Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

Strieborné trúby

1 Hospodin hovoril Mojžišovi:
2 Zhotov si dve strieborné trúby; zhotovíš ich z tepaného striebra a budú ti slúžiť na zvolávanie zboru i na povel k odchodu tábora. 3 Keď na ne zatrúbia, zhromaždí sa k tebe celý tábor ku vchodu do svätostánku. 4 Ak zatrúbia na jednej, zhromaždia sa k tebe kniežatá, náčelníci tisícov Izraela. 5 Keď budete trúbiť na poplach, vydajú sa na cestu tábory rozložené na východe. 6 Keď budete trúbiť na poplach druhý raz, vydajú sa na cestu tábory rozložené na juhu. Nech trúbia na poplach, keď sa budú mať vydať na cestu. 7 Keď budete zvolávať zhromaždenie, zatrúbte, ale netrúbte na poplach. 8 Áronovi synovia, kňazi, nech trúbia na tie trúby, a nech vám je to večným ustanovením pre všetky pokolenia. 9 Ak vstúpite do vojny vo vašej krajine s nepriateľom, ktorý vás utláča, trúbte na poplach na trúby a Hospodin, váš Boh, sa na vás rozpomenie; budete zachránení od svojich nepriateľov. 10 Aj v deň svojej radosti, i v ustanovené sviatky, aj na začiatku svojich mesiacov budete trúbiť na trúby nad svojimi spaľovanými obeťami i nad svojimi obeťami spoločenstva. Budú vás pripomínať vášmu Bohu. Ja som Hospodin, váš Boh.

Odchod zo Sinajskej púšte

11 Druhého roku, druhého mesiaca, dvadsiateho dňa toho mesiaca vystúpil oblak sponad príbytku svedectva.
12 Vtedy sa Izraelci vydali na cestu zo Sinajskej púšte jeden po druhom. Oblak spočinul na púšti Párán. 13 Vtedy sa vydali na cestu po prvý raz na pokyn Hospodinov prostredníctvom Mojžiša. 14 Na cestu sa ako prvá pohla zástava tábora Júdovho, voj za vojom; nad jeho vojskom bol Nachšón, syn Ammínádábov. 15 Nad vojskom kmeňa Jissácharovcov bol Netaneél, syn Cúárov. 16 Nad vojskom Zebulúnovcov bol Elíáb, syn Chélónov. 17 Keď bol príbytok rozobraný, vydali sa na cestu Géršónovci a Meráríovci, ktorí niesli príbytok. 18 Potom sa vydala na cestu zástava tábora Rúbenovho, voj za vojom; nad jeho vojskom bol Elícúr, syn Šedéúrov. 19 Nad vojskom kmeňa Šimeóncov bol Šelumíél, syn Cúríšaddajov. 20 Nad vojskom kmeňa Gádovcov bol Eljásáf, syn Deúélov. 21 Potom sa vydali na cestu Kehátovci, ktorí niesli svätyňu, a kým všetci do šli, zatiaľ vystavili príbytok. 22 Potom sa vydala na cestu zástava tábora Efrajimcov, voj za vojom; nad jeho vojskom bol Elíšámá, syn Ammíhúdov. 23 Nad vojskom kmeňa Menaššeovcov bol Gamlíél, syn Pedácúrov. 24 Nad vojskom Benjamíncov bol Abídán, syn Gideóního. 25 Potom sa vydala na cestu zástava tábora Dánovcov, voj za vojom, ako zadný voj pre všetky tábory; nad jeho vojskom bol Achíezer, syn Ammíšaddajov. 26 Nad vojskom kmeňa Ašérovcov bol Pagíél, syn Ochránov; 27 nad vojskom kmeňa Naftálíovcov bol Achíra, syn Énánov. 28 Toto bol poriadok odchodu Izraelcov, voj za vojom, kedykoľvek sa vydávali na cestu. 29 Mojžiš povedal Chóbábovi, synovi Midjánca Reúéla, Mojžišovho svokra: My sa vydávame na cestu k miestu, o ktorom Hospodin povedal: Dám vám ho! Poď s nami a budeme s tebou dobre nakladať, lebo Hospodin zasľúbil Izraelu dobré. 30 On mu odpovedal: Nepôjdem, ale pôjdem do svojej krajiny a ku svojmu príbuzenstvu. 31 Onen mu však povedal: Neopúšťaj nás, prosím, lebo ty vieš, kde môžeme táboriť na púšti; budeš našimi očami. 32 Keď pôjdeš s nami a uskutoční sa dobro, ktoré Hospodin učiní s nami, aj my s tebou dobre naložíme. 33 Potom sa pohli z vrchu Hospodinovho na trojdennú cestu, kým truhla zmluvy Hospodinovej šla tri dni cesty pred nimi, aby im vyskúmala miesto na odpočinutie. 34 Hospodinov oblak bol nad nimi vo dne, keď sa hýbali z tábora. 35 Kedykoľvek sa truhla hýbala z miesta, Mojžiš hovoril: Povstaň, ó Hospodine, nech sa rozpŕchnu Tvoji nepriatelia a nech pred Tebou zutekajú, čo Ťa nenávidia. 36 A keď ju zložili, povedal: Navráť sa, ó Hospodine, k desaťtisícom tisícov Izraela.