Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

16. kapitola

Kórachova vzbura

1 Vtedy Kórach, syn Jischára, syna Kehátovho, syna Lévího pribral Dátána a Abíráma, synov Elíábových, i Óna, syna Peletovho, synov Rúbenových,
2 a povstali proti Mojžišovi i s dvestopäťdesiatimi mužmi z Izraelcov, kniežatami zboru, vyvolenými zboru, mužmi zvučného mena. 3 Keď sa zhromaždili proti Mojžišovi a Áronovi, povedali: Zašli ste priďaleko! Veď celý zbor, všetci sú svätí a uprostred nich je Hospodin! Prečo sa teda povyšujete nad zbor Hospodinov? 4 Keď to Mojžiš počul, padol na tvár 5 a povedal Kórachovi i celej jeho skupine: Ráno ukáže Hospodin, kto je Jeho, kto je svätý a komu dovolí priblížiť sa k Nemu. Lebo koho si vyvolí, ten sa môže priblížiť k Nemu. 6 Toto urobte: Vezmite si misy na uhlíky - Kórach i celá jeho skupina - 7 a dajte do nich oheň; zajtra položte na ne kadidlo pred Hospodinom, a svätý bude ten, koho si vyvolí Hospodin. To je už primnoho od vás, Lévíjci! 8 Potom povedal Mojžiš Kórachovi: Počujte, Lévíjci! 9 Či vám je málo, že vás Boh Izraela oddelil od zboru Izraela, keď vás pripustil k sebe vykonávať službu v Hospodinovom príbytku, stáť pred zborom a slúžiť Mu? 10 A pripustil ťa blízko k sebe, i všetkých tvojich bratov Lévíjcov s tebou, a vy sa dožadujete aj kňazského úradu! 11 A tak ty i celá tvoja skupina ste sa spolčili proti Hospodinovi. Čo je Áron, že reptáte proti nemu? 12 Mojžiš dal zavolať Dátána i Abíráma, synov Elíábových; oni odpovedali: Nejdeme. 13 Či je to primálo, že si nás vyviedol z krajiny, oplývajúcej mliekom a medom, aby si nás usmrtil na púšti? Ešte aj panovať chceš nad nami? 14 Veru si nás nevoviedol do krajiny, oplývajúcej mliekom a medom, ani si nám nedal do vlastníctva polia a vinice. Či chceš vyklať oči tým mužom? Nejdeme! 15 Vtedy Mojžiš vzbĺkol veľkým hnevom a povedal Hospodinovi: Nedbaj na ich obeť! Nevzal som od nich jediného osla, ani som nikomu z nich neurobil nič zlé! 16 Potom povedal Mojžiš Kórachovi: Zajtra buďte pred Hospodinom, ty i celá tvoja skupina: ty, oni i Áron! 17 Vezmite si každý svoje misy na uhlíky, dajte na ne kadidlo a predložte pred Hospodina každý svoju misu na uhlíky - teda dvestopäťdesiat mís na uhlíky - i ty, i Áron, každý svoju misu na uhlíky. 18 Vtedy vzal každý svoje misy na uhlíky, dali na ne oheň, položili na ne kadidlo a zastali pri vchode do svätostánku i s Mojžišom a Áronom. 19 Keď Kórach zhromaždil proti nim celú skupinu ku vchodu do svätostánku, ukázala sa sláva Hospodinova celému zboru. 20 Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi: 21 Oddeľte sa zo stredu tejto skupiny a v okamihu ich zničím! 22 Vtedy padli na tvár a povedali: Bože, Bože duchov, ktorí obživujú každé telo, jeden človek sa prehrešil, a Ty sa hneváš na celý zbor? 23 Hospodin hovoril Mojžišovi: 24 Povedz celému zboru: Vzdiaľte sa z okolia príbytku Kóracha, Dátána a Abíráma! 25 Mojžiš vstal, šiel k Dátánovi a Abírámovi a za ním išli starší Izraela. 26 I prehovoril k zboru takto: Nože sa vzdiaľte od stanov týchto bezbožných mužov, ani sa nedotýkajte ničoho, čo im patrí, aby ste neboli postihnutí pre všetky ich hriechy. 27 Vtedy sa vzdialili z okolia príbytku Kóracha, Dátána a Abíráma. Dátán a Abírám vyšli a postavili sa do vchodu svojich stanov, aj ich ženy, aj ich synovia, aj ich deti. 28 Vtedy Mojžiš povedal: Podľa tohto poznáte, že ma Hospodin poslal vykonať všetky tieto skutky a že to nerobím sám od seba: 29 Ak títo zomrú prirodzenou smrťou všetkých ľudí a ak ich postihne navštívenie, čo postihuje iných ľudí, tak ma Hospodin neposlal. 30 Ak však Hospodin stvorí niečo zvláštne, ak zem roztvorí svoje ústa a pohltí ich i všetko, čo im patrí, a ak zostúpia zaživa do podsvetia, vtedy spoznáte, že títo mužovia pohrdli Hospodinom. 31 Keď dohovoril tieto slová, rozostúpila sa zem pod nimi; 32 zem otvorila svoje ústa a pohltila ich, aj ich domy, i všetkých ľudí, ktorí patrili ku Kórachovi, i všetok ich majetok. 33 Tak zostúpili oni i všetci, ktorí patrili k nim, zaživa do podsvetia, zem ich prikryla a stratili sa zo zboru. 34 Avšak celý Izrael okolo nich sa na ich krik rozutekal, lebo hovoril: Len aby aj nás nepohltila zem...! 35 Potom vyšľahol oheň od Hospodina a strávil tých dvestopäťdesiat mužov, ktorí predložili kadidlo.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk