnať. On požehnal, ja to nemôžem zmeniť. 21 Nebadať neprávosť v Jákobovi, nevidno trápenie v Izraeli. Hospodin, jeho Boh, je s ním, kráľovské plesanie je v ňom. 22 Boh, ktorý ho vyviedol z Egypta, je mu sťa rohy divokého býka. 23 Lebo čary sa nechytia Jákoba ani zariekanie Izraela. Teraz nech povedia Jákobovi a Izraelu, čo vykonal Boh! 24 Hľa, povstáva ľud ako levica a ako lev sa dvíha; neľahne si, kým nezožerie korisť a nevypije krv pobitých. 25 Tu povedal Bálák Bileámovi: Nepreklínaj ho, ani nežehnaj! 26 Bileám odpovedal Bálákovi: Či som ti nevravel: Vykonám všetko, čo mi povie Hospodin! 27 Potom povedal Bálák Bileámovi: Poď, odvediem ťa na iné miesto: azda Boh uzná za správne, aby si mi ho odtiaľ preklial. 28 I vzal Bálák Bileáma na temeno Peóru, z ktorého dovidieť na šírinu púšte. 29 Potom povedal Bileám Bálákovi: Postav mi tu sedem oltárov a priprav mi tu sedem juncov a sedem baranov! 30 Bálák urobil, ako mu hovoril Bileám, a obetoval junca i barana na každom oltári.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk