Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

17. kapitola

Pamätné misy na uhlíky

1 Hospodin hovoril Mojžišovi:
2 Povedz Eleázárovi, synovi kňaza Árona, aby pozbieral misy na uhlíky z pohoreniska, lebo sú posvätné, a potom porozsýpaj oheň. 3 Sú to misy na uhlíky tých hriešnikov, ktorí zhrešili proti svojim životom; nech urobia z nich tepané plechy na pokrytie oltára, lebo ich predložili pred Hospodina a posvätili ich; nech budú pre Izraelcov znamením! 4 Vtedy vzal kňaz Eleázár medené misy na uhlíky, ktoré predložili tí, čo boli spálení; i roztepali ich na plechy na pokrytie oltára - 5 ako pamätné znamenie Izraelcom, aby sa nikto cudzí, kto nepochádza z potomkov rodu Áronovho, nepriblížil a nezapálil kadidlo pred Hospodinom, aby nepochodil ako Kórach a jeho skupina, ako mu povedal Hospodin prostredníctvom Mojžiša.

Trest za reptanie zboru

6 Na druhý deň celý zbor Izraelcov reptal na Mojžiša a Árona: Vy usmrcujete ľud Hospodinov!
7 Keď sa zhromaždil zbor proti Mojžišovi a Áronovi a obrátil sa ku svätostánku, ajhľa, pokryl ho oblak a ukázala sa sláva Hospodinova; 8 Mojžiš i Áron prišli pred svätostánok. 9 Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi: 10 Vzdiaľte sa zo stredu tohto zboru, a zničím ho v okamihu! Ale oni padli na tváre. 11 Mojžiš povedal Áronovi: Vezmi misu na uhlíky, daj na ňu oheň z oltára a polož kadidlo, choď rýchlo k zboru a vykonaj obrad zmierenia zaň, lebo vyšľahol hnev spred Hospodina, pohroma sa začala. 12 I vzal to Áron tak, ako mu hovoril Mojžiš, a utekal zo stredu zboru, a hľa, pohroma v ľude sa začala! Položil teda kadidlo a vykonal obrad zmierenia za ľud. 13 Postavil sa medzi mŕtvych a živých a pohroma prestala. 14 Onou pohromou bolo usmrtených štrnásťtisíc sedemsto - okrem tých, čo pomreli pre Kóracha. 15 Potom sa vrátil Áron k Mojžišovi ku vchodu do svätostánku a pohroma prestala.

Áronova palica

16 Hospodin povedal Mojžišovi:
17 Hovor s Izraelcami a vezmi od nich po jednej palici z každej rodiny; dvanásť palíc, od každého kniežaťa za jeho rodinu po jednej; napíš meno každého na jeho palicu. 18 Áronovo meno napíš na Lévího palicu, lebo jedna palica pripadne na jedného náčelníka rodiny. 19 Zlož ich do svätostánku pred svedectvo, kde sa stretám s vami. 20 Palica muža, ktorého si vyvolím, vypučí, a tak utíšim reptanie Izraelcov, ktoré vzniesli proti vám. 21 Mojžiš hovoril s Izraelcami a všetky ich kniežatá mu dali dvanásť palíc, po jednej palici na jedno knieža, podľa svojich rodín. Áronova palica bola uprostred ich palíc. 22 Potom Mojžiš uložil palice pred Hospodinom v stánku svedectva. 23 Na druhý deň prišiel Mojžiš do stánku svedectva, a hľa: Áronova palica vypučala za dom Lévího, vydala puky, zakvitla a zarodila mandle. 24 Mojžiš vyniesol všetky palice spred Hospodina ku všetkým Izraelcom, takže to videli, a každý si vzal svoju palicu. 25 Vtedy povedal Hospodin Mojžišovi: Áronovu palicu vráť pred svedectvo, aby sa zachovala na znamenie pre odbojníkov, aby prestalo ich reptanie predo mnou, a tak nezomrú! 26 Mojžiš urobil, ako mu prikázal Hospodin. Tak urobil. 27 I dohovárali Izraelci Mojžišovi: Hľa, mrieme, hynieme, všetci zahynieme...! 28 Každý, kto sa blíži, kto sa blíži k stánku Hospodinovmu, zomiera. Či úplne vyhynieme?