Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

21. kapitola

Podiel kmeňa Léví

1 Tu pristúpili predstavení rodov Léví ku kňazovi Eleázárovi a k Józuovi, synovi Núnovmu, i k predstaveným kmeňov Izraelcov
2 a hovorili s nimi v Šíle v Kanaáne, takto: Hospodin prikázal prostredníctvom Mojžiša dať nám mestá na obývanie aj ich pasienky pre náš dobytok. 3 Izraelci dali Lévíjcom zo svojho dedičného vlastníctva podľa rozkazu Hospodinovho tieto mestá a ich pasienky. 4 Lós pripadol na čeľade Kehátovcov a lósom pripadlo Lévíjcom, potomkom kňaza Árona, trinásť miest z kmeňa Júda, Šimeon a z kmeňa Benjamín. 5 Ostatným Kehátovcom pripadlo lósom desať miest od čeľadí kmeňa Efrajim, kmeňa Dán a od polovice kmeňa Menašše. 6 Geršónovcom pripadlo lósom trinásť miest od čeľadí kmeňa Jissáchár, od kmeňa Ašér, Naftálí a od polovice kmeňa Menašše v Bášáne. 7 Meráríovcom podľa ich čeľadí pripadlo dvanásť miest z kmeňa Rúben, z kmeňa Gád a z kmeňa Zebulún. 8 Vtedy Izraelci dali lósom Lévíjcom tieto mestá a ich pasienky, ako Hospodin prikázal prostredníctvom Mojžiša. 9 Z kmeňa Júda a z kmeňa Šimeón dali podľa mena uvedené tieto mestá: 10 Potomkom Áronovým z čeľadí Kehátovcov spomedzi Lévíjcov - lebo na nich padol prvý lós - 11 dali Kirjat-Arbu, mesto Anákovho otca Arbu - to je Chebrón - na pohorí Júdovom i pasienky okolo neho. 12 Polia toho mesta i jeho dediny dali Jefunneho synovi Kálebovi do vlastníctva. 13 Potomstvu kňaza Árona dali útočištné mesto pre vrahov Chebrón i jeho pasienky, Libnu a jej pasienky, 14 Jattír i jeho pasienky, Eštémóu a jej pasienky, 15 Chólón a jeho pasienky, Debír a jeho pasienky, 16 Ajin a jeho pasienky, Juttu a jej pasienky, Bét-Šemeš a jeho pasienky - deväť miest z týchto dvoch kmeňov. 17 Z kmeňa Benjamín Gibeón a jeho pasienky. Gebu a jej pasienky, 18 Anatót a jeho pasienky, Almón a jeho pasienky - štyri mestá. 19 Všetkých miest potomstva kňaza Árona bolo trinásť aj s ich pasienkami. 20 Čo sa týka ostatných Kehátovcov, ktorí patrili k lévijským kehátovským rodinám, pripadli im lósom mestá z kmeňa Efrajim. 21 Dali im útočištné mesto pre vrahov - Síchem a jeho pasienky na pohorí Efrajimskom, Gézer a jeho pasienky, 22 Kibcajim a jeho pasienky, Bét-Chórón a jeho pasienky - štyri mestá, 23 z kmeňa Dán Elteké a jeho pasienky, Gibbetón a jeho pasienky, 24 Ajálón a jeho pasienky, Gat-Rimmón a jeho pasienky - štyri mestá; 25 z polovice kmeňa Menašše: Taanach a jeho pasienky, Jibleám a jeho pasienky - dve mestá. 26 Všetkých miest pre čeľade ostatných Kehátovcov bolo desať i s ich pasienkami. 27 Geršónovcom z čeľadí Lévíjcov dali z polovice kmeňa Menašše: útočištné mesto pre vrahov Gólán v Bášáne a jeho pasienky, Beeštaru a jej pasienky - dve mestá; 28 z kmeňa Jissáchár: Kišjón a jeho pasienky, Dáberat a jeho pasienky, 29 Jarmút a jeho pasienky, Én-Ganním a jeho pasienky - štyri mestá; 30 z kmeňa Ašér: Mišál a jeho pasienky, Abdón a jeho pasienky, 31 Chelkát a jeho pasienky, Rechób a jeho pasienky - štyri mestá; 32 z kmeňa Naftálí: útočištné mesto pre vrahov Kedeš v Galilei a jeho pasienky, Chammót-Dór a jeho pasienky, Kartán a jeho pasienky - tri mestá. 33 Všetkých miest Geršónovcov podľa ich čeľadí bolo trinásť s ich pasienkami. 34 Čeľadiam ostatných lévijských Meráriovcov dali z kmeňa Zebúlún: Jokneám a jeho pasienky, Kartu a jej pasienky, 35 Dimnu a jej pasienky, Nahalál a jeho pasienky - štyri mestá; 36 z kmeňa Rúben: Becer a jeho pasienky, Jahcu a jej pasienky, 37 Kedémót a jeho pasienky, Méfaat a jeho pasienky - štyri mestá. 38 Z kmeňa Gád: útočištné mesto pre vrahov v Rámót v Gileáde a jeho pasienky, Machanajim a jeho pasienky, 39 Chešbón a jeho pasienky, Jazér a jeho pasienky - spolu štyri mestá. 40 Všetkých miest Meráríovcov podľa ich čeľadí, ktoré ešte ostali z čeľadí Lévíjcov, bolo podľa ich lósu dvanásť miest. 41 Takto bolo uprostred vlastníctva Izraelcov spolu štyridsaťosem lévijských miest s ich pasienkami. 42 Každé toto mesto pozostávalo z mesta a pasienku okolo neho. Tak to bolo pri všetkých týchto mestách. 43 Vtedy dal Hospodin Izraelcom celú krajinu, ktorú prísahou zasľúbil dať ich otcom; zabrali ju a usadili sa v nej. 44 Hospodin dal im odpočinutie zo všetkých strán, celkom tak, ako prisahal ich otcom, a nikto z ich nepriateľov neobstál pred nimi; všetkých nepriateľov im dal Hospodin do rúk. 45 Nič nevystalo z tých zasľúbení, ktoré Hospodin dal domu Izraela. Všetko sa splnilo.