Predchádzajúca kapitola

21. kapitola

Záhuba arádskeho kráľa

1 Keď sa kanaánsky kráľ Arádu, ktorý býval v Negebe, dopočul, že Izrael došiel po ceste atárímskej, bojoval proti Izraelcom a niekoľkých z nich zajal.
2 Vtedy Izrael zložil pred Hospodinom takýto sľub: Ak naozaj vydáš tento ľud do mojej ruky, jeho mestá podrobím ničiacej kliatbe. 3 Hospodin vypočul hlas Izraela a vydal Kanaáncov; a oni ich podrobili ničiacej kliatbe, aj ich mestá. Tomu mestu dali názov Chormá.

Medený had

4 Potom sa pobrali od vrchu Hór cestou k Červenému moru, aby obišli Edómsko. Cestou ľud zmalomyseľnel
5 a hovoril proti Bohu i proti Mojžišovi: Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme pomreli na púšti? Veď nieto ani chleba ani vody, a tento biedny pokrm sa nám protiví. 6 I poslal Hospodin na tento ľud ohnivé hady, serafov, tie štípali ľud, a mnoho ľudu z Izraela pomrelo. 7 Vtedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril: Zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinovi a proti tebe. Pomodli sa k Hospodinovi, aby vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud. 8 I riekol Hospodin Mojžišovi: Zhotov si serafa a vylož ho na stĺp, a ak sa na neho pozrie ktokoľvek uštipnutý, ostane nažive. 9 Mojžiš teda zhotovil medeného hada a vyložil ho na stĺp. Ak niekoho had poštípal, a pozrel sa na medeného hada, ostal živý.

Ďalšie putovanie Izraelcov

10 Potom sa Izraelci vydali na cestu a utáborili sa v Óbóte.
11 Keď sa vydali na cestu z Óbótu, utáborili sa v Ijjé-Abáríme na púšti, oproti Moábu, smerom k východu slnka. 12 Odtiaľ sa vydali na cestu a utáborili sa v údolí Zeredu. 13 Odtiaľ sa vydali na cestu a utáborili sa za Arnónom, ktorý je na púšti a pramení na území Amorejcov; lebo Arnón je moábskou hranicou medzi Moábom a Amorejcami. 14 Preto sa v Knihe Hospodinových bojov hovorí: Váhéb v Súfe i údolia pri Arnóne, 15 svah údolí potokov, ktorý sa skláňa k osade Ár a opiera sa o hranicu Moábu. 16 Odtiaľ tiahli do Beéru. To je studňa, o ktorej Hospodin povedal Mojžišovi: Zhromaždi ľud a dám mu vodu! 17 Vtedy spieval Izrael túto pieseň: Vytryskni studňa! Spievajte o nej, 18 o studni, ktorú vykopali kniežatá! Vznešení z ľudu ju vyhĺbili žezlom, svojimi palicami. A z púšte šli do Matány, 19 z Matány do Nachalíélu, z Nachalíélu do Bámótu, 20 z Bámótu do údolia, ktoré je na Moábskej stráni pri vrchole Pisgy, z ktorého dovidieť dolu na púšť.

Víťazstvo nad Síchónom

21 Izrael poslal poslov k amorejskému kráľovi Síchónovi s odkazom:
22 Rád by som prešiel tvojou krajinou. Neodbočíme ani do poľa ani do vinice, ani vodu zo studne nebudeme piť. Pôjdeme kráľovskou cestou, kým neprejdeme tvojím územím. 23 Avšak Síchón nedovolil Izraelcom prejsť cez svoje územie. Síchón pozbieral všetok ľud a vyšiel proti Izraelu na púšť, prišiel do Jahacu a bojoval proti Izraelu. 24 Ale Izrael ho porazil ostrím meča a zaujal jeho krajinu od Arnónu až po Jabbók, až po Ammóncov, lebo Jazér bol hranicou Ammóncov. 25 Potom Izrael zabral všetky mestá Amorejcov, býval v Chešbóne a vo všetkých jeho dedinách. 26 Veď Chešbón bol mestom amorejského kráľa Síchóna; on bojoval proti niekdajšiemu moábskemu kráľovi a vyrval mu z ruky jeho krajinu až po Arnón. 27 Preto hovoria skladatelia popevkov: Poďte do Chešbónu! Nech je vystavané a nech pevne stojí mesto Síchónovo. 28 Veď oheň vyšiel z Chešbónu a plameň z mesta Síchónovho, ten strávil Ár-Moáb, pánov arnónských výšin! 29 Beda ti, Moáb! Stratený si, ľud Kemóšov! Urobil svojich synov utečencami a svoje dcéry vydal do zajatia amorejskému kráľovi Síchónovi. 30 Strieľali sme na nich. Zahynul Chešbón až po Díbón... Pustošili sme až po Nófach, ktorý siaha až po Médebu.

Víťazstvo nad Ógom

31 Keď sa Izrael usadil v krajine Amorejcov,
32 poslal Mojžiš vyzvedačov preskúmať Jázer; zabrali ho i jeho dediny a vyhnali Amorejcov, ktorí tam boli. 33 Potom sa obrátili a vystupovali cestou vedúcou do Bášánu. Bášánsky kráľ Óg so všetkým svojím ľudom vyšiel proti nim do boja do Edreí. 34 Hospodin riekol Mojžišovi: Neboj sa ho, lebo som ti ho vydal do rúk, i všetok jeho ľud i krajinu. Zaobchádzaj s nimi, ako si zaobišiel s amorejským kráľom Síchónom, ktorý býval v Chešbóne. 35 Porazili ho i jeho synov i všetok jeho ľud tak, že mu nezostalo ani utečenca, a zabrali jeho krajinu.