Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

36. kapitola

Štvrtá reč Elíhúova. Utrpenie je Božím napomenutím

1 Nato sa Elíhú ujal slova a povedal:
2 Buď trochu trpezlivý, a poučím ťa, lebo mám ešte čo povedať za Boha. 3 Zďaleka prinášam, čo viem, aby som dal za pravdu svojmu Tvorcovi. 4 Lebo naozaj, moje slová nie sú lžou; muž dokonalých vedomostí stojí pred tebou. 5 Hľa, Boh je mocný, ale nikým nepohŕda, mocný je v sile i múdrosti. 6 Bezbožníka nenechá nažive, ale ubiedeným dopraje právo. 7 Neodvráti svoj zrak od spravodlivých, ale navždy ich na trón usádza, a tak bývajú vyvýšení. 8 Ak sú však okovami sputnaní, zajatí v povrazoch biedy, 9 vyčíta im ich činy aj ich priestupky: že sa povýšene správajú. 10 Otvára im uši pre výstrahu a káže im odvrátiť sa od neprávosti. 11 Ak poslúchnu a podrobia sa, dovŕšia svoj život v blahobyte a svoje roky v blaženosti. 12 Ale ak neposlúchnu, zahynú strelou a pomrú bez poznania. 13 Ľudia srdcom Bohu odcudzení pestujú hnev, nevolajú o pomoc, aj keď ich tiesni; 14 duša im odumrie v mladosti a ich život medzi modlárskymi smilníkmi. 15 Bedára zachraňuje jeho biedou a súžením mu otvára uši.

Aj Jób sa môže očistiť v súžení

16 Tak aj teba lákal z tlamy súženia na šíru voľnosť, kde niet úzkosti, a čo sa kládlo na tvoj stôl, bolo plné tuku.
17 Ale teba stihol súd nad bezbožným, súd a právo ťa uchopili. 18 Nech ťa hnev nezvádza k výsmechu a nech ťa neodradí veľké výkupné. 19 Či pomôže v úzkosti tvoje volanie k Nemu, alebo všetko vypätie síl? 20 Netúž za nocou, ktorá by vytrhla národy z ich miesta. 21 Daj si pozor a neobráť sa k neprávosti, lebo ty dávaš jej prednosť pred trápením. 22 Ajhľa, Boh je veľký vo svojej moci, kto je taký učiteľ ako On? 23 Kto Mu určil Jeho cestu a kto povedal: Dopustil si sa krivdy?

Boh zjavuje svoju moc v prírode

24 Mysli na to, aby si velebil Jeho dielo, ktoré ľudia ospievali.
25 Všetci ľudia s úľubou hľadia naň, ľudstvo ho zďaleka obdivuje. 26 Ajhľa, Boh je veľký, a my Ho nepoznáme; počet Jeho rokov nemožno vyskúmať. 27 On priťahuje kvapôčky vody, ktoré sa v Jeho hmle prečisťujú na dážď, 28 ktorým vlhnú oblaky a hojne rosia na ľudí. 29 Kto teda môže pochopiť zoskupenie oblakov, hrmenie z Jeho stánku? 30 Ajhľa, On rozprestrel svetlo okolo seba a pokryl korene mora. 31 Tým totiž spravuje národy a dáva im pokrm v hojnosti. 32 Dlane si pokrýva bleskom, ktorý vysiela proti útočníkom. 33 Hrmenie podáva zvesť o Ňom, ktorý vzbudzuje hnev proti neprávosti.