Dve percentá (2 %)

18. kapitola

Služba kňazov a levítov

1 Hospodin povedal Áronovi: Ty, tvoji synovia i dom tvojho otca s tebou budete niesť vinu súvisiacu so svätyňou. Teda ty i tvoji synovia s tebou budete niesť vinu súvisiacu s vaším kňazstvom.
2 So sebou priveď aj svojich bratov z kmeňa Lévího, z kmeňa tvojho otca. Nech sa pripoja k tebe a posluhujú ti. Ty i tvoji synovia s tebou budete pred stánkom svedectva. 3 Oni nech konajú službu tebe i pri celom stánku. Avšak k nádobám svätyne a k oltáru nech sa nepriblížia, aby nepomreli ani oni ani vy. 4 To znamená, že sa pripoja k tebe a budú vykonávať službu pri svätostánku, všetku službu pri stánku. Avšak cudzí sa k vám nepriblíži. 5 Budete konať službu pri svätyni i službu pri oltári, aby viac nevznikol hnev proti Izraelcom. 6 Ajhľa, vzal som tvojich bratov levítov ako dar pre vás, ako takých, ktorí sú daní Hospodinovi, aby vykonávali službu vo svätostánku. 7 Avšak ty i tvoji synovia s tebou dbajte na svoje kňazstvo vo všetkom, čo sa týka oltára i toho, čo je vnútri za oponou, a tak konajte službu. Ako darovanú službu vám dávam váš kňazský úrad. Cudzí však, kto by pristúpil, nech bude vydaný na smrť.

Kňazský podiel z obetí

8 Hospodin hovoril Áronovi: Hľa, ja som ti dal na starosť moje pozdvihované dávky zo všetkých posvätných darov Izraelcov; tebe som ich dal i tvojim synom za podiel ako večné ustanovenie.
9 Toto ti bude patriť zo svätosvätých vecí, ktoré neprídu na oheň: každý ich obetný dar z každej ich pokrmovej obete, z každej ich obete za hriech i z ich obete zadosťučinenia za vinu, ktoré mi dajú ako náhradu; nech je to svätosväté tebe i tvojim synom. 10 Na svätosvätom mieste to jedzte; každý muž to môže jesť. Nech ti je to svätosväté. 11 Toto bude tvoje: pozdvihované dávky z ich darov, zo všetkých mávaných dávok Izraelcov; dal som ich tebe, tvojim synom i tvojim dcéram s tebou ako večné ustanovenie. Každý čistý v tvojom dome to smie jesť. 12 Všetok najlepší olej i všetok najlepší mušt, obilie, ich prvotiny, ktoré dávajú Hospodinovi, dal som tebe. 13 Prvé ovocie zo všetkého v ich krajine, čo donesú Hospodinovi, bude patriť tebe; každý čistý v tvojom dome to smie jesť. 14 Všetko kliatbe podrobené bude tvoje. 15 Všetko, čo otvára materinský život všetkého živého, živého z ľudí i zo zvierat, a čo prinesú Hospodinovi, bude tvoje, avšak prvorodené z ľudí musíš určite vykúpiť, i prvorodené z nečistého dobytka musíš vykúpiť. 16 To, čo má byť vykúpené, máš vykúpiť ako jednomesačné podľa svojho ocenenia piatimi šekelmi striebra podľa šekela svätyne; ten váži dvanásť gér. 17 Avšak prvorodenca kravy, ovce, kozy nevykúp - sú posvätné. Ich krvou pokropíš oltár a ich tuk spáliš v ohňovej obeti ako príjemnú vôňu Hospodinovi. 18 Ich mäso bude tvoje. I prsia z mávanej dávky, i pravé stehno budú tvoje. 19 Všetky pozdvihované dávky zo svätých darov, ktoré Izraelci obetujú Hospodinovi, dal som tebe, tvojim synom i tvojim dcéram s tebou ako večné ustanovenie. Je to večná zmluva soli pre teba pred Hospodinom i pre tvoje potomstvo s tebou.

Desiatky

20 Hospodin riekol Áronovi: V ich krajine nebudeš mať vlastníctva ani podielu medzi nimi. Ja som tvoj podiel i tvoje vlastníctvo uprostred Izraelcov.
21 Hľa, levítom som dal všetky desiatky v Izraeli do vlastníctva ako podiel za ich službu, ktorú vykonávajú, za službu vo svätostánku. 22 Nech sa Izraelci už nepribližujú ku svätostánku, aby sa nezaťažili hriechom a aby nezomreli. 23 Avšak levíti budú vykonávať službu vo svätostánku a oni ponesú zodpovednosť za ich previnenia. To je večné ustanovenie pre všetky vaše pokolenia medzi Izraelcami. Avšak medzi Izraelcami nebudú mať vlastníctvo, 24 lebo desiatky Izraelcov, ktorí budú obetovať Hospodinovi ako pozdvihovanú dávku, som dal levítom ako vlastníctvo. Preto som im povedal: Uprostred Izraelcov nebudú mať vlastníctvo. 25 Hospodin hovoril Mojžišovi: 26 Povedz levítom: Keď prijmete desiatok od Izraelcov, ktorý som vám dal od nich do vášho vlastníctva, obetujte z neho pozdvihovanú dávku - desiatok z desiatky. 27 Vaša pozdvihovaná dávka bude sa vám počítať ako obilie z holohumnice a víno z lisu. 28 Tak prinášajte aj vy pozdvihovanú dávku Hospodinovi zo všetkých svojich desiatkov, ktoré prijmete od Izraelcov, a dajte z toho pozdvihovanú dávku Hospodina kňazovi Áronovi. 29 Zo všetkých svojich darov prineste pozdvihovanú dávku Hospodinovi, zo všetkého najlepšieho jeho posvätnú časť. 30 A povedz im: Keď budete obetovať najlepšie z neho, bude sa to počítať levítom ako výnos z holohumnice a ako výnos z lisu. 31 Vy i vaša domácnosť to môžete jesť na ktoromkoľvek mieste, lebo to je vaša mzda za vašu službu vo svätostánku. 32 Nezaťažíte sa hriechom, keď budete prinášať ako pozdvihovanú dávku najlepšie z toho, a neznesvätíte posvätné dary Izraelcov, ani nezomriete.