Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

16. kapitola

Kórachova vzbura

1 Vtedy Kórach, syn Jischára, syna Kehátovho, syna Lévího pribral Dátána a Abíráma, synov Elíábových, i Óna, syna Peletovho, synov Rúbenových,
2 a povstali proti Mojžišovi i s dvestopäťdesiatimi mužmi z Izraelcov, kniežatami zboru, vyvolenými zboru, mužmi zvučného mena. 3 Keď sa zhromaždili proti Mojžišovi a Áronovi, povedali: Zašli ste priďaleko! Veď celý zbor, všetci sú svätí a uprostred nich je Hospodin! Prečo sa teda povyšujete nad zbor Hospodinov? 4 Keď to Mojžiš počul, padol na tvár 5 a povedal Kórachovi i celej jeho skupine: Ráno ukáže Hospodin, kto je Jeho, kto je svätý a komu dovolí priblížiť sa k Nemu. Lebo koho si vyvolí, ten sa môže priblížiť k Nemu. 6 Toto urobte: Vezmite si misy na uhlíky - Kórach i celá jeho skupina - 7 a dajte do nich oheň; zajtra položte na ne kadidlo pred Hospodinom, a svätý bude ten, koho si vyvolí Hospodin. To je už primnoho od vás, Lévíjci! 8 Potom povedal Mojžiš Kórachovi: Počujte, Lévíjci! 9 Či vám je málo, že vás Boh Izraela oddelil od zboru Izraela, keď vás pripustil k sebe vykonávať službu v Hospodinovom príbytku, stáť pred zborom a slúžiť Mu? 10 A pripustil ťa blízko k sebe, i všetkých tvojich bratov Lévíjcov s tebou, a vy sa dožadujete aj kňazského úradu! 11 A tak ty i celá tvoja skupina ste sa spolčili proti Hospodinovi. Čo je Áron, že reptáte proti nemu? 12 Mojžiš dal zavolať Dátána i Abíráma, synov Elíábových; oni odpovedali: Nejdeme. 13 Či je to primálo, že si nás vyviedol z krajiny, oplývajúcej mliekom a medom, aby si nás usmrtil na púšti? Ešte aj panovať chceš nad nami? 14 Veru si nás nevoviedol do krajiny, oplývajúcej mliekom a medom, ani si nám nedal do vlastníctva polia a vinice. Či chceš vyklať oči tým mužom? Nejdeme! 15 Vtedy Mojžiš vzbĺkol veľkým hnevom a povedal Hospodinovi: Nedbaj na ich obeť! Nevzal som od nich jediného osla, ani som nikomu z nich neurobil nič zlé! 16 Potom povedal Mojžiš Kórachovi: Zajtra buďte pred Hospodinom, ty i celá tvoja skupina: ty, oni i Áron! 17 Vezmite si každý svoje misy na uhlíky, dajte na ne kadidlo a predložte pred Hospodina každý svoju misu na uhlíky - teda dvestopäťdesiat mís na uhlíky - i ty, i Áron, každý svoju misu na uhlíky. 18 Vtedy vzal každý svoje misy na uhlíky, dali na ne oheň, položili na ne kadidlo a zastali pri vchode do svätostánku i s Mojžišom a Áronom. 19 Keď Kórach zhromaždil proti nim celú skupinu ku vchodu do svätostánku, ukázala sa sláva Hospodinova celému zboru. 20 Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi: 21 Oddeľte sa zo stredu tejto skupiny a v okamihu ich zničím! 22 Vtedy padli na tvár a povedali: Bože, Bože duchov, ktorí obživujú každé telo, jeden človek sa prehrešil, a Ty sa hneváš na celý zbor? 23 Hospodin hovoril Mojžišovi: 24 Povedz celému zboru: Vzdiaľte sa z okolia príbytku Kóracha, Dátána a Abíráma! 25 Mojžiš vstal, šiel k Dátánovi a Abírámovi a za ním išli starší Izraela. 26 I prehovoril k zboru takto: Nože sa vzdiaľte od stanov týchto bezbožných mužov, ani sa nedotýkajte ničoho, čo im patrí, aby ste neboli postihnutí pre všetky ich hriechy. 27 Vtedy sa vzdialili z okolia príbytku Kóracha, Dátána a Abíráma. Dátán a Abírám vyšli a postavili sa do vchodu svojich stanov, aj ich ženy, aj ich synovia, aj ich deti. 28 Vtedy Mojžiš povedal: Podľa tohto poznáte, že ma Hospodin poslal vykonať všetky tieto skutky a že to nerobím sám od seba: 29 Ak títo zomrú prirodzenou smrťou všetkých ľudí a ak ich postihne navštívenie, čo postihuje iných ľudí, tak ma Hospodin neposlal. 30 Ak však Hospodin stvorí niečo zvláštne, ak zem roztvorí svoje ústa a pohltí ich i všetko, čo im patrí, a ak zostúpia zaživa do podsvetia, vtedy spoznáte, že títo mužovia pohrdli Hospodinom. 31 Keď dohovoril tieto slová, rozostúpila sa zem pod nimi; 32 zem otvorila svoje ústa a pohltila ich, aj ich domy, i všetkých ľudí, ktorí patrili ku Kórachovi, i všetok ich majetok. 33 Tak zostúpili oni i všetci, ktorí patrili k nim, zaživa do podsvetia, zem ich prikryla a stratili sa zo zboru. 34 Avšak celý Izrael okolo nich sa na ich krik rozutekal, lebo hovoril: Len aby aj nás nepohltila zem...! 35 Potom vyšľahol oheň od Hospodina a strávil tých dvestopäťdesiat mužov, ktorí predložili kadidlo.