Predchádzajúca kapitola

12. kapitola

Zoznam porazených kráľov

1 Toto sú králi krajiny, ktorých Izraelci pobili a ktorých zem zaujali na druhej strane Jordánu na východe, od potoka Arnón až po vrch Chermón, i celú Arábu na východ.
2 Amorejský kráľ Síchón, ktorý býval v Chešbóne, panoval od Aróéru, čo leží na brehu potoka Arnón, a od stredu tej doliny a polovice Gileádu až po potok Jabbok, ktorý je hranicou Ammóncov, 3 a cez Arábu až po jazero Kinneret na východe a po more Aráby, Soľné more na východe, smerom do Bét-Ješimótu a na juhu od Témánu pod úbočie Pisgy; 4 k tomu územie bášánskeho kráľa Óga, ktorý zostal z Refáovcov a býval v Aštaróte a v Edrei, 5 panoval nad vrchom Chermón a nad Salchou a nad celým Bášánom až po územie Gešúrijcov a Maacháncov a nad pol Gileádom až po územie chešbónskeho kráľa Síchóna. 6 Mojžiš, služobník Hospodinov, a synovia Izraela ich pobili. Mojžiš, služobník Hospodinov, dal krajinu do vlastníctva Rúbenovcom a Gádovcom a polovici kmeňa Menaššeho. 7 Toto sú králi krajiny, ktorých Józua a Izraelci porazili na druhej, západnej strane Jordánu, od Baal-Gádu v údolí Libanonu až po vrch Chálák, ktorý sa dvíha smerom k Seíru. Józua ju dal do vlastníctva kmeňom Izraela, každému jeho diel, 8 na pohorí, na nížinách, v Arábe, na úbočiach, na púšti a v Negebe v kraji Chetejcov, Amorejcov, Kanaáncov, Perizejcov, Chivijcov, Jebúsejcov: 9 kráľ Jericha jeden, kráľ Aja, ktorý leží bokom od Bételu, jeden, 10 kráľ Jeruzalema jeden, kráľ Chebrónu jeden, 11 kráľ Jarmútu jeden, kráľ Lachíša jeden, 12 kráľ Eglónu jeden, kráľ Gézeru jeden, 13 kráľ Debíru jeden, kráľ Géderu jeden, 14 kráľ Chormy jeden, kráľ Arádu jeden, 15 kráľ Libny jeden, kráľ Adullámu jeden, 16 kráľ Makkédy jeden, kráľ Bételu jeden, 17 kráľ Tappúachu jeden, kráľ Chéferu jeden, 18 kráľ Aféku jeden, kráľ Šárónu jeden, 19 kráľ Mádónu jeden, kráľ Chácóru jeden, 20 kráľ Šimrón-Meroónu jeden, kráľ Achšáfu jeden, 21 kráľ Taanachu jeden, kráľ Megidda jeden, 22 kráľ Kedeša jeden, kráľ Jokneámu na Karmeli jeden, 23 kráľ Dóru v dórskom návrší jeden, kráľ Gójimu v Galilei jeden, 24 kráľ Tircy jeden. Spolu tridsaťjeden kráľov.