Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

Levíti a kňazi, ktorí sa vrátili so Zerubbábelom

1 Toto sú kňazi a levíti, ktorí sa vrátili so Zerubbábelom, synom Šealtielovým: Jéšúa, Serája, Jirmeja, Ezdráš,
2 Amarja, Mallúch, Chattúš, 3 Šechanja, Rechum, Merémót, 4 Iddó, Ginnetój, Abija, 5 Mijjámín, Maadja, Bilga, 6 Šemaja, Jójáríb, Jedaja, 7 Sallú, Ámók, Chilkija, Jedaja. To boli predáci kňazov a ich bratov za dní Jéšuu. 8 Levíti: Jéšúa, Binnúj, Kadmíél, Šérébjá, Jehúda, Mattanjá, ktorý mal so svojimi bratmi na starosti ďakovné piesne. 9 Ich bratia Bakbukja a Unni stáli v službe oproti nim. 10 Jéšúa splodil Jójákíma, Jójákím splodil Eljášíba a Eljášíb splodil Jójádu. 11 Jójáda splodil Jonatána, Jonatán splodil Jaddúu.

Kňazské rodiny z čias Jójákíma

12 V dňoch Jójákíma boli kňazmi títo predáci rodín: za rodinu Serájovu Merája, za Jirmejovu Chananja,
13 za Ezdrášovu Mešullám, za Amarjovu Jonatán, 14 za Mallúchovu Jonatán, za Šebanjovu Jóséf, 15 za Chárímovu Adna, za Merájótovu Chelkaj, 16 za Iddovu Zecharja, za Ginnetónovu Mešullám, 17 za Abijovu Zichrí, za Minjámínovu a Móadjovu Piltaj, 18 za Bilgovu Šammúa, za Šemajovu Jonatán, 19 za Jójáríbovu Mattenaj, za Jedájovu Uzzí, 20 za Sallajovu Kalláj, za Amókovu Éber, 21 za Chilkijovu Chašabja, za Jedajovu Netaneél.

Zoznam levítov do čias veľkňaza Jóchánána

22 Levíti, predáci kňazských rodín boli spísaní za čias Eljášíba, Jójádu, Jonatána a Jaddúu až po kraľovanie perzského Dária.
23 Pri levítoch boli predáci rodín vpísaní do Knihy letopisov až po dni Jóchánána, vnuka Eljášíbovho. 24 Predáci levítov boli: Chašabja, Šérebja, Jéšúa, Binnúj, Kadmíél a ich bratia, ktorí stáli pri chválospevoch a ďakovných piesňach podľa rozkazu Božieho muža Dávida oproti nim, skupina pri skupine. 25 Mattanja, Bakbukja, Óbadja, Mešullám, Talmón a Akkúb boli strážnikmi, konajúcimi službu vrátnikov v skladištiach pri bránach. 26 Títo boli za dní Jójákíma, syna Jéšúovho, vnuka Cádókovho, za čias miestodržiteľa Nehemiáša a kňaza-zákonníka Ezdráša.

Posviacka hradieb Jeruzalema

27 Pri posvätení hradieb Jeruzalema vyhľadali levítov vo všetkých mestách a priviedli ich do Jeruzalema, aby vykonali radostnú posviacku s ďakovnými piesňami, spevmi, cimbalmi, harfami a citarami.
28 Tu sa zhromaždili príslušníci spevákov tak z okolia Jeruzalema ako aj z osád Netófanov, 29 z Bét-Gilgálu, zo strání Geby a Azmávetu; speváci si totiž vystavali osady okolo Jeruzalema. 30 Keď sa kňazi a levíti očistili, očistili aj ľud, brány i hradby. 31 Potom som poslal judské kniežatá hore na hradby a zriadil som dva veľké ďakovné zbory a slávnostné sprievody. Jeden šiel napravo po hradbe smerom k Hnojnej bráne. 32 Za nimi šiel Hóšajá s polovicou judských kniežat, 33 Azarja, Ezdráš, Mešullám, 34 Júda, Benjamín, Šemaja a Jirmeja 35 a niektorí z kňazov s trúbami: Zecharja, syn Jonatána, syna Šemaju, syna Mattanju, syna Mícháju, syna Zakkúra, syna Asáfa; 36 jeho súkmeňovci Šemaja, Azarél, Milalaj, Gilalaj, Máj; Netaneél, Júda a Chanání hrali na hudobných nástrojoch Božieho muža Dávida a zákonník Ezdráš bol pred nimi. 37 Pri Pramennej bráne vystupovali priamo po schodoch mesta Dávidovho pri výstupe na hradby nad domom Dávidovým až po Vodnú bránu na Východe. 38 Druhý ďakovný zbor sa uberal naľavo a ja za ním s polovicou ľudu po múre popri Pecnej veži až k Širokej bráne, 39 ďalej ponad Efrajimskú bránu, Starú bránu, Rybnú bránu, vežu Chananeél a vežu Méá až po Ovčiu bránu a zastal pri bráne väznice. 40 Obe skupiny vďakuvzdávajúcich sa postavili v dome Božom aj so mnou i s polovicou šľachty, 41 i kňazi Eljákím, Maaséja, Minjámín, Michája, Eljóénaj, Zecharja, Chananja s trúbami, 42 i Maaseja, Šemaja, Eleázár, Uzzí, Jóchánán, Malkijja, Élám a Ezer. Speváci sa dali do spevu pod vedením Jizrachju. 43 V ten deň obetovali veľké zábitné obete a radovali sa, lebo Boh im spôsobil radosť. Aj ženy a deti sa radovali a prejavy radosti Jeruzalema sa ozývali naďaleko.

Obetavosť zboru a ochota kňazov pre službu

44 V ten deň poverili niektorých mužov dozorom nad komorami, pokladnicou, dávkami, prvotinami a desiatkami, aby v nich zhromaždili zákonité podiely pre kňazov a levítov z mestských polí, lebo Júda mal radosť zo službukonajúcich kňazov a levítov.
45 Oni bdeli nad bohoslužbou a nad službou očisťovania, podobne speváci a vrátnici podľa príkazu Dávida a jeho syna Šalamúna. 46 Lebo už dávno za čias Dávida a Ásáfa jestvovali vedúci spevákov aj oslavné a ďakovné piesne Bohu. 47 Za dní Zerubbábela a Nehemiáša celý Izrael odovzdával diely pre spevákov a vrátnikov, ako to každý deň vyžadoval; dávali posvätné dary levítom, levíti zase dávali posvätné dary synom Áronovým.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk