Dve percentá (2 %)

22. kapitola

Návrat východných kmeňov

1 Vtedy povolal Józua Rúbenovcov, Gádovcov i polovicu kmeňa Menašše
2 a povedal im: Zachovali ste všetko, čo vám prikázal Hospodinov služobník Mojžiš, a poslúchli ste môj hlas vo všetkom, čo som vám prikázal. 3 Neopustili ste svojich bratov už dlhý čas; až do tohto dňa ste verne zachovali prikázanie Hospodina, svojho Boha. 4 Teraz však dal Hospodin, váš Boh, vašim bratom odpočinutie, ako im zasľúbil. Obráťte sa teda a choďte do svojich stanov do krajiny svojho vlastníctva, ktorú vám dal Hospodinov sluha Mojžiš za Jordánom. 5 Len snaživo zachovávajte prikázanie a zákon, čo vám nariadil Hospodinov služobník Mojžiš, aby ste milovali Hospodina, svojho Boha, a chodili po Jeho cestách, zachovávali Jeho prikázanie a Jemu slúžili celým srdcom a celou dušou. 6 Józua ich požehnal a prepustil a oni odišli do svojich stanov. 7 Polovici kmeňa Menašše dal Mojžiš podiel v Bášáne; druhej polovici dal Józua podiel s ich bratmi za Jordánom na západe. Aj ich Józua požehnal, keď ich prepúšťal do ich stanov 8 a hovoril im: Vráťte sa do svojich stanov s bohatými pokladmi a s mnohým dobytkom, so striebrom, zlatom, bronzom, železom a s veľkým množstvom šiat; rozdeľte svojim bratom, čo ste ukoristili od svojich nepriateľov.

Oltár pri Jordáne

9 Rúbenovci, Gádovci a polovica kmeňa Menašše sa vrátili a odišli od Izraelcov zo Šíla, v Kanaáne, aby odišli do Gileádu, do krajiny svojho vlastníctva, kde sa usadili, ako prikázal Hospodin prostredníctvom Mojžiša.
10 Keď prišli do Gelilótu pri Jordáne, ktorý leží v Kanaáne, postavili Rúbenovci, Gádovci a polovica kmeňa Menašše oltár pri Jordáne, veľký, nápadne veľký oltár. 11 Izraelci počuli hovoriť: Hľa, Rúbenovci, Gádovci a polovica kmeňa Menašše postavili oltár naproti Kanaánu pri Gelilóte pri Jordáne, na území Izraelcov. 12 Keď to Izraelci počuli, celý zbor Izraelcov sa zhromaždil do Šíla, aby išli proti nim do boja. 13 Izraelci vyslali Pinchása, syna kňaza Eleázára, k Rúbenovcom, Gádovcom a k polovici kmeňa Menašše do Gileádu, 14 a s ním desať predstavených, po jednom predstavenom z každej kmeňovej rodiny, všetkých kmeňov Izraela; každý bol predákom svojho rodu medzi tisícami Izraela. 15 Keď títo došli k Rúbenovcom, Gádovcom a k polovici kmeňa Menašše do Gileádu, povedali im: 16 Takto vám hovorí celý zbor Hospodinov: Akej vierolomnosti ste sa dopustili voči Bohu Izraela, keď sa dnes odvraciate od Hospodina tým, že si staviate oltár? Tak ste sa dnes vzbúrili proti Hospodinovi. 17 Nemali sme dosť hriechu s Peórom, od ktorého sme sa dodnes neočistili a pre ktorý prišiel úder na zbor Hospodinov? 18 Vy sa chcete dnes odvrátiť od Hospodina? Keď sa dnes vzbúrite proti Hospodinovi, zajtra sa bude hnevať na celý zbor Izraela. 19 Ale ak je vaša vlastná krajina nečistá, prejdite do krajiny Hospodinovej, kde stojí obydlie Hospodinovo, a usaďte sa medzi nami; len sa nebúrte proti Hospodinovi, nebúrte sa ani proti nám, keď si staviate oltár mimo oltára Hospodina, nášho Boha. 20 Či neprešiel hnev Hospodinov na celý zbor Izraela, keď sa Zerachov syn Áchán dopustil vierolomnosti na prekliatom, i keď to bol len jeden človek? Či nezomrel za svoju vinu? 21 Rúbenovci, Gádovci a polovica kmeňa Menašše odpovedali predákom tisícov Izraela: 22 Boh silný, Boh Hospodin, Boh silný, Boh Hospodin vie a Izrael tiež má vedieť: Ak je to zo vzbury alebo vierolomnosti proti Hospodinovi, nech nás ani dnes nechráni. 23 Ak sme si postavili oltár, aby sme sa odvrátili od Hospodina a obetovali na ňom spaľovanú obeť, alebo pokrmovú obeť, alebo obeť spoločenstva, nech to Hospodin potrestá! 24 Skôr sme to urobili z ustarostenosti, že v budúcnosti vaše deti môžu našim deťom povedať: Čo vy máte spoločného s Hospodinom, Bohom Izraela? 25 Veď Hospodin určil Jordán za hranicu medzi nami a vami; Rúbenovci a Gádovci: nemáte podiel na Hospodinovi! Vaše deti tým spôsobia, že naše deti sa prestanú báť Hospodina. 26 Preto sme si povedali: Postavme si oltár, nie na zápalné obete, ani na zábitné obete, 27 ale na to, aby bol svedkom medzi nami a vami i naším potomstvom, že chceme svojimi spaľovanými a zábitnými obeťami, obeťami spoločenstva konať službu Hospodinovi pred Jeho tvárou. Potom v budúcnosti vaše deti nepovedia našim deťom: Nemáte podiel na Hospodinovi! 28 Povedali sme teda: Ak by v budúcnosti takto hovorili či už nám alebo našim potomkom, odpovieme: Pozrite podobu oltára Hospodinovho, ktorý naši otcovia zhotovili medzi nami a vami. 29 Nech je vzdialené od nás, že by sme sa búrili proti Hospodinovi a že by sme sa dnes odvrátili od Hospodina, keď si okrem oltára Hospodina, nášho Boha, ktorý stojí pred Jeho obydlím, staviame oltár na spaľované obete, na pokrmové obete a na zábitné obete. 30 Keď kňaz Pinchás a predstavení zboru, predáci tisícov Izraela, ktorí boli s ním, počuli, čo hovorili Rúbenovci, Gádovci a Menaššeovci, veľmi sa im to zapáčilo. 31 Kňaz Pinchás, syn Eleázárov, povedal Rúbenovcom, Gádovcom a Menaššeovcom: Dnes sme poznali, že Hospodin je uprostred nás, lebo ste sa nedopustili vierolomnosti proti Hospodinovi. Teraz ste vytrhli Izraelcov z rúk Hospodinových. 32 Nato sa vrátili kňaz Pinchás, syn Eleázárov, i predáci od Rúbenovcov a Gádovcov z Gileádu k Izraelcom do Kanaánu a priniesli im odpoveď. 33 Izraelcom sa to zapáčilo, dobrorečili Bohu a nehovorili viac o tom, že sa vypravia do boja proti nim, aby spustošili krajinu, v ktorej bývali Rúbenovci a Gádovci. 34 Rúbenovci a Gádovci dali oltáru meno Éd, lebo bude svedkom medzi nami, že Hospodin je Boh.