Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

12. kapitola

Zoznam porazených kráľov

1 Toto sú králi krajiny, ktorých Izraelci pobili a ktorých zem zaujali na druhej strane Jordánu na východe, od potoka Arnón až po vrch Chermón, i celú Arábu na východ.
2 Amorejský kráľ Síchón, ktorý býval v Chešbóne, panoval od Aróéru, čo leží na brehu potoka Arnón, a od stredu tej doliny a polovice Gileádu až po potok Jabbok, ktorý je hranicou Ammóncov, 3 a cez Arábu až po jazero Kinneret na východe a po more Aráby, Soľné more na východe, smerom do Bét-Ješimótu a na juhu od Témánu pod úbočie Pisgy; 4 k tomu územie bášánskeho kráľa Óga, ktorý zostal z Refáovcov a býval v Aštaróte a v Edrei, 5 panoval nad vrchom Chermón a nad Salchou a nad celým Bášánom až po územie Gešúrijcov a Maacháncov a nad pol Gileádom až po územie chešbónskeho kráľa Síchóna. 6 Mojžiš, služobník Hospodinov, a synovia Izraela ich pobili. Mojžiš, služobník Hospodinov, dal krajinu do vlastníctva Rúbenovcom a Gádovcom a polovici kmeňa Menaššeho. 7 Toto sú králi krajiny, ktorých Józua a Izraelci porazili na druhej, západnej strane Jordánu, od Baal-Gádu v údolí Libanonu až po vrch Chálák, ktorý sa dvíha smerom k Seíru. Józua ju dal do vlastníctva kmeňom Izraela, každému jeho diel, 8 na pohorí, na nížinách, v Arábe, na úbočiach, na púšti a v Negebe v kraji Chetejcov, Amorejcov, Kanaáncov, Perizejcov, Chivijcov, Jebúsejcov: 9 kráľ Jericha jeden, kráľ Aja, ktorý leží bokom od Bételu, jeden, 10 kráľ Jeruzalema jeden, kráľ Chebrónu jeden, 11 kráľ Jarmútu jeden, kráľ Lachíša jeden, 12 kráľ Eglónu jeden, kráľ Gézeru jeden, 13 kráľ Debíru jeden, kráľ Géderu jeden, 14 kráľ Chormy jeden, kráľ Arádu jeden, 15 kráľ Libny jeden, kráľ Adullámu jeden, 16 kráľ Makkédy jeden, kráľ Bételu jeden, 17 kráľ Tappúachu jeden, kráľ Chéferu jeden, 18 kráľ Aféku jeden, kráľ Šárónu jeden, 19 kráľ Mádónu jeden, kráľ Chácóru jeden, 20 kráľ Šimrón-Meroónu jeden, kráľ Achšáfu jeden, 21 kráľ Taanachu jeden, kráľ Megidda jeden, 22 kráľ Kedeša jeden, kráľ Jokneámu na Karmeli jeden, 23 kráľ Dóru v dórskom návrší jeden, kráľ Gójimu v Galilei jeden, 24 kráľ Tircy jeden. Spolu tridsaťjeden kráľov.