Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

19. kapitola

Červená jalovica a očistná voda

1 Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi:
2 Toto je zákonné ustanovenie, ktoré prikázal Hospodin: Povedz Izraelcom, aby priviedli k tebe bezchybnú červenú jalovicu, na ktorej nieto poškvrny a na ktorú sa nedostalo jarmo. 3 Odovzdajte ju kňazovi Eleázárovi; on nech ju dá vyviesť za tábor a pred ním nech ju zabijú. 4 Kňaz Eleázár si namočí prst do jej krvi a pokropí sedemkrát prednú stranu svätostánku. 5 Jalovicu - jej kožu, mäso, krv i s lajnom - spália pred jeho zrakom. 6 Potom nech kňaz vezme cédrové drevo, yzop a karmazínové farbivo a hodí to doprostred horiacej jalovice. 7 Nato si operie šaty, umyje telo vodou a vojde do tábora; avšak kňaz bude nečistý až do večera. 8 I ten, kto ju spálil, operie si šaty, umyje si telo, a bude nečistý až do večera. 9 Potom nech čistý človek pozbiera popol z jalovice a uloží ho za táborom na čistom mieste, i bude v úschove pre zbor Izraelcov na vodu očisťovania; je to obeť za hriech. 10 I ten, kto pozbiera popol z jalovice, operie si šaty a bude nečistý až do večera. To bude večné ustanovenie Izraelcom i cudzincovi, ktorý sa zdržuje uprostred nich. 11 Kto by sa dotkol akejkoľvek ľudskej mŕtvoly, sedem dní bude nečistý. 12 Na tretí a siedmy deň nech sa onou vodou očisťuje od hriechu, a tak bude čistý. Ak sa však nebude očisťovať na tretí a siedmy deň, nebude čistý. 13 Každý, kto by sa dotkol akejkoľvek ľudskej mŕtvoly, a neočistil by sa od hriechu, poškvrní Hospodinov príbytok; taký človek nech je odstránený z Izraela, lebo nebol pokropený vodou očisťovania; bude nečistý a jeho nečistota ostane na ňom. 14 O človeku, ktorý zomrel v stane, platí tento zákon: každý, kto vojde do stanu, a každý, kto je v stane, sedem dní bude nečistý. 15 Každá otvorená nádoba, na ktorej nie je pripevnený vrchnák, bude nečistá. 16 Každý, kto by sa na šírom poli dotkol zabitého mečom, alebo mŕtveho, alebo kosti človeka, alebo hrobu, sedem dní bude nečistý. 17 Pre takého nečistého nech naberú z popola spálenej obete za hriech a dajú na to pramenitú vodu do nádoby. 18 Čistý človek nech vezme yzop, namočí ho do vody a pokropí stan i všetky nádoby, i všetky osoby, ktoré tam boli, i každého, kto sa dotkol kosti, alebo zabitého, alebo mŕtveho, alebo hrobu. 19 Čistý nech pokropí nečistého na tretí i siedmy deň a na siedmy deň ho očistí od hriechu; potom si vyperie šaty, umyje sa vodou a večer bude čistý. 20 Avšak kto by sa poškvrnil a neočistil od hriechu, ten človek nech je odstránený zo stredu zhromaždenia; lebo poškvrnil Hospodinovu svätyňu, nebol pokropený vodou očisťovania - je nečistý. 21 To bude pre nich večným ustanovením; ten, kto kropí vodou očisťovania, nech si operie šaty; kto sa dotkne vody očisťovania, bude nečistý až do večera. 22 Všetko, čoho sa nečistý dotkne, bude nečisté, človek, ktorý sa toho dotkne, bude nečistý až do večera.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk