4. kapitola

Súd nad národmi

1 Lebo, hľa, v tých dňoch a v tom čase, keď zmením údel Júdu a Jeruzalema,
2 zhromaždím všetky národy, zavediem ich do údolia Jóšáfát, a tam sa budem s nimi súdiť pre môj ľud a pre moje dedičstvo, pre Izrael, pretože ho rozptýlili medzi pohanov, moju krajinu si rozdelili 3 a o môj ľud žrebovali. Chlapca dávali za neviestku a dievča predávali za víno, a tak pili. 4 Čo ste vy pre mňa, Týrus a Sidon i všetky oblasti Filištínska? Chcete mi odplatiť za nejaký čin? Ak chcete niečo vykonať proti mne, rýchlo vrátim na vaše hlavy vaše výčiny. 5 Veď ste pobrali moje striebro a zlato a moje najkrajšie klenoty ste zaniesli do svojich chrámov. 6 Júdejcov a Jeruzalemčanov ste predávali Grékom, aby ste ich odstránili z ich územia. 7 Ale ja ich povzbudím k návratu z miesta, na ktoré ste ich predali, a váš čin vrátim na vašu hlavu. 8 Vašich synov a vaše dcéry predám do rúk Júdejcov a oni ich predajú Sabejcom, ďalekému národu; lebo Hospodin prehovoril. 9 Hlásajte toto medzi národmi, vyhláste svätú vojnu! Prebuďte hrdinov! Nech sa dostavia a pristúpia všetci bojovníci! 10 Prekujte svoje pluhové radlice na meče a svoje vinárske nože na oštepy! Slabý nech povie: Som hrdina. 11 Ponáhľajte sa a príďte, všetky okolité národy, a zhromaždite sa tam! Priveď, Hospodine, svojich hrdinov! 12 Nech sa prebudia a prídu národy do údolia Jóšáfát, lebo tam si zasadnem, aby som súdil všetky okolité národy. 13 Chopte sa kosáka, lebo dozrela žatva; poďte, šliapajte, lebo lis je plný, pretekajú kade. Hej, veľká je ich zlomyseľnosť. 14 Davy a davy sú v Údolí rozhodnutia, lebo blízko je deň Hospodinov v Údolí rozhodnutia. 15 Slnko a mesiac sa zatmejú a hviezdy stratia svoj jas. 16 Hospodin skríkne na Sione a z Jeruzalema vydá svoj hlas, takže sa zachvejú nebesá i zem. Ale Hospodin je útočiskom pre svoj ľud a pevnosťou pre Izraelcov. 17 Vtedy poznáte, že ja som Hospodin, váš Boh, a prebývam na Sione, na svojom svätom vrchu. Potom Jeruzalem bude svätý a cudzinci už cezeň neprejdú. 18 V ten deň vlhnúť budú vrchy muštom, pahorky pretekať budú mliekom a vo všetkých judských riečiskách potečie voda. A prameň bude vyvierať z domu Hospodinovho a bude napájať Údolie akácií. 19 Egypt sa premení na pustatinu a Edóm na pustú step pre násilie nad Júdejcami, pretože prelievali nevinnú krv v ich krajine. 20 Ale Júda ostane naveky a Jeruzalem po všetky pokolenia. 21 Pomstím ich krv, ktorú som ešte nepomstil, lebo Hospodin prebýva na Sione.