Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

10. kapitola

Obnovenie zmluvy s Bohom

1 Pre to všetko uzavrieme pevnú dohodu a na spečatenej listine sú podpísaní naši hodnostári, naši levíti a naši kňazi.
2 Na spečatených listinách boli: miestodržiteľ Nehemiáš, syn Chakaljov, a Cidkija, 3 Serája, Azarja, Jirmeja, 4 Pašchúr, Amarja, Malkija, 5 Chattúš, Šebanja, Mallúch, 6 Chárím, Merémót, Óbadja, 7 Daniel, Ginnetón, Bárúch, 8 Mešullám, Abija, Mijjámín, 9 Maazja, Bilgaj, Šemaja; to sú kňazi. 10 Z levítov: Jéšúa, syn Azanjov, Binnúj zo synov Chénádádových, Kadmíél 11 a jeho bratia Šebanja, Hódija, Kelita, Pelája, Chánán, 12 Mícha, Rechób, Chašabja, 13 Zakkúr, Šerébja, Šebanja, 14 Hódija, Bání a Benínú. 15 Predáci ľudu: Paróš, Pachat-Móáb, Élám, Zattú, Bání, 16 Bunní, Azgád, Bébáj, 17 Adónija, Bigvaj, Ádín, 18 Átér, Chizkija, Azzúr, 19 Hódija, Chášum, Bécaj, 20 Cháríf, Anátót, Nébáj, 21 Magpíaš, Mešullám, Chézír, 22 Mešézabeél, Cádók, Jaddúa, 23 Pelatja, Chánán, Anája, 24 Hóšéa, Chananja, Chaššúb, 25 Hallóchéš, Pilcha, Šóbék, 26 Rechúm, Chašabna, Maaseja, 27 Achija, Chánán, Ánán, 28 Mallúch, Chárím a Baana.

Záväzok strániť sa miešaných manželstiev

29 Ostatný ľud, kňazi, levíti, vrátnici, speváci, chrámoví nevoľníci a všetci, ktorí sa oddelili od národov pohanských krajín a pridali sa k Božiemu zákonu, ich ženy, synovia, dcéry, všetci, ktorí boli schopní chápať,
30 pripojili sa k svojim bratom a svojim šľachticom, zaviazali sa kliatbou a prísahou, že budú chodiť v Božom zákone, vydanom prostredníctvom Božieho služobníka Mojžiša, a zachovávať i plniť všetky príkazy Hospodina, nášho Pána, Jeho nariadenia i ustanovenia, 31 že nevydáme svoje dcéry za pohanov v krajine a ich dcéry nebudeme brať pre svojich synov; 32 ak pohania prinesú na predaj svoj tovar alebo akékoľvek obilie v deň sviatočného odpočinku, neprevezmeme to od nich v deň sviatočného odpočinku ani v iný posvätný deň; na siedmy rok sa zriekneme úrod i akéhokoľvek vymáhania dlhov.

Záväzok odvádzať poplatky

33 Ďalej berieme na seba povinnosť dávať za seba ročne tretinu šekela na službu v dome nášho Boha:
34 na predkladané chleby a na ustavičnú pokrmovú obeť, na ustavičnú spaľovanú obeť, na obete v dni sviatočného odpočinku, v novmesiace a vo výročité slávnosti, na posvätné dary, na obete za hriech určené na získanie zmierenia pre Izrael a na všetku prácu v dome nášho Boha. 35 Ďalej my, kňazi, levíti aj ľud určujeme lósom spôsob darovania dreva, ktoré prinesieme každoročne podľa rodín v určený čas do domu nášho Boha, aby horelo na oltári nášho Boha Hospodina, ako je napísané v zákone. 36 Zaväzujeme sa prinášať každoročne prvotiny zo svojho poľa, prvotiny z každého ovocia všetkých stromov do domu Hospodinovho; 37 podobne budeme prinášať do domu nášho Boha, kňazom konajúcim službu v dome nášho Boha, prvorodené zo svojich synov a zvierat, ako je napísané v zákone, prvorodené zo svojho hovädzieho statku i z oviec; 38 prvotiny zo svojho zamieseného cesta a svoje pozdvihované dávky, prvotiny zo všetkých ovocných stromov, muštu i oleja budeme prinášať kňazom do komôr domu nášho Boha, desiatky zo svojho poľa zase levítom. Levíti vyberú totiž desiatky po všetkých našich vidieckych mestách. 39 Keď levíti vyberajú desiatky, nech je s levítmi aj kňaz, áronovský potomok. Potom levíti zanesú desiatok z desiatkov do domu nášho Boha do skladištných komôr. 40 Do komôr mali totiž Izraelci i levíti prinášať dávky obilia, muštu i oleja. Tam sú nádoby svätyne, službukonajúci kňazi, vrátnici a speváci. Nebudeme zanedbávať dom svojho Boha.