Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

34. kapitola

Druhá reč Elíhúova. Boh nemôže byť nespravodlivý

1 Tu sa Elíhú znovu ujal slova a povedal:
2 Počujte, múdri, moje slová, a doprajte mi sluchu, vy skúsení! 3 Lebo ucho má skúmať slová, a podnebie ochutnáva jedlo. 4 Skúmajte právo, spoločne poznávajme, čo je dobré! 5 Lebo Jób tvrdí: Som spravodlivý, a Boh mi odňal moje právo. 6 Napriek svojej pravde som luhárom, smrtiaci šíp zasiahol ma bez viny. 7 Kto je taký muž ako Jób, ktorý pije výsmech ako vodu, 8 chodí v spoločenstve s činiteľmi neprávosti a žije s bezbožnými ľuďmi? 9 Lebo hovorí: Nič neosoží človeku, byť zadobre s Bohom. 10 Preto ma počujte, rozumní mužovia, ďaleká je Bohu nešľachetnosť a Všemocnému neprávosť. 11 Lebo človeku odpláca podľa jeho skutkov a s každým zaobchodí podľa jeho správania. 12 Vskutku, Boh nekoná nešľachetne a Všemohúci neprekrúca právo. 13 Kto Mu dal zem na starosť a kto postavil celý svet? 14 Keby vzal späť svojho ducha a odňal by mu svoj dych, 15 skonalo by naraz každé telo a človek by sa vrátil do prachu. 16 Ak máš rozum, vypočuj to, dopraj sluchu hlasu mojich slov! 17 Či môže vládnuť ten, čo nenávidí právo, a či chceš obviniť Toho, kto je Spravodlivý a Mocný? 18 Toho, čo vraví kráľovi: Ty naničhodník! a šľachticom: Nešľachetníci! 19 Toho, ktorý nenadŕža kniežatám, a vznešenému nedáva prednosť pred núdznym, lebo oni všetci sú dielom Jeho rúk? 20 Umierajú náhle v polovici noci, ľud sa vzruší a zahynie, a mocnára odstráni bez dotyku ruky. 21 Lebo Jeho oči hľadia na cesty človeka, On vidí všetky jeho kroky. 22 Nieto tmy ani mrákavy, kde by sa skryli činitelia neprávosti, 23 lebo neurčuje človeku lehotu, aby nastúpil na súd pred Boha; 24 bez výsluchu ničí mocných a iných stavia na ich miesto; 25 preto pozoruje ich činy, v noci ich prevracia až do rozdrvenia. 26 Bije ich pre ich bezbožnosť na mieste, kde to mnohí vidia. 27 Pretože odstúpili od Neho a nebrali ohľad na žiadnu z Jeho ciest, 28 aby predniesli pred Neho bedákanie núdzneho, aby musel počuť krik ubiedených. 29 Ak zachováva pokoj, kto Ho môže obviniť? Ak skryje svoju tvár, kto Ho uvidí? Bdie nad ľudom i jednotlivcom, 30 aby sa kráľom nestal bohaprázdny človek, ani nikto z tých, čo ľud vedú do záhuby.

Nerozvážna Jóbova reč zasluhuje trest

31 Či niekto povie Bohu: Niesol som trest, nebudem už zle robiť;
32 nauč ma tomu, čo nevidím; ak som spáchal neprávosť, viac to nespravím? 33 Má On odplatiť podľa tvojej mienky, lebo si to zavrhol? Lebo ty máš rozhodnúť, nie ja! Nuž povedz, čo vieš! 34 Povedia mi rozumní ľudia aj múdry človek, čo ma poslúcha: 35 Jób nehovorí rozumne a jeho slová nie sú uvážené. 36 Nech je Jób skúšaný do konca, lebo odpovedá ako hriešnici, 37 lebo k svojmu hriechu pripája odpadlíctvo; medzi nami tlieska rukami a množí proti Bohu svoje reči.