Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

Obriezka Izraela

1 Keď všetci králi amorejskí, ktorí bývali za Jordánom na západ, a všetci kanaánski králi pri mori počuli, ako Hospodin vysušil vody Jordánu pred Izraelcami, kým neprešli, zmalomyseľnelo im srdce a stratili odvahu pred Izraelcami.
2 V tom čase povedal Hospodin Józuovi: Urob si kamenné nože a obrež Izraelcov po druhý raz. 3 Józua si urobil kamenné nože a obrezal Izraelcov pri pahorku Arálót. 4 Dôvod, pre ktorý ich Józua obrezal, je tento: Všetok ľud, ktorý vyšiel z Egypta, všetci mužovia bojovníci pomreli cestou na púšti pri východe z Egypta. 5 Všetok ľud, ktorý vyšiel, bol obrezaný, ale nikto z ľudu, ktorý sa narodil cestou na púšti pri východe z Egypta, nebol obrezaný. 6 Lebo Izraelci putovali púšťou štyridsať rokov, kým nevyhynul všetok ľud, bojovníci, ktorí vyšli z Egypta, lebo neposlúchli hlas Hospodinov; Hospodin im totiž prisahal, že neuvidia krajinu, ktorú Hospodin prísahou ich otcom zasľúbil dať nám krajinu oplývajúcu mliekom a medom. 7 Ich synov postavil na ich miesto. Tých Józua obrezal, lebo boli neobrezaní; cestou ich totiž neobrezali. 8 Keď už bol celý ľud obrezaný, zostali na mieste v tábore, kým sa neuzdravili. 9 Potom Hospodin povedal Józuovi: Dnes som z vás odstránil egyptskú pohanu. Preto sa to miesto volá Gilgál až dodnes.

Druhá slávnosť paschy

10 Keď Izraelci táborili v Gilgále, svätili sviatok paschy večer, štrnásty deň toho mesiaca, na stráňach jerišských.
11 Na druhý deň po pasche jedli z úrod zeme nekvasený chlieb a pražené zrno. V ten istý deň 12 prestala manna, keďže jedli z úrod zeme, a Izraelci viac nemali mannu, ale v tom roku jedli z úrod Kanaánu.

Videnie Józuovo

13 Keď Józua bol pri Jerichu, začal sa pozorne dívať a videl, že oproti nemu stojí akýsi muž s taseným mečom v ruke. Józua podišiel k nemu a prihovoril sa mu: Patríš k nám, alebo k našim nepriateľom?
14 On odpovedal: Nie; som vodcom voja Hospodinovho; práve teraz som prišiel. Vtedy Józua padol na tvár k zemi, klaňal sa mu a povedal: Čo chce povedať môj pán svojmu služobníkovi? 15 Vodca voja Hospodinovho povedal Józuovi: Zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sväté. A Józua tak urobil.