Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

Osídlenie Jeruzalema vidieckym ľudom

1 Predáci ľudu bývali v Jeruzaleme a ostatný ľud lósoval, aby z desiatich vždy jedného previedli bývať do svätého mesta Jeruzalema a deviati aby ostali v iných mestách.
2 Ľud požehnával všetkých, ktorí sa dobrovoľne odhodlali bývať v Jeruzaleme. 3 Toto sú predáci krajiny, ktorí bývali v Jeruzaleme a v judských mestách. Každý býval na svojom vlastníctve po svojich mestách: Izraelci, kňazi, levíti, chrámoví nevoľníci, potomkovia Šalamúnových služobníkov. 4 V Jeruzaleme bývali niektorí z Júdejcov a Benjamíncov. Z Júdejcov: Atájá, syn Uzziju, syna Zecharju, syna Amarju, syna Šefatju, syna Machalalélovho z potomkov Perecových; 5 Maaséjá, syn Bárúcha, syna Kol-Chózeho, syna Chazáju, syna Adáju, syna Jójáríba, syna Zecharju, syna Šílonca. 6 Všetkých potomkov Perecových, bývajúcich v Jeruzaleme, bolo štyristošesťdesiatosem udatných mužov. 7 Toto sú zase Benjamínci: Sallú, syn Mešulláma, syna Jóéda, syna Pedáju, syna Kóláju, syna Maaséju, syna Itíéla, syna Ješajovho. 8 Okrem neho Gabbaj a Sallaj, spolu deväťstodvadsaťosem. 9 Jóél, syn Zichrího, bol predstaveným nad nimi a Júda, syn Chassenúov, bol druhý po ňom. 10 Z kňazov: Jedája, syn Jójáríbov, Jáchín, 11 Serája, syn Chilkiju, syna Mešulláma, syna Cádóka, syna Merájóta, syna Achítúbovho, bol náčelníkom domu Božieho, 12 a ich bratia, ktorí boli činní v chráme: bolo ich osemstodvadsaťdva. Adája, syn Jerócháma, vnuka Pelaljovho, vnuka Amoíu, vnuka Zachariášovho, vnuka Paschúrovho, pravnuka Malkijovho, 13 a jeho bratia, predáci rodín, boli dvestoštyridsiati dvaja. Amaššaj, syn Azaréla, syna Achazju, syna Mešillémóta, syna Immérovho, 14 a ich bratia, udatní muži: tých bolo stodvadsaťosem. Ich predstaveným bol Zabdiíél, syn Haggedólímov. 15 Z levítov Šemaja, syn Chaššúba, syna Azríkáma, syna Chašabju, syna Bunního. 16 Šabbetaj a Józábád z lévíjských predákov dozerali na vonkajšie práce pri dome Božom. 17 Mattanja, syn Míchu, syna Zabdího, syna Ásáfovho, prvý začínal chválospev pri modlitbe, Bakbukja bol druhý medzi svojimi bratmi; a Abda, syn Šammúov, vnuk Gálálov, pravnuk Jedútúnov. 18 Všetkých levítov v svätom meste bolo dvestoosemdesiatštyri. 19 Vrátnici: Akkúb, Talmón a ich bratia, ktorí strážili pri bránach, spolu stoosemdesiati dvaja. 20 Ostatní Izraelci, kňazi i levíti boli vo všetkých judských mestách, a to každý na svojom dedičnom diele. 21 Chrámoví nevoľníci bývali na Ófele; Cícha a Gišpa boli nadriadenými nad chrámovými nevoľníkmi. 22 Predstaveným levítov v Jeruzaleme bol Uzzí, syn Báního, syna Chašabju, syna Mattanju, syna Míchovho, z potomkov Ásáfových, ktorí spievali pri službe v dome Božom. 23 Jestvoval totiž kráľovský príkaz o nich s pevným určením pre spevákov, čo kto mal robiť vo svoj deň. 24 Petachja, syn Mešézabeélov z potomstva Júdovho syna Zeracha, bol kráľovým poradcom vo všetkých veciach, týkajúcich sa ľudu.

Mestá obývané Júdejcami a Benjamíncami

25 Niektorí z Júdejcov sa usadili v osadách na svojich poliach v Kirjat-Arbe a jej dedinách, v Dibóne a jeho dedinách, v Jekabceéle a jeho osadách,
26 v Jéšúi, Móláde a v Bét-Pelete, 27 v Chacar-Šúále, Beér-Šebe a jej dedinách, 28 v Ciklagu, Mechóne a jeho dedinách, 29 v Én-Rimmóne, v Corei a Jarmúte, 30 v Zánóachu, Adulláme a jeho osadách, v Láchíši a na jeho poliach, v Azéke a v jej dedinách. Tak sa usadili od Beér-Šeby až po údolie Hinnóm. 31 Príslušníci Benjamína bývali počnúc od Geby ďalej v Michmáši, Ajji, Bétele a jeho dedinách, 32 v Anatóte, Nóbe, Ananji, 33 Chácóre, Ráme, Gittajime, 34 Chádíde, Cebóíme, Neballate, 35 Lóde, Óne, v údolí tesárov. 36 Z levítov sa niektoré judské skupiny pripojili k Benjamíncom.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk