Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

34. kapitola

Druhá reč Elíhúova. Boh nemôže byť nespravodlivý

1 Tu sa Elíhú znovu ujal slova a povedal:
2 Počujte, múdri, moje slová, a doprajte mi sluchu, vy skúsení! 3 Lebo ucho má skúmať slová, a podnebie ochutnáva jedlo. 4 Skúmajte právo, spoločne poznávajme, čo je dobré! 5 Lebo Jób tvrdí: Som spravodlivý, a Boh mi odňal moje právo. 6 Napriek svojej pravde som luhárom, smrtiaci šíp zasiahol ma bez viny. 7 Kto je taký muž ako Jób, ktorý pije výsmech ako vodu, 8 chodí v spoločenstve s činiteľmi neprávosti a žije s bezbožnými ľuďmi? 9 Lebo hovorí: Nič neosoží človeku, byť zadobre s Bohom. 10 Preto ma počujte, rozumní mužovia, ďaleká je Bohu nešľachetnosť a Všemocnému neprávosť. 11 Lebo človeku odpláca podľa jeho skutkov a s každým zaobchodí podľa jeho správania. 12 Vskutku, Boh nekoná nešľachetne a Všemohúci neprekrúca právo. 13 Kto Mu dal zem na starosť a kto postavil celý svet? 14 Keby vzal späť svojho ducha a odňal by mu svoj dych, 15 skonalo by naraz každé telo a človek by sa vrátil do prachu. 16 Ak máš rozum, vypočuj to, dopraj sluchu hlasu mojich slov! 17 Či môže vládnuť ten, čo nenávidí právo, a či chceš obviniť Toho, kto je Spravodlivý a Mocný? 18 Toho, čo vraví kráľovi: Ty naničhodník! a šľachticom: Nešľachetníci! 19 Toho, ktorý nenadŕža kniežatám, a vznešenému nedáva prednosť pred núdznym, lebo oni všetci sú dielom Jeho rúk? 20 Umierajú náhle v polovici noci, ľud sa vzruší a zahynie, a mocnára odstráni bez dotyku ruky. 21 Lebo Jeho oči hľadia na cesty človeka, On vidí všetky jeho kroky. 22 Nieto tmy ani mrákavy, kde by sa skryli činitelia neprávosti, 23 lebo neurčuje človeku lehotu, aby nastúpil na súd pred Boha; 24 bez výsluchu ničí mocných a iných stavia na ich miesto; 25 preto pozoruje ich činy, v noci ich prevracia až do rozdrvenia. 26 Bije ich pre ich bezbožnosť na mieste, kde to mnohí vidia. 27 Pretože odstúpili od Neho a nebrali ohľad na žiadnu z Jeho ciest, 28 aby predniesli pred Neho bedákanie núdzneho, aby musel počuť krik ubiedených. 29 Ak zachováva pokoj, kto Ho môže obviniť? Ak skryje svoju tvár, kto Ho uvidí? Bdie nad ľudom i jednotlivcom, 30 aby sa kráľom nestal bohaprázdny človek, ani nikto z tých, čo ľud vedú do záhuby.

Nerozvážna Jóbova reč zasluhuje trest

31 Či niekto povie Bohu: Niesol som trest, nebudem už zle robiť;
32 nauč ma tomu, čo nevidím; ak som spáchal neprávosť, viac to nespravím? 33 Má On odplatiť podľa tvojej mienky, lebo si to zavrhol? Lebo ty máš rozhodnúť, nie ja! Nuž povedz, čo vieš! 34 Povedia mi rozumní ľudia aj múdry človek, čo ma poslúcha: 35 Jób nehovorí rozumne a jeho slová nie sú uvážené. 36 Nech je Jób skúšaný do konca, lebo odpovedá ako hriešnici, 37 lebo k svojmu hriechu pripája odpadlíctvo; medzi nami tlieska rukami a množí proti Bohu svoje reči.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk