Predchádzajúca kapitola

19. kapitola

Podiel kmeňa Šimeón

1 Druhý lós pripadol na Šimeóna, na kmeň potomkov Šimeónových podľa ich čeľadí. Ich dedičné vlastníctvo bolo uprostred dedičného vlastníctva potomkov Júdových.
2 Im pripadlo ako dedičné vlastníctvo: Beér-Šeba, Móládá, 3 Chacar-Šúál, Bálá, Ecem, 4 Eltólad, Betúl, Chormá, 5 Ciklag, Bét-Markábót, Chacar-Súsá, 6 Bét-Lebáót a Šarúchen - trinásť miest a ich dediny, 7 Ajin, Rimón, Eter a Ášán - štyri mestá a ich dediny, 8 k tomu všetky dediny, ktoré sú okolo týchto miest až po Baalat-Beér a Rámu v Negebe. To je dedičné vlastníctvo kmeňa Šimeón podľa jeho čeľadí. 9 Dedičné vlastníctvo Šimeónovcov bolo z podielu Júdovcov. Júdovcom bolo dedičné vlastníctvo totiž priveľké, a tak dostali Šimeónovci dedičné vlastníctvo uprostred ich podielu.

Podiel kmeňa Zebulún

10 Tretí lós pripadol na potomkov Zebulúna podľa jeho čeľadí. Územie jeho dedičného vlastníctva siahalo po Sáríd.
11 Potom hranica stúpa západne k Mareale, dotýka sa Dabbešetu a potoka, ktorý je východne od Jokneámu. 12 Od Sárídu sa vracia na východ, smerom k východu slnka k hraniciam Kislót-Tábóru, pokračuje do Dáberatu a vystúpi k Jáfii. 13 Odtiaľ prechádza na východ, smerom k východu slnka do Gat-Chéferu a Et-Kácinu, pokračuje do Rimmónu a zatáča sa do Néy. 14 Tu sa hranica obracia na sever k Channátónu a končí v údolí Jiftach-Él. 15 Kattát, Nahalát, Šimrón, Jidalá a Betlehem - dvanásť miest a ich dediny. 16 To je dedičné vlastníctvo Zebulúncov podľa ich čeľadí, tieto mestá a ich dediny.

Podiel kmeňa Jissáchár

17 Štvrtý lós pripadol Jissáchárovcom podľa ich čeľadí.
18 Ich územie zahrňuje: Jezreel, Kesúlót, Šúném, 19 Chafarajim, Šíón, Anácharat, 20 Rabbít, Kíšjón, Ebec, 21 Remet, Én-Ganním, Én-Chaddá, Bét-Pacéc. 22 Hranica sa dotýka Táboa, Šahacúmy, Bét-Šemešu a končí pri Jordáne - šestnásť miest a ich dediny. 23 To je dedičné vlastníctvo kmeňa Jissáchár podľa ich čeľadí, mestá a ich dediny.

Podiel kmeňa Ašér

24 Piaty lós pripadol na kmeň Ašér.
25 Jeho územie zahrňuje: Chelkat, Chalí, Beten, Achšáf, 26 Alammelech, Amád, Mišal a dotýka sa Karmelu na západe a rieky Libnat. 27 Potom sa obracia hranica na východ slnka do Bét-Dágónu, dotýka sa Zebulúna a údolia Jiftach-Él na severe, Bét-Emeku a Neíéla, pokračuje naľavo ku Kábúlu, 28 Ebrónu, Rechóbu, Chammónu a Káné až po veľký Sidón. 29 Odtiaľ sa hranica obracia k Ramé až po opevnené mesto Týrus, potom sa obracia ku Chóse a končí pri mori; ďalej Machaleb, Achzib, 30 Umá, Afék a Rechób - dvadsaťdva miest a ich dediny, 31 to je dedičné vlastníctvo kmeňa Ašér podľa jeho čeľadí, tieto mestá a ich dediny.

Podiel kmeňa Naftálí

32 Šiesty lós pripadol potomkom podľa čeľadí synov Naftálího.
33 Ich hranica prebieha od Chélefu, od duba pri Caananníme, cez Adámí-Nekeb a Jabneél až k Lakkúme a končí pri Jordáne. 34 Tam sa obracia na západ od Aznot-Táboru; odtiaľ pokračuje do Chúkkódu a dotýka sa Zebulúna na juhu; Ašéra sa dotýka na západe a Júdu na východe slnka pri Jordáne. 35 Opevnené mestá sú: Ciddím, Cér Chammat, Rakkat, Kinneret, 36 Adámá, Rámá, Chácor. 37 Kedeš, Edreí, Én-Chácór, 38 Jirón, Migdal-Él. Chórém, Bét-Anót a Bét-Šemeš, - devätnásť miest a ich dediny. 39 To je dedičné vlastníctvo kmeňa potomkov Naftálí podľa jeho čeľadí, mestá a ich dediny.

Podiel kmeňa Dán

40 Siedmy lós pripadol kmeňu Dán podľa jeho čeľadí;
41 územie ich dedičného vlastníctva bolo: Corea, Eštáól, Ir-Šemeš, 42 Šaalabbín, Ajálón, Jitlá, 43 Élón, Timná, Ekrón, 44 Elteké, Gibbetón, Baalat, 45 Jehúd, Bené-Berak, Gat-Rimmón, 46 Mé-Jarkón, Rakkón s územím naproti Jáfó. 47 Dánovcom bolo ich územie tesné, vybrali sa teda a bojovali proti Lešemu, dobyli ho a pobili ostrím meča; zabrali ho a usadili sa v ňom; Lešem nazvali Dánom podľa mena jeho otca Dána. 48 To je dedičné vlastníctvo kmeňa Dán podľa jeho čeľadí, tieto mestá a ich dediny.

Podiel Józuov

49 Keď Izraelci skončili prideľovanie krajiny do vlastníctva podľa svojich čeľadí, dali vlastníctvo Józuovi, synovi Núnovmu, vo svojom strede.
50 Na rozkaz Hospodinov dali mu mesto, ktoré si žiadal, Timnat-Serach na Efrajimskom pohorí; tam postavil mesto a osadil sa v ňom. 51 Toto sú dedičné vlastníctva, ktoré kňaz Eleázár a Józua, syn Núnov, a predstavení rodov pridelili lósom kmeňom Izraelcov v Šíle pred Hospodinom, pri vchode do svätostánku. Tak dokončili rozdelenie krajiny.