Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

Dvanásť pamätných kameňov

1 Keď všetok ľud prešiel cez Jordán, Hospodin riekol Józuovi:
2 Vyberte si z ľudu dvanásť mužov, z každého kmeňa po jednom, 3 a prikážte im: Vezmite si dvanásť kameňov odtiaľto zo stredu Jordánu, odtiaľ, kde stáli nohy kňazov, preneste ich a zložte ich na mieste, kde cez noc prenocujete. 4 Potom Józua zavolal dvanásť mužov, ktorých určil spomedzi Izraelcov, z každého kmeňa po jednom. 5 Potom im Józua povedal: Prejdite popred truhlu Hospodina, vášho Boha, do prostriedku Jordánu, a nech si každý zdvihne na plece jeden kameň podľa počtu kmeňov izraelských. 6 Nech to bude znamením uprostred vás. Keď sa vaši synovia v budúcnosti budú pýtať: Čo znamenajú pre vás tieto kamene? 7 odpovedzte im, že sa pretrhli vody Jordánu pred truhlou zmluvy Hospodinovej pri jej prechádzaní Jordánom; pretrhli sa vody Jordánu a tieto kamene budú na pamiatku Izraelcom naveky. 8 Izraelci urobili, ako im Józua prikázal: zdvihli dvanásť kameňov z Jordánu, ako Hospodin povedal Józuovi, podľa počtu dvanástich kmeňov izraelských, preniesli ich na miesto, kde prenocovali, a uložili ich tam. 9 Aj Józua postavil dvanásť kameňov v Jordáne na mieste, kde stáli nohy kňazov, ktorí niesli truhlu zmluvy: tie tam zostali až do dnešného dňa. 10 Kňazi, ktorí niesli truhlu, stáli v Jordáne, kým sa nevykonalo všetko, čo Hospodin prikázal Józuovi povedať ľudu; celkom tak, ako Mojžiš prikázal Józuovi. Ľud rýchlo prešiel na druhú stranu. 11 Keď všetok ľud prešiel, prešli aj kňazi a truhla Hospodinova pred ľudom. 12 A Rúbenovci a Gádovci i polovica kmeňa Menašše ozbrojení prešli pred Izraelom, ako im hovoril Mojžiš. 13 Asi štyridsaťtisíc ozbrojencov tiahlo pred Hospodinom do boja na stráne jerišské. 14 Toho dňa vyvýšil Hospodin Józuu v očiach celého Izraela; a oni sa ho báli, ako sa báli Mojžiša po celý jeho život. 15 Hospodin povedal Józuovi: 16 Prikáž kňazom, ktorí nesú truhlu svedectva, aby vystúpili z Jordánu. 17 Vtedy Józua rozkázal kňazom: Vystúpte z Jordánu! 18 Keď kňazi, ktorí niesli truhlu zmluvy Hospodinovej, vystúpili z Jordánu, a keď vytiahli nohy na súš, vrátila sa voda Jordánu na svoje miesto, tiekla ako predtým, a vystúpila všade nad brehy. 19 Desiaty deň prvého mesiaca ľud vystúpil z Jordánu a utáboril sa v Gilgále, na východných hraniciach Jericha. 20 Dvanásť kameňov, ktoré vzali z Jordánu, postavil Józua v Gilgále. 21 Izraelcom povedal: Keď sa v budúcnosti vaše deti spýtajú otcov: Čo znamenajú tieto kamene? 22 oznámte svojim synom: Po suchu prešiel Izrael cez tento Jordán. 23 Lebo Hospodin, váš Boh, vysušil vodu Jordánu pred vami, kým ste neprešli tak, ako Hospodin, váš Boh, urobil s Červeným morom, ktoré pred nami vysušil, kým sme neprešli, 24 aby poznali všetky národy zeme, že ruka Hospodinova je mocná, aby ste sa v každý čas všetci báli Hospodina, vášho Boha.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk