Predchádzajúca kapitola

22. kapitola

Bileám

1 Izraelci sa vydali na cestu a utáborili sa na moábskych stepiach na druhej strane Jordánu naproti Jerichu.
2 Bálák, syn Cippórov, videl všetko, čo vykonal Izrael Amorejcom. 3 Vtedy sa Moábci veľmi zľakli ľudu, lebo ho bolo mnoho. Moábci sa zhrozili Izraelcov 4 a vraveli midjánskym starším: Teraz tento zbor požerie všetko, čo je okolo nás, ako vôl požerie poľnú zeleň. V tom čase bol moábskym kráľom Bálák, syn Cippórov, 5 ten poslal poslov k Bileámovi, synovi Beórovmu, do Petoru, ktorý leží pri Veľrieke, do krajiny synov jeho národa, aby ho privolal, s odkazom: Hľa, národ vyšiel z Egypta! Pokryl celú krajinu a býva oproti mne. 6 Teraz, prosím, poď, prekľaj mi tento ľud, lebo je mocnejší ako ja. Azda potom ho budem môcť poraziť a vyhnať z krajiny. Veď viem, že je požehnaný, komu ty žehnáš, a prekliaty, koho prekľaješ. 7 Starší moábski i starší midjánski šli a v rukách mali odmenu za veštenie. Keď došli k Bileámovi, rozpovedali mu Bálákove slová. 8 On im povedal: Prenocujte tu tejto noci, potom vám oznámim rozhodnutie, ktoré mi povie Hospodin. Moábske kniežatá zostali s Bileámom. 9 Boh prišiel k Bileámovi a riekol mu: Kto sú títo mužovia u teba? 10 Bileám odpovedal Bohu: Moábsky kráľ Bálák, syn Cippórov, mi poslal odkaz: 11 Hľa, ľud vyšiel z Egypta a pokryl celú krajinu! Teraz poď, prekľaj mi ho! Azda potom budem môcť bojovať proti nemu a vyhnať ho. 12 Avšak Boh riekol Bileámovi: Nechoď s nimi! Nepreklínaj tento ľud, lebo je požehnaný. 13 Vtedy vstal ráno Bileám a povedal Bálákovým kniežatám: Choďte do svojej krajiny, lebo Hospodin mi nedovolí ísť s vami. 14 Moábske kniežatá vstali, šli k Bálákovi a povedali: Bileám sa zdráha ísť s nami. 15 Potom Bálák znovu poslal početnejšie i váženejšie kniežatá, ako boli tamtie. 16 Prišli k Bileámovi a povedali mu: Takto hovorí Bálák, syn Cippórov: Nezdráhaj sa, prosím, prísť ku mne! 17 Lebo ťa veľmi poctím a vykonám všetko, čo mi povieš. Poď teda, prekľaj mi tento ľud! 18 Bileám odpovedal: Keby mi dal Bálák dokonca svoj dom plný zlata a striebra, ani tak nemôžem prestúpiť pokyn Hospodina, svojho Boha, a konať niečo malé alebo veľké. 19 Ale zostaňte tu aj vy túto noc, aby som sa dozvedel, čo mi Hospodin ďalej povie. 20 Boh prišiel k Bileámovi v noci a riekol mu: Ak ťa prišli volať tí mužovia, vstaň a choď s nimi! Avšak rob len to, čo ti poviem! 21 Vtedy Bileám ráno vstal, osedlal oslicu a šiel s moábskymi kniežatmi. 22 Avšak Boží hnev vzplanul, že predsa šiel, a anjel Hospodinov sa mu postavil do cesty ako protivník, kým jazdil na svojej oslici, a obaja jeho sluhovia boli s ním. 23 Keď oslica uvidela anjela Hospodinovho stáť v ceste s vytaseným mečom v ruke, odbočila z cesty a šla do poľa. Bileám zbil oslicu za to, že odbočila z cesty. 24 Tu zastal anjel Hospodinov na chodníku medzi vinicami; múr bol z jednej i z druhej strany. 25 Keď oslica uvidela anjela Hospodinovho, pritlačila sa k stene a Bileámovi pritlačila nohu k stene. On ju znova zbil. 26 Anjel Hospodinov šiel ďalej a zastal na úzkom mieste, kde nebolo nijakej cesty na odbočenie napravo alebo naľavo. 27 Keď oslica uvidela anjela Hospodinovho, ľahla si pod Bileámom. Bileám vzplanul hnevom a bil oslicu palicou. 28 Vtedy otvoril Hospodin oslici ústa; i povedala Bileámovi: Čo som ti urobila, že si ma už trikrát zbil? 29 Bileám odpovedal oslici: Dopustila si sa svojvôle proti mne! Keby som mal meč v ruke, určite by som ťa zabil. 30 Tu oslica povedala Bileámovi: Či nie som tvojou oslicou, na ktorej jazdíš, odkedy žiješ, až do dnešného dňa? Robievala som ti to? Odpovedal: Nie! 31 Vtedy Hospodin otvoril Bileámovi oči, a ten uvidel anjela Hospodinovho stáť v ceste s vytaseným mečom. Sklonil sa a padol pred ním na tvár. 32 I riekol mu anjel Hospodinov: Prečo si už tri razy bil svoju oslicu? Ja som vyšiel postaviť sa proti tebe, lebo táto cesta podľa mňa je zvrátená. 33 Oslica ma videla a trikrát sa mi vyhla. Keby sa nebola vyhla, teraz by som ťa zabil, ale ju by som nechal nažive. 34 Bileám odpovedal anjelovi Hospodinovmu: Zhrešil som, lebo som nevedel, že ty stojíš proti mne na ceste. Ale teraz, ak sa ti to nepáči, chcem sa vrátiť! 35 Ale anjel Hospodinov riekol Bileámovi: Choď s mužmi, avšak vyslov len to slovo, ktoré ti poviem. A tak Bileám šiel s Bálákovými kniežatami. 36 Keď sa Bálák dopočul, že Bileám prišiel, vyšiel mu v ústrety až do Ár-Moábu, ktoré je na hranici Arnónu, na konci územia. 37 Bálák dohováral Bileámovi: Či som opätovne k tebe neposlal, aby ťa zavolali? Prečo si neprišiel ku mne? Či skutočne nie som schopný uctiť si ťa? 38 Bileám odpovedal Bálákovi: Teraz som prišiel k tebe. Či naozaj môžem čokoľvek povedať? Vypoviem slovo, ktoré Boh vloží do mojich úst. 39 Potom šiel Bileám s Bálákom a prišli do Kirjat-Chucótu. 40 Nato obetoval Bálák hovädzí dobytok i ovce a poslal Bileámovi i kniežatám, ktoré boli s ním. 41 Ráno vzal Bálák Bileáma a vyviedol ho na Bámot-Baál, odkiaľ uzrel i najvzdialenejšiu časť ľudu.