Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

Zasľúbenie Mesiášovho posla

1 Ajhľa, posielam svojho posla, aby pripravil cestu predo mnou, a vtedy zrazu príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a posol zmluvy, v ktorom máte záľubu. Ajhľa, prichádza! - vraví Hospodin mocností.
2 Kto znesie deň Jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví? Veď On je ako tavičov oheň a ako práčov lúh! 3 Posadí sa ako tavič a čistič striebra a prečistí levítov; tríbiť ich bude ako zlato a striebro a budú správne prinášať Hospodinovi obete; 4 Hospodinovi bude príjemná obeť Júdu a Jeruzalema ako za dávnych dní a v dávno zašlých rokoch. 5 Priblížim sa k vám na súd a budem rýchlym svedkom proti čarodejníkom a cudzoložníkom i proti tým, čo ukracujú na mzde nádenníka, vdovu i sirotu, odmietajú cudzinca a neboja sa ma - vraví Hospodin mocností.

Bieda pre náboženskú ľahostajnosť

6 Lebo ja, Hospodin, som sa nezmenil, ani vy ste neprestali byť synmi Jákobovými.
7 Od čias svojich otcov ste sa odchyľovali od mojich ustanovení a nezachovávali ste ich. Navráťte sa ku mne, a ja navrátim sa k vám! - vraví Hospodin mocností. Vy sa však spytujete: Ako sa máme vrátiť? 8 Či smie podvádzať človek Boha, keď vy podvádzate mňa? Vy sa však spytujete: Ako Ťa podvádzame? Desiatkami a pozdvihovanými obeťami. 9 Zasiahnutí ste kliatbou, a predsa ma podvádzate - vy, celý národ! 10 Prinášajte celé desiatky do pokladnice a v mojom dome bude poživeň; vyskúšajte ma týmto - vraví Hospodin mocností: Či vám neotvorím okná nebies a nevylejem na vás až nadbytok požehnania! 11 Pohrozím pre vás kobylkám, takže vám neskazia plodiny zeme, a vinič vám nebude neplodný na poli - vraví Hospodin mocností. 12 Blahoslaviť vás budú všetky národy, lebo budete obľúbenou krajinou - vraví Hospodin mocností.

Odmena zbožným a zničenie bezbožných

13 Prisilné sú mi vaše slová - vraví Hospodin - a spytujete sa: Čo sme hovorili proti Tebe?
14 Hovoríte: Daromné je slúžiť Bohu! Aký je zisk z toho, že zachovávame Jeho nariadenia a že chodíme v smútku pred Hospodinom mocností!? 15 Teraz však blahoslavíme spupných: nielen, že sa darí páchateľom bezbožnosti, dokonca pokúšajú Boha, a zachránia sa. 16 Takto sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hospodina. On to pozoroval a počul, a pred Ním bola napísaná pamätná kniha pre tých, čo sa boja Hospodina a ctia si Jeho meno. 17 Budú mojím vlastníctvom - vraví Hospodin mocností - v deň, ktorý chystám. Ušetrím ich, ako ušetrí človek svojho syna, ktorý mu slúži. 18 Potom zase uvidíte rozdiel medzi spravodlivým a bezbožným, medzi tým, kto Bohu slúži, a tým, kto Mu neslúži.

Deň Hospodinov a zasľúbenie Eliáša

19 Lebo, hľa, prichádza deň, horiaci ako pec. Vtedy sa stanú všetci spupní a všetci, ktorí páchajú bezbožnosť, slamou, a prichádzajúci deň ich spáli - vraví Hospodin mocností. Nezanechá koreň ani vetvu.
20 No vám, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spásy a uzdravenie pod jeho krídlami. Potom vyjdete, budete poskakovať ako teľce zo stajne 21 a rozšliapete bezbožných, lebo oni sa stanú popolom pod chodidlami vašich nôh v ten deň, ktorý ja chystám - vraví Hospodin mocností. 22 Pamätajte na zákon môjho služobníka Mojžiša, ktorému som dal na Chórebe ustanovenia a právne predpisy pre celý Izrael. 23 Ajhľa, posielam vám proroka Eliáša skôr, ako príde deň Hospodinov, veľký a hrozný. 24 On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neuvalil na zem kliatbu.