Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

Zoznam pracovníkov na stavbe

1 Vtedy povstal veľkňaz Eljášíb i jeho bratia, kňazi, a budovali Ovčiu bránu; sami ju obnovili, osadili jej vráta, a to až po vežu Méá, ktorú obnovili až po vežu Chananeél.
2 Vedľa neho budovali mužovia z Jericha a povedľa zasa budoval Zakkúr, syn Imrího. 3 Rybnú bránu budovali synovia Senáovi. Oni sami ju vyložili trámami, osadili jej vráta, zámky i závory. 4 Vedľa nich opravoval Merémót, syn Úrijov, vnuk Kócov. Vedľa nich opravoval Mešullám, syn Berechjov, vnuk Mešézabélov; vedľa nich zase opravoval Cádók, syn Baanov. 5 Vedľa nich opravovali Tekóania. Ich šľachtici však nesklonili šije k práci svojho pána. 6 Starú bránu opravovali Jójádá, syn Páséachov, a Mešullám, syn Besódjov. Oni ju vyložili trámami, osadili jej vráta, závory i zámky. 7 Vedľa nich opravovali Melatjá Gibeónsky a Jádón Mérónótsky, mužovia z Gibeónu a Micpy, ktorí podliehali súdnej právomoci miestodržiteľa Záriečia. 8 Vedľa neho opravoval Uzzíél, syn Charchaja, jedného zo zlatníkov; vedľa neho opravoval Chananja, jeden z mastičkárov; tí opravovali Jeruzalem až po Širokú hradbu. 9 Vedľa nich opravoval Refája, syn Chúrov, náčelník polovice jeruzalemského obvodu. 10 Vedľa nich, oproti vlastnému domu, opravoval Jedája, syn Charúmafov. Vedľa neho zase opravoval Chattúš, syn Chašabnejov. 11 Druhý úsek aj Pecnú vežu opravoval Malkija, syn Chárímov, a Chaššúb, syn Pachat-Móábov. 12 Vedľa neho opravoval Šalúm, syn Lóchéšov, náčelník polovice jeruzalemského obvodu, i so svojimi dcérami. 13 Údolnú bránu opravoval Chánún a obyvatelia Zánóachu. Oni ju vybudovali a osadili jej vráta, zámky i závory; opravili aj tisíc lakťov hradby až po Hnojnú bránu. 14 Hnojnú bránu opravoval Malkija, syn Rechabov, náčelník bétkeremského obvodu. On ju vybudoval a osadil jej vráta, zámky i závory. 15 Pramennú bránu opravoval Šallún, syn Kolchózeho, náčelník micpanského obvodu. On ju vybudoval, zastrešil a osadil jej vráta, zámky i závory. Vybudoval aj hradbu Vodovodného jazera pri kráľovskej záhrade až po schody vedúce dolu z Dávidovho mesta. 16 Za ním opravoval Nehemiáš, syn Azbúkov, náčelník polovice bétcúrskeho obvodu, až naproti Dávidovským hrobom a po Umelé jazero, ba až po Dom hrdinov. 17 Za ním opravovali levíti: Rechúm, syn Báního; vedľa neho opravoval za svoj obvod Chašabja, náčelník polovice keílského obvodu. 18 Za ním opravovali ich bratia Bavváj, syn Chenádádov, náčelník druhej polovice keílského obvodu. 19 Vedľa neho Ézer, syn Jéšúov, náčelník Micpy, opravil druhý úsek oproti miestu, kadiaľ sa vystupuje k zbrojnému skladu na rohu. 20 Za ním Bárúch, syn Zabbajov, horlivo opravoval druhý úsek od rohu až po dvere domu veľkňaza Eljášíba. 21 Za ním Merémót, syn Úrijov, vnuk Kócov, opravoval druhý úsek od dverí domu Eljášíbovho až po koniec Eljášíbovho domu. 22 Za ním opravovali kňazi, mužovia jordánskeho Okolia. 23 Za ním oproti svojim domom opravovali Binjámín a Chaššúb. Za ním Azarja, syn Maaséju, vnuk Ananjov, opravoval vedľa svojho domu. 24 Za ním opravoval Binnúj, syn Chénádadov, druhý úsek od domu Azarjovho až po uhol a až po roh. 25 Pálal, syn Úzajov, opravoval naproti uhlu hradby a veže, vybiehajúcej z horného kráľovského paláca pri nádvorí väznice. Za ním opravoval Pedája, syn Paróšov. 26 Chrámoví nevoľníci bývali na Ófele a opravovali až pred Vodnú bránu na východe a po vybiehajúcu vežu. 27 Za ním opravovali Tekóania druhý úsek oproti vybiehajúcej veľkej veži až po hradby Ófela. 28 Nad Konskou bránou opravovali kňazi, a to každý oproti svojmu domu. 29 Za nimi, oproti svojmu domu, opravoval Cádók, syn Immérov, a za ním opravoval strážca Východnej brány Šemaja, syn Šechanjov. 30 Za ním opravoval druhý úsek Chananja, syn Šelemjov, a Chanún, šiesty syn Cáláfov. Za ním opravoval naproti svojej komore Mešullám, syn Berechjov. 31 Za ním opravoval Malkuja, jeden zo zlatníkov, až po dom chrámových nevoľníkov a kupcov pred bránou Mifkád až po rohovú hornú izbu. 32 Medzi rohovou hornou izbou a Ovčou bránou opravovali zlatníci a kupci.

Nástrahy nepriateľov

33 Keď sa Sanballat dopočul, že staviame hradby, vzplanul hnevom a veľmi ho to mrzelo. Posmieval sa Židom
34 a povedal pred svojimi súkmeňovcami a samárskym vojskom: Čo to pripravujú títo bezmocní Židia? Dovolia im to? Budú môcť obetovať? Dokončia to za deň? Či oživia kamene z hromady zrúcanín? Veď sú spálené! 35 Ammónec Tóbija stál vedľa neho a povedal: Aj keď budujú, líška im zrúti kamennú hradbu, ak na ňu vyskočí. 36 Čuj, Bože náš, lebo sme padli do opovrhnutia. Vráť im ich potupovanie na ich hlavy a vydaj ich za korisť do krajiny, kde budú v zajatí. 37 Neprikrývaj ich previnenie a nedovoľ vytrieť ich hriech spred seba, lebo sa vyzývavo stavali voči tým, ktorí budovali. 38 My sme však stavali hradby. A keď boli celé hradby pospájané do polovice výšky, ľud dostal chuť do práce.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk