Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

13. kapitola

Vyzvedači

1 Hospodin hovoril Mojžišovi:
2 Pošli mužov preskúmať Kanaán, ktorý dám Izraelcom. Pošlite po jednom mužovi z každého otcovského kmeňa. Nech je každý z nich kniežaťom. 3 Mojžiš ich poslal z Páránskej púšte na pokyn Hospodinov. Všetci mužovia boli náčelníkmi Izraelcov. 4 Ich mená sú: z kmeňa Rúben Šammúa, syn Zakkúrov; 5 z kmeňa Šimeón Šáfát, syn Chórího; 6 z kmeňa Júda Káléb, syn Jefunneho; 7 z kmeňa Jissáchár Jigál, syn Jozefov; 8 z kmeňa Efrajim Hóšéa, syn Núnov; 9 z kmeňa Benjamín Paltí, syn Ráfúov; 10 z kmeňa Zebulún Gaddíél, syn Sódíov; 11 z kmeňa Jozef: z kmeňa Menašše Gaddí, syn Súsíov; 12 z kmeňa Dán Amíél, syn Gemallíov; 13 z kmeňa Ašér Setúr, syn Micháélov; 14 z kmeňa Naftálí Nachbí, syn Vofsíov; 15 z kmeňa Gád Geúél, syn Máchíov. 16 Toto sú mená mužov, ktorých poslal Mojžiš preskúmať krajinu. Vtedy Mojžiš premenoval Hóšeu, syna Núnovho, na Józuu. 17 Keď ich Mojžiš posielal preskúmať Kanaán, povedal im: Vystúpte do Negebu, potom vystúpte na pohorie 18 a obzrite si krajinu, aká je, i ľud, ktorý ju obýva, či je silný a či slabý, či ho je málo a či mnoho; 19 aká je krajina, v ktorej býva, či v táboroch či v pevnostiach; 20 aká je tam pôda, žírna alebo planá, či sú v nej stromy alebo nie. Vzmužte sa a vezmite z plodín krajiny! Bolo to v období, keď dozrievalo skoré hrozno. 21 Vystúpili a preskúmali krajinu od púšte Cín až po Rechób, smerom k Chamatu. 22 Vystúpili do Negebu, prišli do Chebrónu, a tam bol Achíman, Šéšaj a Talmaj, potomkovia Anákovi. Chebrón bol vystavený sedem rokov pred egyptským Cóanom. 23 Keď prišli k údoliu Eškól, odťali tam letorast s hroznovým strapcom a niesli ho dvaja na drúku; niesli i niekoľko granátových jabĺk a niekoľko fíg. 24 Toto miesto sa volalo Nachal-Eškól - pre strapec, ktorý tam Izraelci odrezali. 25 Po štyridsiatich dňoch sa vrátili z prieskumu krajiny. 26 Šli, až prišli k Mojžišovi a Áronovi i k celému zboru Izraelcov, na púšť Párán do Kádeša; podali im i celému zboru správu a ukázali im ovocie krajiny. 27 A rozpovedali mu: Prišli sme do krajiny, do ktorej si nás poslal. Naozaj oplýva mliekom a medom. Toto je jej ovocie. 28 Ibaže ľud, ktorý obýva krajinu, je mocný a mestá má opevnené a veľmi veľké. Ba aj potomkov Anákových sme tam videli! 29 Amalekijci bývajú v kraji Negeb; Chetejci, Jebúsejci a Amorejci bývajú na pohorí a Kanaánci bývajú pri mori a pri brehu Jordánu. 30 Avšak Káléb utišoval ľud, reptajúci proti Mojžišovi, a hovoril: Smelo vystúpme hore a zaberme krajinu, lebo ju určite premôžeme. 31 No mužovia, ktorí s ním vystúpili hore, hovorili: Nemôžeme vystúpiť hore k ľudu, lebo je mocnejší ako my. 32 A pustili medzi Izraelcov zlý chýr o krajine, ktorú preskúmali: Krajina, ktorou sme prešli, aby sme ju preskúmali, je krajina, ktorá zožiera svojich obyvateľov, a všetok ľud, ktorý sme v nej videli, je obrovského vzrastu. 33 Tam sme videli obrov, Anákovcov z obrov, pripadali sme si vo vlastných očiach ako kobylky a takými sme sa zdali aj im.