Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

Podiel kmeňa Benjamín

1 Celý zbor Izraelcov zhromaždil sa do Šíla a postavil tam svätostánok; krajina sa im už poddala.
2 Ale medzi Izraelcami ostávalo sedem kmeňov, ktorým ešte nepridelili dedičné vlastníctvo. 3 Józua povedal Izraelcom: Dokedy budete otáľať so zabratím zeme, ktorú vám dal Hospodin, Boh vašich otcov? 4 Vyberte si z každého kmeňa troch mužov, a pošlem ich, nech sa vyberú. Pochodia krajinu a popíšu ju podľa svojho dedičného vlastníctva; vtedy prídu ku mne. 5 Potom nech si ju rozdelia na sedem dielov. Júda zostane na svojom území na juhu a Jozefov dom zostane na svojom území na severe: 6 a vy popíšte krajinu v siedmich dieloch a doneste mi to sem; ja vám hodím lós tu pred Hospodinom, naším Bohom. 7 Lebo kmeň Léví nemá podiel medzi vami, ale kňazstvo Hospodinovo je jeho dedičným vlastníctvom. Gád, Rúben a pol kmeňa Menašše dostali na východe za Jordánom dedičné vlastníctvo, ktoré im dal Mojžiš, služobník Hospodinov. 8 Mužovia sa vybrali na cestu; Józua im prikázal popísať krajinu: Choďte, pochoďte krajinu, popíšte ju, potom sa vráťte ku mne a tu v Šíle vám hodím lós pred Hospodinom. 9 Mužovia šli, prešli krajinou, popísali ju v knihe, mesto za mestom, v siedmich dieloch, a prišli k Józuovi do tábora v Šíle. 10 Józua im hodil lós pred Hospodinom v Šíle a rozdelil tam krajinu Izraelcom podľa ich čeľadí. 11 A pripadol lós na kmeň Benjamín podľa jeho čeľadí. Jeho vylosované územie padlo medzi potomkov Júdových a Jozefových. 12 Na severnej strane hranica začína pri Jordáne, potom stúpa severne od hrebeňa jerišské ho, ďalej stúpa na západ na pohorie a končí v púšti pri Bét-Ávene; 13 odtiaľ hranica tiahne ku Lúzu, južne od hrebeňa pri Lúze - to jest pri Bételi; potom hranica zostupuje do Atrót-Ádáru na pohorie južne od dolného Bétchorónu; 14 tam sa hranica zatáča a obracia na západnú stranu smerom na juh od vrchu, ktorý leží naproti Bétchorónu, a končí pri Kirjat-Baale - to jest pri Kirjat-Jeáríme, meste Júdovcov. To je západná strana. 15 Južná strana začína na okraji Kirjat-Jeárímu a potom vybieha na západ až po vody prameňa Neftóachu; 16 potom hranica zostupuje k úpätiu vrchu, ktorý leží naproti údoliu Ben-Hinnóm na severnom konci doliny Refáovcov, zostupuje do údolia hinnómskeho, južne od hrebeňa Jebúsejcov, a zostupuje ku prameňu Rógel. 17 Potom odbočuje na sever a pokračuje až po Én-Šemeš, ďalej vybieha ku Gelilótu naproti výstupu Adummím, zostupuje ku skale Bóhana, syna Rúbenovho. 18 Potom prechádza na sever na hrebeň naproti Arábe a zostupuje do Aráby. 19 Ďalej prechádza hranica severne ku hrebeňu Bét-Chogly a končí pri severnom zálive Soľného mora, na južnom konci Jordánu. To je južná hranica. 20 Na východnej strane bude hranicou Jordán. To je hranica okolo dedičného vlastníctva Benjamínovcov podľa ich čeľadí. 21 Toto sú mestá kmeňa Benjamín podľa jeho čeľadí: Jericho, Bét-Choglá, Émek-Kecíc, 22 Bét-Arábá, Cemárajim, Bétel, 23 Avvím, Párá, Ofrá, 24 Kefar-Ammóní, Ofní a Geba - dvanásť miest a ich dediny; 25 Gibeón, Rámá, Beérót, 26 Micpa, Kefírá, Mócá, 27 Rekem, Jirpeél, Taralá, 28 Céla, Elef a Jebús - to jest Jeruzalem - Gibea a Kirjat-Jeárím - štrnásť miest a ich dediny. To je dedičné vlastníctvo Benjamínovcov podľa ich čeľadí.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk