10. kapitola

Strieborné trúby

1 Hospodin hovoril Mojžišovi:
2 Zhotov si dve strieborné trúby; zhotovíš ich z tepaného striebra a budú ti slúžiť na zvolávanie zboru i na povel k odchodu tábora. 3 Keď na ne zatrúbia, zhromaždí sa k tebe celý tábor ku vchodu do svätostánku. 4 Ak zatrúbia na jednej, zhromaždia sa k tebe kniežatá, náčelníci tisícov Izraela. 5 Keď budete trúbiť na poplach, vydajú sa na cestu tábory rozložené na východe. 6 Keď budete trúbiť na poplach druhý raz, vydajú sa na cestu tábory rozložené na juhu. Nech trúbia na poplach, keď sa budú mať vydať na cestu. 7 Keď budete zvolávať zhromaždenie, zatrúbte, ale netrúbte na poplach. 8 Áronovi synovia, kňazi, nech trúbia na tie trúby, a nech vám je to večným ustanovením pre všetky pokolenia. 9 Ak vstúpite do vojny vo vašej krajine s nepriateľom, ktorý vás utláča, trúbte na poplach na trúby a Hospodin, váš Boh, sa na vás rozpomenie; budete zachránení od svojich nepriateľov. 10 Aj v deň svojej radosti, i v ustanovené sviatky, aj na začiatku svojich mesiacov budete trúbiť na trúby nad svojimi spaľovanými obeťami i nad svojimi obeťami spoločenstva. Budú vás pripomínať vášmu Bohu. Ja som Hospodin, váš Boh.

Odchod zo Sinajskej púšte

11 Druhého roku, druhého mesiaca, dvadsiateho dňa toho mesiaca vystúpil oblak sponad príbytku svedectva.
12 Vtedy sa Izraelci vydali na cestu zo Sinajskej púšte jeden po druhom. Oblak spočinul na púšti Párán. 13 Vtedy sa vydali na cestu po prvý raz na pokyn Hospodinov prostredníctvom Mojžiša. 14 Na cestu sa ako prvá pohla zástava tábora Júdovho, voj za vojom; nad jeho vojskom bol Nachšón, syn Ammínádábov. 15 Nad vojskom kmeňa Jissácharovcov bol Netaneél, syn Cúárov. 16 Nad vojskom Zebulúnovcov bol Elíáb, syn Chélónov. 17 Keď bol príbytok rozobraný, vydali sa na cestu Géršónovci a Meráríovci, ktorí niesli príbytok. 18 Potom sa vydala na cestu zástava tábora Rúbenovho, voj za vojom; nad jeho vojskom bol Elícúr, syn Šedéúrov. 19 Nad vojskom kmeňa Šimeóncov bol Šelumíél, syn Cúríšaddajov. 20 Nad vojskom kmeňa Gádovcov bol Eljásáf, syn Deúélov. 21 Potom sa vydali na cestu Kehátovci, ktorí niesli svätyňu, a kým všetci do šli, zatiaľ vystavili príbytok. 22 Potom sa vydala na cestu zástava tábora Efrajimcov, voj za vojom; nad jeho vojskom bol Elíšámá, syn Ammíhúdov. 23 Nad vojskom kmeňa Menaššeovcov bol Gamlíél, syn Pedácúrov. 24 Nad vojskom Benjamíncov bol Abídán, syn Gideóního. 25 Potom sa vydala na cestu zástava tábora Dánovcov, voj za vojom, ako zadný voj pre všetky tábory; nad jeho vojskom bol Achíezer, syn Ammíšaddajov. 26 Nad vojskom kmeňa Ašérovcov bol Pagíél, syn Ochránov; 27 nad vojskom kmeňa Naftálíovcov bol Achíra, syn Énánov. 28 Toto bol poriadok odchodu Izraelcov, voj za vojom, kedykoľvek sa vydávali na cestu. 29 Mojžiš povedal Chóbábovi, synovi Midjánca Reúéla, Mojžišovho svokra: My sa vydávame na cestu k miestu, o ktorom Hospodin povedal: Dám vám ho! Poď s nami a budeme s tebou dobre nakladať, lebo Hospodin zasľúbil Izraelu dobré. 30 On mu odpovedal: Nepôjdem, ale pôjdem do svojej krajiny a ku svojmu príbuzenstvu. 31 Onen mu však povedal: Neopúšťaj nás, prosím, lebo ty vieš, kde môžeme táboriť na púšti; budeš našimi očami. 32 Keď pôjdeš s nami a uskutoční sa dobro, ktoré Hospodin učiní s nami, aj my s tebou dobre naložíme. 33 Potom sa pohli z vrchu Hospodinovho na trojdennú cestu, kým truhla zmluvy Hospodinovej šla tri dni cesty pred nimi, aby im vyskúmala miesto na odpočinutie. 34 Hospodinov oblak bol nad nimi vo dne, keď sa hýbali z tábora. 35 Kedykoľvek sa truhla hýbala z miesta, Mojžiš hovoril: Povstaň, ó Hospodine, nech sa rozpŕchnu Tvoji nepriatelia a nech pred Tebou zutekajú, čo Ťa nenávidia. 36 A keď ju zložili, povedal: Navráť sa, ó Hospodine, k desaťtisícom tisícov Izraela.