Predchádzajúca kapitola

34. kapitola

Druhá reč Elíhúova. Boh nemôže byť nespravodlivý

1 Tu sa Elíhú znovu ujal slova a povedal:
2 Počujte, múdri, moje slová, a doprajte mi sluchu, vy skúsení! 3 Lebo ucho má skúmať slová, a podnebie ochutnáva jedlo. 4 Skúmajte právo, spoločne poznávajme, čo je dobré! 5 Lebo Jób tvrdí: Som spravodlivý, a Boh mi odňal moje právo. 6 Napriek svojej pravde som luhárom, smrtiaci šíp zasiahol ma bez viny. 7 Kto je taký muž ako Jób, ktorý pije výsmech ako vodu, 8 chodí v spoločenstve s činiteľmi neprávosti a žije s bezbožnými ľuďmi? 9 Lebo hovorí: Nič neosoží človeku, byť zadobre s Bohom. 10 Preto ma počujte, rozumní mužovia, ďaleká je Bohu nešľachetnosť a Všemocnému neprávosť. 11 Lebo človeku odpláca podľa jeho skutkov a s každým zaobchodí podľa jeho správania. 12 Vskutku, Boh nekoná nešľachetne a Všemohúci neprekrúca právo. 13 Kto Mu dal zem na starosť a kto postavil celý svet? 14 Keby vzal späť svojho ducha a odňal by mu svoj dych, 15 skonalo by naraz každé telo a človek by sa vrátil do prachu. 16 Ak máš rozum, vypočuj to, dopraj sluchu hlasu mojich slov! 17 Či môže vládnuť ten, čo nenávidí právo, a či chceš obviniť Toho, kto je Spravodlivý a Mocný? 18 Toho, čo vraví kráľovi: Ty naničhodník! a šľachticom: Nešľachetníci! 19 Toho, ktorý nenadŕža kniežatám, a vznešenému nedáva prednosť pred núdznym, lebo oni všetci sú dielom Jeho rúk? 20 Umierajú náhle v polovici noci, ľud sa vzruší a zahynie, a mocnára odstráni bez dotyku ruky. 21 Lebo Jeho oči hľadia na cesty človeka, On vidí všetky jeho kroky. 22 Nieto tmy ani mrákavy, kde by sa skryli činitelia neprávosti, 23 lebo neurčuje človeku lehotu, aby nastúpil na súd pred Boha; 24 bez výsluchu ničí mocných a iných stavia na ich miesto; 25 preto pozoruje ich činy, v noci ich prevracia až do rozdrvenia. 26 Bije ich pre ich bezbožnosť na mieste, kde to mnohí vidia. 27 Pretože odstúpili od Neho a nebrali ohľad na žiadnu z Jeho ciest, 28 aby predniesli pred Neho bedákanie núdzneho, aby musel počuť krik ubiedených. 29 Ak zachováva pokoj, kto Ho môže obviniť? Ak skryje svoju tvár, kto Ho uvidí? Bdie nad ľudom i jednotlivcom, 30 aby sa kráľom nestal bohaprázdny človek, ani nikto z tých, čo ľud vedú do záhuby.

Nerozvážna Jóbova reč zasluhuje trest

31 Či niekto povie Bohu: Niesol som trest, nebudem už zle robiť;
32 nauč ma tomu, čo nevidím; ak som spáchal neprávosť, viac to nespravím? 33 Má On odplatiť podľa tvojej mienky, lebo si to zavrhol? Lebo ty máš rozhodnúť, nie ja! Nuž povedz, čo vieš! 34 Povedia mi rozumní ľudia aj múdry človek, čo ma poslúcha: 35 Jób nehovorí rozumne a jeho slová nie sú uvážené. 36 Nech je Jób skúšaný do konca, lebo odpovedá ako hriešnici, 37 lebo k svojmu hriechu pripája odpadlíctvo; medzi nami tlieska rukami a množí proti Bohu svoje reči.