6. kapitola

Božie požiadavky

1 Počujte, čo vraví Hospodin: Povstaň! Začni súdny spor pred vrchmi. Nech pahorky počujú tvoj hlas!
2 Počujte, vrchy, súdny spor Hospodinov, aj vy, pevné základy zeme! Lebo Hospodin vedie spor so svojím ľudom, súdi sa s Izraelom. 3 Ľud môj, čo som ti urobil, čím som ťa zaťažil? Odpovedz mi! 4 Veď som ťa vyviedol z Egypta, vykúpil som ťa z domu otrokov; poslal som pred tebou Mojžiša, Árona a Mirjamu. 5 Ľud môj, rozpomeň sa, čo zamýšľal moábsky kráľ Balák a čo mu odpovedal Beórov syn Bileám; čo sa dialo od Šittímu po Gilgál, aby si poznal spásonosné skutky Hospodinove. 6 S čím mám predstúpiť pred Hospodina a skloniť sa pred Bohom výsosti? Mám predstúpiť pred Neho so zápalmi a s jednoročnými teľcami? 7 Má Hospodin záľubu v tisícoch baranov a v desaťtisícoch potokov oleja? Mám dať svojho prvorodeného za svoj priestupok, plod svojho tela za svoj hriech? 8 Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.

Hrozby klamárom

9 Čuj, Hospodin privoláva mestu - a je múdre báť sa Tvojho mena: Počujte, kmene a zbor mesta!
10 Ešte sú hriešne poklady v dome bezbožníka aj prekliata, skúpa éfa. 11 Mám ja za poctivé vyhlásiť podvodné váhy a mešec s falošným závažím? 12 Boháči tohto mesta sú plní násilia. Jeho obyvatelia hovoria lož, v ústach majú podvodný jazyk. 13 Preto som ťa aj ja začal biť, pustošiť za tvoje hriechy. 14 Budeš jesť, ale sa nenasýtiš, a ostaneš naďalej hladný, keď si aj odložíš nabok, nič nezachrániš, a čo zachrániš, vydám napospas meču. 15 Budeš siať, ale žať nebudeš, vylisuješ olivy, ale olejom sa nepotrieš, vytlačíš aj mušt, a víno piť nebudeš. 16 Držíš sa ustanovení Omrího a všetkých skutkov domu Achábovho. Vy sa spravujete ich radami. Preto ťa vydám na spustošenie a obyvateľov mesta na posmech. Znášať budete pohanenie národov.