Dve percentá (2 %)

13. kapitola

Podiel kmeňov Rúben, Gád a východný Menašše

1 Keď Józua bol už starý a zošlý vekom, povedal mu Hospodin: Ty si už starý, zošlý vekom, a zostalo ešte mnoho zeme, ktorú treba zabrať.
2 Toto je zem, ktorá ešte zostala: všetky kraje Filištíncov a všetkých Gešúrijcov, 3 počnúc od Síchóru, ktorý tečie východne od Egypta až po severnú hranicu Ekrónu, čo sa pripočítava ku Kanaáncom, päť kniežat Filištíncov: Gazanov, Ašdóďanov, Aškalóncov, Gaťanov a Ekróncov, ďalej Avijci, 4 na juhu celá zem Kanaáncov a Meárá, čo patrí Sidóncom, až po Afék po amorejské územie, 5 k tomu Gebal a celý Libanon na východe slnka, od Baal-Gádu po úpätie vrcholu Chermón až po vstup do Chamátu, 6 všetkých, čo bývajú na pohorí od Libanonu až po Misrefót-Majim, všetkých Sidóncov zaženiem spred Izraelcov, len rozdeľ lósom krajinu Izraelu do dedičného vlastníctva, ako som ti prikázal. 7 Teraz rozdeľ túto krajinu do dedičného vlastníctva deviatim kmeňom a polovici kmeňa Menašše. 8 S ňou Rúbenovci a Gádovci zabrali dedičný podiel, ktorý im dal Mojžiš za Jordánom na východe, ako im ho dal Mojžiš, služobník Hospodinov: 9 od Aroéru, čo leží na brehu potoka Arnón, a od mesta, čo je uprostred údolia, i celú rovinu Médebá až po Dibón; 10 všetky mestá amorejského kráľa Sichóna, ktorý panoval v Chešbóne až po územie Ammóncov, 11 Gileád i územie Gešúrijcov, Maachancov a celé pohorie Chermónu a celý Bášán až po Salchu, 12 celé kráľovstvo bášánskeho Óga, ktorý panoval v Aštáróte a v Edreí; ten zostal ešte zo zvyšku Refáovcov, ktorých Mojžiš pobil a zahnal. 13 Ale Izraelci nevyhnali Gešúrijcov a Maachancov, a tak zostali Gešúrijci a Maachanci bývať uprostred Izraela až dodnes. 14 Len kmeňu Léví nedal dedičný podiel; Hospodin, Boh Izraela, je ich dedičným podielom, ako im zasľúbil. 15 Mojžiš dal kmeňu Rúben dedičstvo podľa jeho čeľadí: 16 im pripadlo územie od Aroéru, čo leží na brehu potoka Arnón, a mesto uprostred údolia; ďalej celá Nížina po Medébu, 17 Chešbón a všetky jeho mestá, ktoré ležia na Nížine; Dibón, Bámót-Baal a Bet-Baal-Meón, 18 Jáhac, Kedémót a Méfaat, 19 Kirjátajim, Sibmá, Ceret-Šachár na kopci v údolí, 20 Bét-Peór, úbočia Pisgy a Bét-Ješimót, 21 všetky mestá na Nížine a celé kráľovstvo amorejského kráľa Síchóna, ktorý panoval v Chešbóne; Mojžiš porazil jeho i midjánske kniežatá Evího, Rekema, Cúra, Chúra a Rebu i kniežatá Síchóna, ktoré bývali v krajine. 22 Aj veštca Bileáma, Beórovho syna, zabili Izraelci mečom s ostatnými pobitými. 23 Hranicou Rúbenovcov bol Jordán a jeho pobrežie. Toto je dedičné vlastníctvo Rúbenovcov podľa ich čeľadí, mestá a ich dediny. 24 Mojžiš dal kmeňu Gád dedičstvo podľa jeho čeľadí: 25 im pripadlo územie: Jazér a všetky mestá v Gileáde a polovica krajiny Ammóncov až po Aróér, ktorý leží východne od Rabby, 26 a to od Chešbónu po Rámat Micpe a Betóním, od Machanajimu až po územie Lódebáru, 27 a v údolí Bét-Cháram, Bét-Nimrá, Súkkót a Cáfón, zvyšok kráľovstva chešbónskeho kráľa Síchóna, Jordán a jeho pobrežie po kraj jazera Kinneret na východnej strane Jordánu. 28 To je dedičné vlastníctvo Gádovcov podľa ich čeľadí, mestá a ich dediny. 29 Mojžiš dal polovici kmeňa Menašše jeho dedičstvo; polovici kmeňa Menašše podľa jeho čeľadí sa dostalo toto: 30 ich územie sa rozprestieralo od Machanajimu na celý Bášán, celé kráľovstvo bášánskeho kráľa Óga a na všetky dediny Jaírove, ktoré ležia v Bášáne, šesťdesiat miest, 31 a na polovicu Gileádu a Aštárótu a Edreí, mesta Ógovho kráľovstva v Bášáne; to pripadlo potomkom Máchíra, syna Menaššeho, polovici Máchírovcov podľa ich čeľadí. 32 To sú dedičstvá, ktoré Mojžiš pridelil na stráňach moábskych za Jordánom, východne od Jericha. 33 Kmeňu Léví nedal Mojžiš dedičné vlastníctvo, lebo Hospodin, Boh Izraela, je ich dedičným vlastníctvom, ako zasľúbil.