Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

Hrozba nehodným kňazom

1 Teraz, kňazi, vám znie tento príkaz:
2 Ak neposlúchnete a ak si to nevezmete k srdcu, aby ste vzdávali česť môjmu menu - vraví Hospodin mocností - tak na vás zošlem kliatbu a na kliatbu zmením vaše požehnanie. Ba už som ho aj zmenil na kliatbu, lebo nieto medzi vami takých, ktorí by si to vzali k srdcu. 3 Hľa, ja pokarhám vaše potomstvo a vrhnem vám kal do tvárí, kal vašich sviatkov, vtedy vás k nemu vynesú. 4 Potom spoznáte, že som vám ja poslal tento príkaz, aby trvala moja zmluva s Lévím - vraví Hospodin mocností. 5 Moja zmluva s ním znamenala život a pokoj - a to som mu dal - i bázeň, aby sa ma báli a mali úctu pred mojím menom. 6 Pravdivá náuka bola v jeho ústach a nepravda sa nenašla na jeho perách. V pokoji a úprimnosti chodil so mnou a mnohých odvrátil od neprávosti. 7 Lebo pery kňaza majú zachovávať poznanie a z jeho úst sa čaká náuka, veď je poslom Hospodina mocností. 8 Ale vy ste odbočili z cesty, náukou ste mnohých priviedli k pádu: skazili ste zmluvu s Lévím - vraví Hospodin mocností. 9 Tak i ja som vás urobil opovrhnutými a poníženými pred celým ľudom, tak ako ani vy ste nezachovávali moje cesty a pri náuke uprednostňujete osoby.

Proti manželstvám s cudzinkami

10 Či nemáme všetci jedného Otca? Či nás nestvoril jeden Boh? Prečo sme si navzájom vierolomní a znesväcujeme zmluvu svojich otcov?
11 Vierolomne koná Júda a ohavnosť sa deje v Izraeli i v Jeruzaleme, lebo Júda, keď sa oženil s dcérou cudzieho boha, znesvätil svätyňu Hospodinovu, ktorú On miluje. 12 Tomu, kto to činí, nech Hospodin vyhubí svedka i obhajcu zo stanov Jákobových ako i toho, kto prináša obetný dar Hospodinovi mocností. 13 A druhé, čo robíte: slzami pokrývate oltár Hospodinov, plačom a vzdychaním, pretože sa už neobráti k obeti, aby niečo so záľubou prijal z vašich rúk. 14 Pýtate sa: Prečo je to? Preto, lebo Hospodin bol svedkom medzi tebou a ženou tvojej mladosti, ktorej si sa spreneveril, hoci ona je tvojou družkou a zmluvnou manželkou! 15 Nejeden to spravil, hoci mal ešte trochu ducha. A čo ten vyhľadáva? Potomstvo od Boha! Preto dajte pozor na seba a nespreneverujte sa manželke svojej mladosti! 16 Lebo nenávidím rozvod - vraví Hospodin, Boh Izraela, aj toho, kto pokrýva svoj odev násilím - vraví Hospodin mocností. Dajte pozor na seba a nespreneverujte sa! 17 Unavujete Hospodina svojimi rečami a spytujete sa: Čím Ho unavujeme? Tým, že hovoríte: Každý, kto páše zlo, páči sa Hospodinovi! a: On má v nich záľubu. Alebo: Kde je Boh práva?