Predchádzajúca kapitola

23. kapitola

Bileámovo proroctvo

1 Bileám povedal Bálákovi: Postav mi tu sedem oltárov a priprav mi tu sedem juncov a sedem baranov!
2 Bálák urobil, ako hovoril Bileám. Potom obetovali Bálák i Bileám junca i barana na každom oltári. 3 Bileám riekol Bálákovi: Postav sa k svojej spaľovanej obeti a ja pôjdem. Azda mi príde Hospodin v ústrety a oznámim ti, čo mi ukáže. I odišiel na holý pahorok. 4 Tu Boh vyšiel naproti Bileámovi a on Mu povedal: Pripravil som sedem oltárov a na každom oltári som obetoval junca a barana. 5 Potom vložil Hospodin do úst slovo Bileámovi a riekol: Vráť sa k Bálákovi a hovor takto! 6 Keď sa k nemu vrátil, stál pri svojej spaľovanej obeti, a s ním všetky moábske kniežatá. 7 I predniesol svoju výpoveď: Z Aramu ma priviedol Bálák, z vrchov Východu moábsky kráľ: Poď a prekľaj mi Jákoba, poď a zloreč Izraelu! 8 Čo mám ja preklínať, keď Boh nepreklína; čo mám ja zlorečiť, keď Hospodin nezlorečí? 9 Lebo z vrcholu skál ho vidím, a z pahorkov sa naň dívam. Hľa, ľud bude osobitne bývať, a nebude sa počítať k pohanom. 10 Kto spočíta prah Jákobov a počet štvrtiny Izraela? Kiežby som zomrel smrťou spravodlivých, kiež je môj skon ako jeho! 11 Tu Bálák povedal Bileámovi: Čo si mi to vykonal? Priviedol som ťa preklínať mojich nepriateľov, a ty si ich stále žehnal. 12 On odpovedal: Či nesmiem verne vyrozprávať to, čo mi Hospodin vložil do úst? 13 Potom mu Bálák povedal: Poď so mnou na iné miesto, odkiaľ ho uvidíš! Odtiaľ uvidíš len jeho najvzdialenejšiu časť, celý ho neuvidíš; prekľaj mi ho odtiaľ! 14 Vzal ho so sebou na pole Cófín k temenu Pisgy; postavil sedem oltárov a obetoval junca a barana na každom oltári. 15 Potom povedal Bálákovi: Postav sa sem k svojej spaľovanej obeti a ja pôjdem v ústrety Jemu tam! 16 Hospodin stretol Bileáma, vložil mu slovo do úst a povedal: Vráť sa k Bálákovi a hovor takto! 17 Keď prišiel k nemu, ajhľa, stál pri svojej spaľovanej obeti a moábske kniežatá s ním. I povedal mu Bálák: Čo povedal Hospodin? 18 On predniesol svoju výpoveď: Povstaň, Bálák, a počúvaj, nachýľ ucho, syn Cippórov! 19 Boh nie je človekom, aby klamal, ani ľudským synom, aby ľutoval. Či nevykoná, čo povedal? Či nesplní, čo vyriekol? 20 Hľa, prijal som rozkaz žehnať. On požehnal, ja to nemôžem zmeniť. 21 Nebadať neprávosť v Jákobovi, nevidno trápenie v Izraeli. Hospodin, jeho Boh, je s ním, kráľovské plesanie je v ňom. 22 Boh, ktorý ho vyviedol z Egypta, je mu sťa rohy divokého býka. 23 Lebo čary sa nechytia Jákoba ani zariekanie Izraela. Teraz nech povedia Jákobovi a Izraelu, čo vykonal Boh! 24 Hľa, povstáva ľud ako levica a ako lev sa dvíha; neľahne si, kým nezožerie korisť a nevypije krv pobitých. 25 Tu povedal Bálák Bileámovi: Nepreklínaj ho, ani nežehnaj! 26 Bileám odpovedal Bálákovi: Či som ti nevravel: Vykonám všetko, čo mi povie Hospodin! 27 Potom povedal Bálák Bileámovi: Poď, odvediem ťa na iné miesto: azda Boh uzná za správne, aby si mi ho odtiaľ preklial. 28 I vzal Bálák Bileáma na temeno Peóru, z ktorého dovidieť na šírinu púšte. 29 Potom povedal Bileám Bálákovi: Postav mi tu sedem oltárov a priprav mi tu sedem juncov a sedem baranov! 30 Bálák urobil, ako mu hovoril Bileám, a obetoval junca i barana na každom oltári.