Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

22. kapitola

Bileám

1 Izraelci sa vydali na cestu a utáborili sa na moábskych stepiach na druhej strane Jordánu naproti Jerichu.
2 Bálák, syn Cippórov, videl všetko, čo vykonal Izrael Amorejcom. 3 Vtedy sa Moábci veľmi zľakli ľudu, lebo ho bolo mnoho. Moábci sa zhrozili Izraelcov 4 a vraveli midjánskym starším: Teraz tento zbor požerie všetko, čo je okolo nás, ako vôl požerie poľnú zeleň. V tom čase bol moábskym kráľom Bálák, syn Cippórov, 5 ten poslal poslov k Bileámovi, synovi Beórovmu, do Petoru, ktorý leží pri Veľrieke, do krajiny synov jeho národa, aby ho privolal, s odkazom: Hľa, národ vyšiel z Egypta! Pokryl celú krajinu a býva oproti mne. 6 Teraz, prosím, poď, prekľaj mi tento ľud, lebo je mocnejší ako ja. Azda potom ho budem môcť poraziť a vyhnať z krajiny. Veď viem, že je požehnaný, komu ty žehnáš, a prekliaty, koho prekľaješ. 7 Starší moábski i starší midjánski šli a v rukách mali odmenu za veštenie. Keď došli k Bileámovi, rozpovedali mu Bálákove slová. 8 On im povedal: Prenocujte tu tejto noci, potom vám oznámim rozhodnutie, ktoré mi povie Hospodin. Moábske kniežatá zostali s Bileámom. 9 Boh prišiel k Bileámovi a riekol mu: Kto sú títo mužovia u teba? 10 Bileám odpovedal Bohu: Moábsky kráľ Bálák, syn Cippórov, mi poslal odkaz: 11 Hľa, ľud vyšiel z Egypta a pokryl celú krajinu! Teraz poď, prekľaj mi ho! Azda potom budem môcť bojovať proti nemu a vyhnať ho. 12 Avšak Boh riekol Bileámovi: Nechoď s nimi! Nepreklínaj tento ľud, lebo je požehnaný. 13 Vtedy vstal ráno Bileám a povedal Bálákovým kniežatám: Choďte do svojej krajiny, lebo Hospodin mi nedovolí ísť s vami. 14 Moábske kniežatá vstali, šli k Bálákovi a povedali: Bileám sa zdráha ísť s nami. 15 Potom Bálák znovu poslal početnejšie i váženejšie kniežatá, ako boli tamtie. 16 Prišli k Bileámovi a povedali mu: Takto hovorí Bálák, syn Cippórov: Nezdráhaj sa, prosím, prísť ku mne! 17 Lebo ťa veľmi poctím a vykonám všetko, čo mi povieš. Poď teda, prekľaj mi tento ľud! 18 Bileám odpovedal: Keby mi dal Bálák dokonca svoj dom plný zlata a striebra, ani tak nemôžem prestúpiť pokyn Hospodina, svojho Boha, a konať niečo malé alebo veľké. 19 Ale zostaňte tu aj vy túto noc, aby som sa dozvedel, čo mi Hospodin ďalej povie. 20 Boh prišiel k Bileámovi v noci a riekol mu: Ak ťa prišli volať tí mužovia, vstaň a choď s nimi! Avšak rob len to, čo ti poviem! 21 Vtedy Bileám ráno vstal, osedlal oslicu a šiel s moábskymi kniežatmi. 22 Avšak Boží hnev vzplanul, že predsa šiel, a anjel Hospodinov sa mu postavil do cesty ako protivník, kým jazdil na svojej oslici, a obaja jeho sluhovia boli s ním. 23 Keď oslica uvidela anjela Hospodinovho stáť v ceste s vytaseným mečom v ruke, odbočila z cesty a šla do poľa. Bileám zbil oslicu za to, že odbočila z cesty. 24 Tu zastal anjel Hospodinov na chodníku medzi vinicami; múr bol z jednej i z druhej strany. 25 Keď oslica uvidela anjela Hospodinovho, pritlačila sa k stene a Bileámovi pritlačila nohu k stene. On ju znova zbil. 26 Anjel Hospodinov šiel ďalej a zastal na úzkom mieste, kde nebolo nijakej cesty na odbočenie napravo alebo naľavo. 27 Keď oslica uvidela anjela Hospodinovho, ľahla si pod Bileámom. Bileám vzplanul hnevom a bil oslicu palicou. 28 Vtedy otvoril Hospodin oslici ústa; i povedala Bileámovi: Čo som ti urobila, že si ma už trikrát zbil? 29 Bileám odpovedal oslici: Dopustila si sa svojvôle proti mne! Keby som mal meč v ruke, určite by som ťa zabil. 30 Tu oslica povedala Bileámovi: Či nie som tvojou oslicou, na ktorej jazdíš, odkedy žiješ, až do dnešného dňa? Robievala som ti to? Odpovedal: Nie! 31 Vtedy Hospodin otvoril Bileámovi oči, a ten uvidel anjela Hospodinovho stáť v ceste s vytaseným mečom. Sklonil sa a padol pred ním na tvár. 32 I riekol mu anjel Hospodinov: Prečo si už tri razy bil svoju oslicu? Ja som vyšiel postaviť sa proti tebe, lebo táto cesta podľa mňa je zvrátená. 33 Oslica ma videla a trikrát sa mi vyhla. Keby sa nebola vyhla, teraz by som ťa zabil, ale ju by som nechal nažive. 34 Bileám odpovedal anjelovi Hospodinovmu: Zhrešil som, lebo som nevedel, že ty stojíš proti mne na ceste. Ale teraz, ak sa ti to nepáči, chcem sa vrátiť! 35 Ale anjel Hospodinov riekol Bileámovi: Choď s mužmi, avšak vyslov len to slovo, ktoré ti poviem. A tak Bileám šiel s Bálákovými kniežatami. 36 Keď sa Bálák dopočul, že Bileám prišiel, vyšiel mu v ústrety až do Ár-Moábu, ktoré je na hranici Arnónu, na konci územia. 37 Bálák dohováral Bileámovi: Či som opätovne k tebe neposlal, aby ťa zavolali? Prečo si neprišiel ku mne? Či skutočne nie som schopný uctiť si ťa? 38 Bileám odpovedal Bálákovi: Teraz som prišiel k tebe. Či naozaj môžem čokoľvek povedať? Vypoviem slovo, ktoré Boh vloží do mojich úst. 39 Potom šiel Bileám s Bálákom a prišli do Kirjat-Chucótu. 40 Nato obetoval Bálák hovädzí dobytok i ovce a poslal Bileámovi i kniežatám, ktoré boli s ním. 41 Ráno vzal Bálák Bileáma a vyviedol ho na Bámot-Baál, odkiaľ uzrel i najvzdialenejšiu časť ľudu.