3. kapitola

Vyliatie Ducha Božieho

1 Potom vylejem svojho Ducha na každé telo a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať. Vaši starci budú mávať sny, vaši mládenci videnia budú vídať.
2 Aj na otrokov a otrokyne vylejem v tých dňoch svojho Ducha. 3 A dám znamenia na nebi i na zemi, krv a oheň a stĺpy dymu. 4 Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv skôr, ako príde veľký a hrozný deň Hospodinov. 5 A každý, kto vzýva Jeho meno, bude zachránený, lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana, ako zasľúbil Hospodin, a medzi vyslobodenými budú tí, ktorých Hospodin povoláva.