Predchádzajúca kapitola

20. kapitola

Máriina smrť

1 V prvom mesiaci, keď Izraelci, celý zbor, prišli na púšť Cín, ľud sa usadil v Kádeši. Tam zomrela Mária a tam bola pochovaná.

Vody v Meríbe

2 Ale nebolo vody pre zbor; i zhŕkli sa proti Mojžišovi a proti Áronovi. Ľud sa dohadoval s Mojžišom
3 a hovoril: Ach, kiežby sme boli zomreli vtedy, keď pomreli naši bratia pred Hospodinom! 4 Prečo ste vyviedli zbor Hospodinov na túto púšť? Aby sme tam my i náš dobytok pomreli? 5 Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby ste nás doviedli na toto zlé miesto? Nie je to miesto vhodné pre obilie, ani pre figovník, ani pre vinič, ani pre granátové jablká, ani vody na pitie tu niet! 6 Keď Mojžiš a Áron odišli spred zhromaždenia ľudu ku vchodu do svätostánku, padli na tvár a ukázala sa im sláva Hospodinova. 7 Hospodin hovoril Mojžišovi: 8 Vezmi palicu a zhromaždi zbor; ty i tvoj brat Áron prihovorte sa tejto skale pred ich zrakom, a vydá svoju vodu. Keď im vyvedieš vodu zo skaly, napojíš zbor i jeho dobytok. 9 Vtedy vzal Mojžiš palicu spred Hospodina, ako mu prikázal. 10 Potom spolu s Áronom zhromaždili zbor pred skalu a Mojžiš k nim prehovoril: Počujte, vzbúrenci! Či z tejto skaly mám vyviesť vodu? 11 Potom Mojžiš zdvihol ruku, dvakrát udrel na skalu svojou palicou, i vytrysklo mnoho vody, napil sa z nej zbor i jeho dobytok. 12 Avšak Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: Pretože ste vo mňa neverili a neposvätili ste ma v očiach Izraelcov, nevovediete tento zbor do krajiny, ktorú som im dal. 13 Toto boli vody Meríby, o ktoré sa hádali Izraelci s Hospodinom, a On sa medzi nimi osvedčil ako svätý.

Edóm v ceste Izraelcom

14 Z Kádeša poslal Mojžiš poslov k edómskemu kráľovi: Tak hovorí tvoj brat Izrael: Ty vieš o všetkých protivenstvách, ktoré nás zastihli.
15 Naši otcovia zostúpili do Egypta a my sme bývali v Egypte mnoho dní. Avšak Egypťania zle robili nám i našim otcom. 16 Keď sme volali k Hospodinovi, vypočul náš hlas, poslal posla a vyviedol nás z Egypta. Hľa, sme v Kádeši, v meste na konci tvojho územia. 17 Dovoľ nám prejsť tvojou krajinou. Nebudeme prechádzať cez polia ani cez vinice, ani nebudeme piť vodu zo studní; pôjdeme kráľovskou cestou, neodchýlime sa napravo ani naľavo, kým neprejdeme tvojím územím. 18 Edóm mu však odpovedal: Nesmieš prejsť cez moju zem, ináč ti vyjdem v ústrety s mečom. 19 Izraelci mu povedali: Budeme vystupovať hore po hradskej, a keď sa napijeme tvojej vody, my i náš dobytok, zaplatíme za ňu. Nič iného - len mi dovoľ pešo prejsť! 20 Nato odpovedal: Nesmieš prejsť! A Edóm vyšiel proti nemu s početným ľudom a veľkou mocou. 21 Keď sa Edóm zdráhal dovoliť Izraelcom prejsť cez jeho územie, Izrael sa mu vyhol.

Áronova smrť

22 Keď sa vydali na cestu z Kádeša, prišiel celý zbor Izraelcov na vrch Hór.
23 Tu - na vrchu Hór, na hranici s Edómskom - riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi: 24 Áron bude pripojený k svojmu ľudu, lebo nevojde do krajiny, ktorú som dal Izraelcom, pretože ste sa sprotivili môjmu rozkazu pri vodách Meríby. 25 Vezmi Árona i jeho syna Eleázára a vyveď ich na vrch Hór. 26 Vyzleč Áronovi jeho rúcho a obleč doň jeho syna Eleázára; Áron bude pripojený k svojmu ľudu a zomrie tam. 27 Mojžiš vykonal, ako mu prikázal Hospodin: vystúpili na vrch Hór pred zrakom celého zboru, 28 Mojžiš vyzliekol Áronovi jeho rúcho a obliekol doň jeho syna Eleázára. Potom Áron zomrel tam na temene vrchu. Nato Mojžiš a Eleázár zostúpili z vrchu. 29 Keď celý zbor videl, že Áron skonal, celý dom Izraela ho oplakával tridsať dní.