Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

19. kapitola

Podiel kmeňa Šimeón

1 Druhý lós pripadol na Šimeóna, na kmeň potomkov Šimeónových podľa ich čeľadí. Ich dedičné vlastníctvo bolo uprostred dedičného vlastníctva potomkov Júdových.
2 Im pripadlo ako dedičné vlastníctvo: Beér-Šeba, Móládá, 3 Chacar-Šúál, Bálá, Ecem, 4 Eltólad, Betúl, Chormá, 5 Ciklag, Bét-Markábót, Chacar-Súsá, 6 Bét-Lebáót a Šarúchen - trinásť miest a ich dediny, 7 Ajin, Rimón, Eter a Ášán - štyri mestá a ich dediny, 8 k tomu všetky dediny, ktoré sú okolo týchto miest až po Baalat-Beér a Rámu v Negebe. To je dedičné vlastníctvo kmeňa Šimeón podľa jeho čeľadí. 9 Dedičné vlastníctvo Šimeónovcov bolo z podielu Júdovcov. Júdovcom bolo dedičné vlastníctvo totiž priveľké, a tak dostali Šimeónovci dedičné vlastníctvo uprostred ich podielu.

Podiel kmeňa Zebulún

10 Tretí lós pripadol na potomkov Zebulúna podľa jeho čeľadí. Územie jeho dedičného vlastníctva siahalo po Sáríd.
11 Potom hranica stúpa západne k Mareale, dotýka sa Dabbešetu a potoka, ktorý je východne od Jokneámu. 12 Od Sárídu sa vracia na východ, smerom k východu slnka k hraniciam Kislót-Tábóru, pokračuje do Dáberatu a vystúpi k Jáfii. 13 Odtiaľ prechádza na východ, smerom k východu slnka do Gat-Chéferu a Et-Kácinu, pokračuje do Rimmónu a zatáča sa do Néy. 14 Tu sa hranica obracia na sever k Channátónu a končí v údolí Jiftach-Él. 15 Kattát, Nahalát, Šimrón, Jidalá a Betlehem - dvanásť miest a ich dediny. 16 To je dedičné vlastníctvo Zebulúncov podľa ich čeľadí, tieto mestá a ich dediny.

Podiel kmeňa Jissáchár

17 Štvrtý lós pripadol Jissáchárovcom podľa ich čeľadí.
18 Ich územie zahrňuje: Jezreel, Kesúlót, Šúném, 19 Chafarajim, Šíón, Anácharat, 20 Rabbít, Kíšjón, Ebec, 21 Remet, Én-Ganním, Én-Chaddá, Bét-Pacéc. 22 Hranica sa dotýka Táboa, Šahacúmy, Bét-Šemešu a končí pri Jordáne - šestnásť miest a ich dediny. 23 To je dedičné vlastníctvo kmeňa Jissáchár podľa ich čeľadí, mestá a ich dediny.

Podiel kmeňa Ašér

24 Piaty lós pripadol na kmeň Ašér.
25 Jeho územie zahrňuje: Chelkat, Chalí, Beten, Achšáf, 26 Alammelech, Amád, Mišal a dotýka sa Karmelu na západe a rieky Libnat. 27 Potom sa obracia hranica na východ slnka do Bét-Dágónu, dotýka sa Zebulúna a údolia Jiftach-Él na severe, Bét-Emeku a Neíéla, pokračuje naľavo ku Kábúlu, 28 Ebrónu, Rechóbu, Chammónu a Káné až po veľký Sidón. 29 Odtiaľ sa hranica obracia k Ramé až po opevnené mesto Týrus, potom sa obracia ku Chóse a končí pri mori; ďalej Machaleb, Achzib, 30 Umá, Afék a Rechób - dvadsaťdva miest a ich dediny, 31 to je dedičné vlastníctvo kmeňa Ašér podľa jeho čeľadí, tieto mestá a ich dediny.

Podiel kmeňa Naftálí

32 Šiesty lós pripadol potomkom podľa čeľadí synov Naftálího.
33 Ich hranica prebieha od Chélefu, od duba pri Caananníme, cez Adámí-Nekeb a Jabneél až k Lakkúme a končí pri Jordáne. 34 Tam sa obracia na západ od Aznot-Táboru; odtiaľ pokračuje do Chúkkódu a dotýka sa Zebulúna na juhu; Ašéra sa dotýka na západe a Júdu na východe slnka pri Jordáne. 35 Opevnené mestá sú: Ciddím, Cér Chammat, Rakkat, Kinneret, 36 Adámá, Rámá, Chácor. 37 Kedeš, Edreí, Én-Chácór, 38 Jirón, Migdal-Él. Chórém, Bét-Anót a Bét-Šemeš, - devätnásť miest a ich dediny. 39 To je dedičné vlastníctvo kmeňa potomkov Naftálí podľa jeho čeľadí, mestá a ich dediny.

Podiel kmeňa Dán

40 Siedmy lós pripadol kmeňu Dán podľa jeho čeľadí;
41 územie ich dedičného vlastníctva bolo: Corea, Eštáól, Ir-Šemeš, 42 Šaalabbín, Ajálón, Jitlá, 43 Élón, Timná, Ekrón, 44 Elteké, Gibbetón, Baalat, 45 Jehúd, Bené-Berak, Gat-Rimmón, 46 Mé-Jarkón, Rakkón s územím naproti Jáfó. 47 Dánovcom bolo ich územie tesné, vybrali sa teda a bojovali proti Lešemu, dobyli ho a pobili ostrím meča; zabrali ho a usadili sa v ňom; Lešem nazvali Dánom podľa mena jeho otca Dána. 48 To je dedičné vlastníctvo kmeňa Dán podľa jeho čeľadí, tieto mestá a ich dediny.

Podiel Józuov

49 Keď Izraelci skončili prideľovanie krajiny do vlastníctva podľa svojich čeľadí, dali vlastníctvo Józuovi, synovi Núnovmu, vo svojom strede.
50 Na rozkaz Hospodinov dali mu mesto, ktoré si žiadal, Timnat-Serach na Efrajimskom pohorí; tam postavil mesto a osadil sa v ňom. 51 Toto sú dedičné vlastníctva, ktoré kňaz Eleázár a Józua, syn Núnov, a predstavení rodov pridelili lósom kmeňom Izraelcov v Šíle pred Hospodinom, pri vchode do svätostánku. Tak dokončili rozdelenie krajiny.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk