Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

Dvanásť pamätných kameňov

1 Keď všetok ľud prešiel cez Jordán, Hospodin riekol Józuovi:
2 Vyberte si z ľudu dvanásť mužov, z každého kmeňa po jednom, 3 a prikážte im: Vezmite si dvanásť kameňov odtiaľto zo stredu Jordánu, odtiaľ, kde stáli nohy kňazov, preneste ich a zložte ich na mieste, kde cez noc prenocujete. 4 Potom Józua zavolal dvanásť mužov, ktorých určil spomedzi Izraelcov, z každého kmeňa po jednom. 5 Potom im Józua povedal: Prejdite popred truhlu Hospodina, vášho Boha, do prostriedku Jordánu, a nech si každý zdvihne na plece jeden kameň podľa počtu kmeňov izraelských. 6 Nech to bude znamením uprostred vás. Keď sa vaši synovia v budúcnosti budú pýtať: Čo znamenajú pre vás tieto kamene? 7 odpovedzte im, že sa pretrhli vody Jordánu pred truhlou zmluvy Hospodinovej pri jej prechádzaní Jordánom; pretrhli sa vody Jordánu a tieto kamene budú na pamiatku Izraelcom naveky. 8 Izraelci urobili, ako im Józua prikázal: zdvihli dvanásť kameňov z Jordánu, ako Hospodin povedal Józuovi, podľa počtu dvanástich kmeňov izraelských, preniesli ich na miesto, kde prenocovali, a uložili ich tam. 9 Aj Józua postavil dvanásť kameňov v Jordáne na mieste, kde stáli nohy kňazov, ktorí niesli truhlu zmluvy: tie tam zostali až do dnešného dňa. 10 Kňazi, ktorí niesli truhlu, stáli v Jordáne, kým sa nevykonalo všetko, čo Hospodin prikázal Józuovi povedať ľudu; celkom tak, ako Mojžiš prikázal Józuovi. Ľud rýchlo prešiel na druhú stranu. 11 Keď všetok ľud prešiel, prešli aj kňazi a truhla Hospodinova pred ľudom. 12 A Rúbenovci a Gádovci i polovica kmeňa Menašše ozbrojení prešli pred Izraelom, ako im hovoril Mojžiš. 13 Asi štyridsaťtisíc ozbrojencov tiahlo pred Hospodinom do boja na stráne jerišské. 14 Toho dňa vyvýšil Hospodin Józuu v očiach celého Izraela; a oni sa ho báli, ako sa báli Mojžiša po celý jeho život. 15 Hospodin povedal Józuovi: 16 Prikáž kňazom, ktorí nesú truhlu svedectva, aby vystúpili z Jordánu. 17 Vtedy Józua rozkázal kňazom: Vystúpte z Jordánu! 18 Keď kňazi, ktorí niesli truhlu zmluvy Hospodinovej, vystúpili z Jordánu, a keď vytiahli nohy na súš, vrátila sa voda Jordánu na svoje miesto, tiekla ako predtým, a vystúpila všade nad brehy. 19 Desiaty deň prvého mesiaca ľud vystúpil z Jordánu a utáboril sa v Gilgále, na východných hraniciach Jericha. 20 Dvanásť kameňov, ktoré vzali z Jordánu, postavil Józua v Gilgále. 21 Izraelcom povedal: Keď sa v budúcnosti vaše deti spýtajú otcov: Čo znamenajú tieto kamene? 22 oznámte svojim synom: Po suchu prešiel Izrael cez tento Jordán. 23 Lebo Hospodin, váš Boh, vysušil vodu Jordánu pred vami, kým ste neprešli tak, ako Hospodin, váš Boh, urobil s Červeným morom, ktoré pred nami vysušil, kým sme neprešli, 24 aby poznali všetky národy zeme, že ruka Hospodinova je mocná, aby ste sa v každý čas všetci báli Hospodina, vášho Boha.