Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

12. kapitola

Levíti a kňazi, ktorí sa vrátili so Zerubbábelom

1 Toto sú kňazi a levíti, ktorí sa vrátili so Zerubbábelom, synom Šealtielovým: Jéšúa, Serája, Jirmeja, Ezdráš,
2 Amarja, Mallúch, Chattúš, 3 Šechanja, Rechum, Merémót, 4 Iddó, Ginnetój, Abija, 5 Mijjámín, Maadja, Bilga, 6 Šemaja, Jójáríb, Jedaja, 7 Sallú, Ámók, Chilkija, Jedaja. To boli predáci kňazov a ich bratov za dní Jéšuu. 8 Levíti: Jéšúa, Binnúj, Kadmíél, Šérébjá, Jehúda, Mattanjá, ktorý mal so svojimi bratmi na starosti ďakovné piesne. 9 Ich bratia Bakbukja a Unni stáli v službe oproti nim. 10 Jéšúa splodil Jójákíma, Jójákím splodil Eljášíba a Eljášíb splodil Jójádu. 11 Jójáda splodil Jonatána, Jonatán splodil Jaddúu.

Kňazské rodiny z čias Jójákíma

12 V dňoch Jójákíma boli kňazmi títo predáci rodín: za rodinu Serájovu Merája, za Jirmejovu Chananja,
13 za Ezdrášovu Mešullám, za Amarjovu Jonatán, 14 za Mallúchovu Jonatán, za Šebanjovu Jóséf, 15 za Chárímovu Adna, za Merájótovu Chelkaj, 16 za Iddovu Zecharja, za Ginnetónovu Mešullám, 17 za Abijovu Zichrí, za Minjámínovu a Móadjovu Piltaj, 18 za Bilgovu Šammúa, za Šemajovu Jonatán, 19 za Jójáríbovu Mattenaj, za Jedájovu Uzzí, 20 za Sallajovu Kalláj, za Amókovu Éber, 21 za Chilkijovu Chašabja, za Jedajovu Netaneél.

Zoznam levítov do čias veľkňaza Jóchánána

22 Levíti, predáci kňazských rodín boli spísaní za čias Eljášíba, Jójádu, Jonatána a Jaddúu až po kraľovanie perzského Dária.
23 Pri levítoch boli predáci rodín vpísaní do Knihy letopisov až po dni Jóchánána, vnuka Eljášíbovho. 24 Predáci levítov boli: Chašabja, Šérebja, Jéšúa, Binnúj, Kadmíél a ich bratia, ktorí stáli pri chválospevoch a ďakovných piesňach podľa rozkazu Božieho muža Dávida oproti nim, skupina pri skupine. 25 Mattanja, Bakbukja, Óbadja, Mešullám, Talmón a Akkúb boli strážnikmi, konajúcimi službu vrátnikov v skladištiach pri bránach. 26 Títo boli za dní Jójákíma, syna Jéšúovho, vnuka Cádókovho, za čias miestodržiteľa Nehemiáša a kňaza-zákonníka Ezdráša.

Posviacka hradieb Jeruzalema

27 Pri posvätení hradieb Jeruzalema vyhľadali levítov vo všetkých mestách a priviedli ich do Jeruzalema, aby vykonali radostnú posviacku s ďakovnými piesňami, spevmi, cimbalmi, harfami a citarami.
28 Tu sa zhromaždili príslušníci spevákov tak z okolia Jeruzalema ako aj z osád Netófanov, 29 z Bét-Gilgálu, zo strání Geby a Azmávetu; speváci si totiž vystavali osady okolo Jeruzalema. 30 Keď sa kňazi a levíti očistili, očistili aj ľud, brány i hradby. 31 Potom som poslal judské kniežatá hore na hradby a zriadil som dva veľké ďakovné zbory a slávnostné sprievody. Jeden šiel napravo po hradbe smerom k Hnojnej bráne. 32 Za nimi šiel Hóšajá s polovicou judských kniežat, 33 Azarja, Ezdráš, Mešullám, 34 Júda, Benjamín, Šemaja a Jirmeja 35 a niektorí z kňazov s trúbami: Zecharja, syn Jonatána, syna Šemaju, syna Mattanju, syna Mícháju, syna Zakkúra, syna Asáfa; 36 jeho súkmeňovci Šemaja, Azarél, Milalaj, Gilalaj, Máj; Netaneél, Júda a Chanání hrali na hudobných nástrojoch Božieho muža Dávida a zákonník Ezdráš bol pred nimi. 37 Pri Pramennej bráne vystupovali priamo po schodoch mesta Dávidovho pri výstupe na hradby nad domom Dávidovým až po Vodnú bránu na Východe. 38 Druhý ďakovný zbor sa uberal naľavo a ja za ním s polovicou ľudu po múre popri Pecnej veži až k Širokej bráne, 39 ďalej ponad Efrajimskú bránu, Starú bránu, Rybnú bránu, vežu Chananeél a vežu Méá až po Ovčiu bránu a zastal pri bráne väznice. 40 Obe skupiny vďakuvzdávajúcich sa postavili v dome Božom aj so mnou i s polovicou šľachty, 41 i kňazi Eljákím, Maaséja, Minjámín, Michája, Eljóénaj, Zecharja, Chananja s trúbami, 42 i Maaseja, Šemaja, Eleázár, Uzzí, Jóchánán, Malkijja, Élám a Ezer. Speváci sa dali do spevu pod vedením Jizrachju. 43 V ten deň obetovali veľké zábitné obete a radovali sa, lebo Boh im spôsobil radosť. Aj ženy a deti sa radovali a prejavy radosti Jeruzalema sa ozývali naďaleko.

Obetavosť zboru a ochota kňazov pre službu

44 V ten deň poverili niektorých mužov dozorom nad komorami, pokladnicou, dávkami, prvotinami a desiatkami, aby v nich zhromaždili zákonité podiely pre kňazov a levítov z mestských polí, lebo Júda mal radosť zo službukonajúcich kňazov a levítov.
45 Oni bdeli nad bohoslužbou a nad službou očisťovania, podobne speváci a vrátnici podľa príkazu Dávida a jeho syna Šalamúna. 46 Lebo už dávno za čias Dávida a Ásáfa jestvovali vedúci spevákov aj oslavné a ďakovné piesne Bohu. 47 Za dní Zerubbábela a Nehemiáša celý Izrael odovzdával diely pre spevákov a vrátnikov, ako to každý deň vyžadoval; dávali posvätné dary levítom, levíti zase dávali posvätné dary synom Áronovým.