Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

36. kapitola

Štvrtá reč Elíhúova. Utrpenie je Božím napomenutím

1 Nato sa Elíhú ujal slova a povedal:
2 Buď trochu trpezlivý, a poučím ťa, lebo mám ešte čo povedať za Boha. 3 Zďaleka prinášam, čo viem, aby som dal za pravdu svojmu Tvorcovi. 4 Lebo naozaj, moje slová nie sú lžou; muž dokonalých vedomostí stojí pred tebou. 5 Hľa, Boh je mocný, ale nikým nepohŕda, mocný je v sile i múdrosti. 6 Bezbožníka nenechá nažive, ale ubiedeným dopraje právo. 7 Neodvráti svoj zrak od spravodlivých, ale navždy ich na trón usádza, a tak bývajú vyvýšení. 8 Ak sú však okovami sputnaní, zajatí v povrazoch biedy, 9 vyčíta im ich činy aj ich priestupky: že sa povýšene správajú. 10 Otvára im uši pre výstrahu a káže im odvrátiť sa od neprávosti. 11 Ak poslúchnu a podrobia sa, dovŕšia svoj život v blahobyte a svoje roky v blaženosti. 12 Ale ak neposlúchnu, zahynú strelou a pomrú bez poznania. 13 Ľudia srdcom Bohu odcudzení pestujú hnev, nevolajú o pomoc, aj keď ich tiesni; 14 duša im odumrie v mladosti a ich život medzi modlárskymi smilníkmi. 15 Bedára zachraňuje jeho biedou a súžením mu otvára uši.

Aj Jób sa môže očistiť v súžení

16 Tak aj teba lákal z tlamy súženia na šíru voľnosť, kde niet úzkosti, a čo sa kládlo na tvoj stôl, bolo plné tuku.
17 Ale teba stihol súd nad bezbožným, súd a právo ťa uchopili. 18 Nech ťa hnev nezvádza k výsmechu a nech ťa neodradí veľké výkupné. 19 Či pomôže v úzkosti tvoje volanie k Nemu, alebo všetko vypätie síl? 20 Netúž za nocou, ktorá by vytrhla národy z ich miesta. 21 Daj si pozor a neobráť sa k neprávosti, lebo ty dávaš jej prednosť pred trápením. 22 Ajhľa, Boh je veľký vo svojej moci, kto je taký učiteľ ako On? 23 Kto Mu určil Jeho cestu a kto povedal: Dopustil si sa krivdy?

Boh zjavuje svoju moc v prírode

24 Mysli na to, aby si velebil Jeho dielo, ktoré ľudia ospievali.
25 Všetci ľudia s úľubou hľadia naň, ľudstvo ho zďaleka obdivuje. 26 Ajhľa, Boh je veľký, a my Ho nepoznáme; počet Jeho rokov nemožno vyskúmať. 27 On priťahuje kvapôčky vody, ktoré sa v Jeho hmle prečisťujú na dážď, 28 ktorým vlhnú oblaky a hojne rosia na ľudí. 29 Kto teda môže pochopiť zoskupenie oblakov, hrmenie z Jeho stánku? 30 Ajhľa, On rozprestrel svetlo okolo seba a pokryl korene mora. 31 Tým totiž spravuje národy a dáva im pokrm v hojnosti. 32 Dlane si pokrýva bleskom, ktorý vysiela proti útočníkom. 33 Hrmenie podáva zvesť o Ňom, ktorý vzbudzuje hnev proti neprávosti.