Predchádzajúca kapitola

38. kapitola

Prvá Božia reč z búrky

1 Vtedy Hospodin odpovedal Jóbovi z búrky a riekol:
2 Kto to zatemňuje moju radu nezmyselnými slovami? 3 Opáš si bedrá ako statný muž; budem sa ťa pýtať, a ty ma pouč!

Boh je pánom stvorenia

4 Kde si bol, keď som kládol základy zeme? Povedz niečo rozumné, ak vieš!
5 Ty iste vieš, kto jej určil rozmery a kto roztiahol nad ňou merací pás! 6 Na aký základ boli spustené jej piliere a kto položil jej uholný kameň 7 vtedy, keď ranné hviezdy zvučne plesali a jasali všetci nebešťania? 8 Kto uzavrel more bránami, keď vyrazilo prúdom z lona hlbiny, 9 keď som mu oblaky dal za odev a hustú mrákavu za plienky, 10 keď som mu vyznačil medze a položil závoru i bránu? 11 Vtedy som povedal: Až potiaľ môžeš ísť, a nie ďalej, tu sa zlomí pýcha tvojich vĺn. 12 Či si niekedy za svojho života ránu dával rozkaz? Či si vykázal rannej zore miesto, 13 aby uchopila okraje zeme a aby bezbožníci boli z nej strasení? 14 Mení sa ako hlina pod pečaťou a sfarbí sa ako oblek, 15 takže sa bezbožným nedostane svetlo a zdvihnuté rameno sa zlomí. 16 Prenikol si už k prameňom mora a poprechádzal si sa po dne prahlbiny? 17 Odhalili sa ti brány smrti a videl si vráta veľkej temnoty? 18 Či môžeš pochopiť rozlohu zeme? Povedz, ak ju celú poznáš! 19 Kadiaľ vedie cesta k obydliu svetla a kde má svoje miesto tma, 20 aby si ju zavrátil do jej medzí a poznal chodník k jej domu? 21 Ty to vieš, lebo vtedy si sa narodil, a veľký je počet tvojich dní. 22 Či si už prenikol k zásobárňam snehu a videl si skladiská kamenca, 23 ktorý som si nasporil pre časy súženia, pre deň boja a vojny? 24 Kadiaľ vedie cesta k miestu, kde sa rozdeľuje svetlo a odkiaľ sa východný vietor rozvieva po zemi? 25 Kto vytvoril koryto pre príval a cestu pre hromové blesky, 26 aby pršalo na neobývaný kraj, na púšť, na ktorej nieto človeka, 27 aby napájal nehostinnú púšť a k rastu nútil sviežu zeleň? 28 Či dážď má otca, alebo kto splodil kvapôčky rosy? 29 Z čieho lona vyšiel ľad a kto zrodil nebies inovať, 30 keď voda tuhne na kameň a zaviera sa povrch hlbiny? 31 Môžeš ty zviazať hviezdy Plejád, alebo rozviazať zväzky Oriona? 32 Vyvedieš načas hviezdy zvieratníka a Medveďa vyvedieš i s jeho mladými? 33 Poznáš ty zákony neba, alebo ty určuješ jeho vládu na zemi? 34 Pozdvihneš svoj hlas k oblakom, aby ťa zakryla záplava vôd? 35 Ty vyšleš blesky, aby šli a povedali ti: Ajhľa, tu sme? 36 Kto vložil múdrosť do mračien, alebo kto dal zmysel jasným oblakom? 37 Kto svojou múdrosťou spočíta oblaky a kto vyprázdni mechy nebeské, 38 keď sa prach zleje v tuhú hmotu a hrudy sa pozliepajú? 39 Či môžeš uloviť korisť pre levicu a ukojiť žravosť levíčat, 40 keď sa krčia vo svojich brlohoch a na postriežke ležia v húštine? 41 Kto zaopatrí krkavcovi jeho pokrm, keď jeho mláďatá volajú k Bohu a bez potravy bludne poletujú?