Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

17. kapitola

Pamätné misy na uhlíky

1 Hospodin hovoril Mojžišovi:
2 Povedz Eleázárovi, synovi kňaza Árona, aby pozbieral misy na uhlíky z pohoreniska, lebo sú posvätné, a potom porozsýpaj oheň. 3 Sú to misy na uhlíky tých hriešnikov, ktorí zhrešili proti svojim životom; nech urobia z nich tepané plechy na pokrytie oltára, lebo ich predložili pred Hospodina a posvätili ich; nech budú pre Izraelcov znamením! 4 Vtedy vzal kňaz Eleázár medené misy na uhlíky, ktoré predložili tí, čo boli spálení; i roztepali ich na plechy na pokrytie oltára - 5 ako pamätné znamenie Izraelcom, aby sa nikto cudzí, kto nepochádza z potomkov rodu Áronovho, nepriblížil a nezapálil kadidlo pred Hospodinom, aby nepochodil ako Kórach a jeho skupina, ako mu povedal Hospodin prostredníctvom Mojžiša.

Trest za reptanie zboru

6 Na druhý deň celý zbor Izraelcov reptal na Mojžiša a Árona: Vy usmrcujete ľud Hospodinov!
7 Keď sa zhromaždil zbor proti Mojžišovi a Áronovi a obrátil sa ku svätostánku, ajhľa, pokryl ho oblak a ukázala sa sláva Hospodinova; 8 Mojžiš i Áron prišli pred svätostánok. 9 Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi: 10 Vzdiaľte sa zo stredu tohto zboru, a zničím ho v okamihu! Ale oni padli na tváre. 11 Mojžiš povedal Áronovi: Vezmi misu na uhlíky, daj na ňu oheň z oltára a polož kadidlo, choď rýchlo k zboru a vykonaj obrad zmierenia zaň, lebo vyšľahol hnev spred Hospodina, pohroma sa začala. 12 I vzal to Áron tak, ako mu hovoril Mojžiš, a utekal zo stredu zboru, a hľa, pohroma v ľude sa začala! Položil teda kadidlo a vykonal obrad zmierenia za ľud. 13 Postavil sa medzi mŕtvych a živých a pohroma prestala. 14 Onou pohromou bolo usmrtených štrnásťtisíc sedemsto - okrem tých, čo pomreli pre Kóracha. 15 Potom sa vrátil Áron k Mojžišovi ku vchodu do svätostánku a pohroma prestala.

Áronova palica

16 Hospodin povedal Mojžišovi:
17 Hovor s Izraelcami a vezmi od nich po jednej palici z každej rodiny; dvanásť palíc, od každého kniežaťa za jeho rodinu po jednej; napíš meno každého na jeho palicu. 18 Áronovo meno napíš na Lévího palicu, lebo jedna palica pripadne na jedného náčelníka rodiny. 19 Zlož ich do svätostánku pred svedectvo, kde sa stretám s vami. 20 Palica muža, ktorého si vyvolím, vypučí, a tak utíšim reptanie Izraelcov, ktoré vzniesli proti vám. 21 Mojžiš hovoril s Izraelcami a všetky ich kniežatá mu dali dvanásť palíc, po jednej palici na jedno knieža, podľa svojich rodín. Áronova palica bola uprostred ich palíc. 22 Potom Mojžiš uložil palice pred Hospodinom v stánku svedectva. 23 Na druhý deň prišiel Mojžiš do stánku svedectva, a hľa: Áronova palica vypučala za dom Lévího, vydala puky, zakvitla a zarodila mandle. 24 Mojžiš vyniesol všetky palice spred Hospodina ku všetkým Izraelcom, takže to videli, a každý si vzal svoju palicu. 25 Vtedy povedal Hospodin Mojžišovi: Áronovu palicu vráť pred svedectvo, aby sa zachovala na znamenie pre odbojníkov, aby prestalo ich reptanie predo mnou, a tak nezomrú! 26 Mojžiš urobil, ako mu prikázal Hospodin. Tak urobil. 27 I dohovárali Izraelci Mojžišovi: Hľa, mrieme, hynieme, všetci zahynieme...! 28 Každý, kto sa blíži, kto sa blíži k stánku Hospodinovmu, zomiera. Či úplne vyhynieme?
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk