5. kapitola

Mesiáš z Betlehema

1 Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti.
2 Preto ich vydá do nebezpečenstva až dovtedy, kým rodička neporodí a ostatní jeho bratia sa nenavrátia k ľudu izraelskému. 3 Zastane si a bude pásť mocou Hospodinovou a velebnosťou mena svojho Boha, Hospodina. I budú pokojne bývať, lebo On bude veľký až do končín zeme. 4 On bude pokojom. Ak príde Aššúr do našej krajiny a vkročí do našich palácov, postavíme proti nemu sedem pastierov a osem kniežat z ľudu. 5 Tí budú mečom spravovať Asýriu a krajinu Nimródovu vytasenou zbraňou. On nás zachráni pred Aššúrom, keď príde do našej krajiny a bude kráčať naším územím.

Očista zvyšku Jákobovho

6 Vtedy bude zvyšok Jákobov uprostred mnohých národov ako rosa od Hospodina, ako dážď na trávu, ktorá neskladá nádej v človeka a nečaká na ľudských synov.
7 Zvyšok Jákobov bude medzi národmi, uprostred mnohých národov ako lev medzi divými zvieratmi a ako mladý lev v stáde oviec: ak prejde, rozšliape, roztrhá tak, že to nik nezachráni. 8 Nech je tvoja ruka vyvýšená nad tvojimi protivníkmi a nech sú vyhubení všetci tvoji nepriatelia. 9 V ten deň - znie výrok Hospodinov - vyhubím tvoje kone z tvojho stredu a zničím tvoje vozy. 10 Vyhubím mestá tvojej krajiny a zrúcam všetky tvoje pevnosti. 11 Vyhubím tvoje čarodejstvá z tvojich rúk a nebudeš mať veštcov; 12 vyhubím tvoje tesané modly aj posvätné stĺpy z tvojho stredu. A nebudeš sa už klaňať dielu svojich rúk. 13 Odhodím z tvojho stredu tvoje ašéry a spustoším tvoje mestá. 14 S hnevom a prchkosťou vykonám pomstu na národoch, ktoré nechceli poslúchnuť.