Dve percentá (2 %)

21. kapitola

Podiel kmeňa Léví

1 Tu pristúpili predstavení rodov Léví ku kňazovi Eleázárovi a k Józuovi, synovi Núnovmu, i k predstaveným kmeňov Izraelcov
2 a hovorili s nimi v Šíle v Kanaáne, takto: Hospodin prikázal prostredníctvom Mojžiša dať nám mestá na obývanie aj ich pasienky pre náš dobytok. 3 Izraelci dali Lévíjcom zo svojho dedičného vlastníctva podľa rozkazu Hospodinovho tieto mestá a ich pasienky. 4 Lós pripadol na čeľade Kehátovcov a lósom pripadlo Lévíjcom, potomkom kňaza Árona, trinásť miest z kmeňa Júda, Šimeon a z kmeňa Benjamín. 5 Ostatným Kehátovcom pripadlo lósom desať miest od čeľadí kmeňa Efrajim, kmeňa Dán a od polovice kmeňa Menašše. 6 Geršónovcom pripadlo lósom trinásť miest od čeľadí kmeňa Jissáchár, od kmeňa Ašér, Naftálí a od polovice kmeňa Menašše v Bášáne. 7 Meráríovcom podľa ich čeľadí pripadlo dvanásť miest z kmeňa Rúben, z kmeňa Gád a z kmeňa Zebulún. 8 Vtedy Izraelci dali lósom Lévíjcom tieto mestá a ich pasienky, ako Hospodin prikázal prostredníctvom Mojžiša. 9 Z kmeňa Júda a z kmeňa Šimeón dali podľa mena uvedené tieto mestá: 10 Potomkom Áronovým z čeľadí Kehátovcov spomedzi Lévíjcov - lebo na nich padol prvý lós - 11 dali Kirjat-Arbu, mesto Anákovho otca Arbu - to je Chebrón - na pohorí Júdovom i pasienky okolo neho. 12 Polia toho mesta i jeho dediny dali Jefunneho synovi Kálebovi do vlastníctva. 13 Potomstvu kňaza Árona dali útočištné mesto pre vrahov Chebrón i jeho pasienky, Libnu a jej pasienky, 14 Jattír i jeho pasienky, Eštémóu a jej pasienky, 15 Chólón a jeho pasienky, Debír a jeho pasienky, 16 Ajin a jeho pasienky, Juttu a jej pasienky, Bét-Šemeš a jeho pasienky - deväť miest z týchto dvoch kmeňov. 17 Z kmeňa Benjamín Gibeón a jeho pasienky. Gebu a jej pasienky, 18 Anatót a jeho pasienky, Almón a jeho pasienky - štyri mestá. 19 Všetkých miest potomstva kňaza Árona bolo trinásť aj s ich pasienkami. 20 Čo sa týka ostatných Kehátovcov, ktorí patrili k lévijským kehátovským rodinám, pripadli im lósom mestá z kmeňa Efrajim. 21 Dali im útočištné mesto pre vrahov - Síchem a jeho pasienky na pohorí Efrajimskom, Gézer a jeho pasienky, 22 Kibcajim a jeho pasienky, Bét-Chórón a jeho pasienky - štyri mestá, 23 z kmeňa Dán Elteké a jeho pasienky, Gibbetón a jeho pasienky, 24 Ajálón a jeho pasienky, Gat-Rimmón a jeho pasienky - štyri mestá; 25 z polovice kmeňa Menašše: Taanach a jeho pasienky, Jibleám a jeho pasienky - dve mestá. 26 Všetkých miest pre čeľade ostatných Kehátovcov bolo desať i s ich pasienkami. 27 Geršónovcom z čeľadí Lévíjcov dali z polovice kmeňa Menašše: útočištné mesto pre vrahov Gólán v Bášáne a jeho pasienky, Beeštaru a jej pasienky - dve mestá; 28 z kmeňa Jissáchár: Kišjón a jeho pasienky, Dáberat a jeho pasienky, 29 Jarmút a jeho pasienky, Én-Ganním a jeho pasienky - štyri mestá; 30 z kmeňa Ašér: Mišál a jeho pasienky, Abdón a jeho pasienky, 31 Chelkát a jeho pasienky, Rechób a jeho pasienky - štyri mestá; 32 z kmeňa Naftálí: útočištné mesto pre vrahov Kedeš v Galilei a jeho pasienky, Chammót-Dór a jeho pasienky, Kartán a jeho pasienky - tri mestá. 33 Všetkých miest Geršónovcov podľa ich čeľadí bolo trinásť s ich pasienkami. 34 Čeľadiam ostatných lévijských Meráriovcov dali z kmeňa Zebúlún: Jokneám a jeho pasienky, Kartu a jej pasienky, 35 Dimnu a jej pasienky, Nahalál a jeho pasienky - štyri mestá; 36 z kmeňa Rúben: Becer a jeho pasienky, Jahcu a jej pasienky, 37 Kedémót a jeho pasienky, Méfaat a jeho pasienky - štyri mestá. 38 Z kmeňa Gád: útočištné mesto pre vrahov v Rámót v Gileáde a jeho pasienky, Machanajim a jeho pasienky, 39 Chešbón a jeho pasienky, Jazér a jeho pasienky - spolu štyri mestá. 40 Všetkých miest Meráríovcov podľa ich čeľadí, ktoré ešte ostali z čeľadí Lévíjcov, bolo podľa ich lósu dvanásť miest. 41 Takto bolo uprostred vlastníctva Izraelcov spolu štyridsaťosem lévijských miest s ich pasienkami. 42 Každé toto mesto pozostávalo z mesta a pasienku okolo neho. Tak to bolo pri všetkých týchto mestách. 43 Vtedy dal Hospodin Izraelcom celú krajinu, ktorú prísahou zasľúbil dať ich otcom; zabrali ju a usadili sa v nej. 44 Hospodin dal im odpočinutie zo všetkých strán, celkom tak, ako prisahal ich otcom, a nikto z ich nepriateľov neobstál pred nimi; všetkých nepriateľov im dal Hospodin do rúk. 45 Nič nevystalo z tých zasľúbení, ktoré Hospodin dal domu Izraela. Všetko sa splnilo.