Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

36. kapitola

Štvrtá reč Elíhúova. Utrpenie je Božím napomenutím

1 Nato sa Elíhú ujal slova a povedal:
2 Buď trochu trpezlivý, a poučím ťa, lebo mám ešte čo povedať za Boha. 3 Zďaleka prinášam, čo viem, aby som dal za pravdu svojmu Tvorcovi. 4 Lebo naozaj, moje slová nie sú lžou; muž dokonalých vedomostí stojí pred tebou. 5 Hľa, Boh je mocný, ale nikým nepohŕda, mocný je v sile i múdrosti. 6 Bezbožníka nenechá nažive, ale ubiedeným dopraje právo. 7 Neodvráti svoj zrak od spravodlivých, ale navždy ich na trón usádza, a tak bývajú vyvýšení. 8 Ak sú však okovami sputnaní, zajatí v povrazoch biedy, 9 vyčíta im ich činy aj ich priestupky: že sa povýšene správajú. 10 Otvára im uši pre výstrahu a káže im odvrátiť sa od neprávosti. 11 Ak poslúchnu a podrobia sa, dovŕšia svoj život v blahobyte a svoje roky v blaženosti. 12 Ale ak neposlúchnu, zahynú strelou a pomrú bez poznania. 13 Ľudia srdcom Bohu odcudzení pestujú hnev, nevolajú o pomoc, aj keď ich tiesni; 14 duša im odumrie v mladosti a ich život medzi modlárskymi smilníkmi. 15 Bedára zachraňuje jeho biedou a súžením mu otvára uši.

Aj Jób sa môže očistiť v súžení

16 Tak aj teba lákal z tlamy súženia na šíru voľnosť, kde niet úzkosti, a čo sa kládlo na tvoj stôl, bolo plné tuku.
17 Ale teba stihol súd nad bezbožným, súd a právo ťa uchopili. 18 Nech ťa hnev nezvádza k výsmechu a nech ťa neodradí veľké výkupné. 19 Či pomôže v úzkosti tvoje volanie k Nemu, alebo všetko vypätie síl? 20 Netúž za nocou, ktorá by vytrhla národy z ich miesta. 21 Daj si pozor a neobráť sa k neprávosti, lebo ty dávaš jej prednosť pred trápením. 22 Ajhľa, Boh je veľký vo svojej moci, kto je taký učiteľ ako On? 23 Kto Mu určil Jeho cestu a kto povedal: Dopustil si sa krivdy?

Boh zjavuje svoju moc v prírode

24 Mysli na to, aby si velebil Jeho dielo, ktoré ľudia ospievali.
25 Všetci ľudia s úľubou hľadia naň, ľudstvo ho zďaleka obdivuje. 26 Ajhľa, Boh je veľký, a my Ho nepoznáme; počet Jeho rokov nemožno vyskúmať. 27 On priťahuje kvapôčky vody, ktoré sa v Jeho hmle prečisťujú na dážď, 28 ktorým vlhnú oblaky a hojne rosia na ľudí. 29 Kto teda môže pochopiť zoskupenie oblakov, hrmenie z Jeho stánku? 30 Ajhľa, On rozprestrel svetlo okolo seba a pokryl korene mora. 31 Tým totiž spravuje národy a dáva im pokrm v hojnosti. 32 Dlane si pokrýva bleskom, ktorý vysiela proti útočníkom. 33 Hrmenie podáva zvesť o Ňom, ktorý vzbudzuje hnev proti neprávosti.