Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

19. kapitola

Jób odmieta výčitky priateľov

1 Vtedy sa Jób ujal slova a povedal:
2 Dokedy ma chcete sužovať a drviť slovami? 3 Už po desiaty raz ma tupíte, nehanbíte sa mi ubližovať. 4 Keby som bol vskutku poblúdil, moje poblúdenie zostane na mne.

Jób cíti, že pôvodcom jeho utrpenia je Boh

5 Ak sa vskutku chcete nado mňa vypínať a mojou potupou dôvodiť proti mne,
6 vedzte, že Boh mi ukrivdil a že On ma obtočil svojou sieťou. 7 Ja kričím: Násilie! No odpoveď nedostávam; o pomoc volám, ale právo niet. 8 Zatarasil mi cestu, takže nemôžem prejsť, na moje chodníky rozostlal tmu. 9 Vyzliekol ma z mojej cti a z hlavy mi zložil korunu. 10 Zbúral ma zo všetkých strán, takže musím odísť, vyvrátil moju nádej ako strom. 11 Jeho hnev vzplanul proti mne, pokladá ma za svojho nepriateľa. 12 Jeho oddiely spoločne prichádzajú, zbudovali svoje cesty proti mne a utáborili sa vôkol môjho stanu.

Jób opustený Bohom i ľuďmi

13 Vzdialil odo mňa mojich bratov a moji známi sa mi odcudzili.
14 Moji príbuzní ma opustili, moji známi zabudli na mňa. 15 Hostia môjho domu a moje služobnice ma pokladajú za cudzinca, v ich očiach som sa stal cudzozemcom. 16 Zavolám na sluhu, ani mi neodpovie; musím ho prosiť vlastnými ústami. 17 Môj dych je protivný aj mojej žene a zapácham aj svojim súrodencom. 18 Aj deti mnou pohŕdajú, len čo chcem povstať, hovoria proti mne. 19 Protivím sa všetkým dôverným priateľom; a tí, ktorých som miloval, sa mi odvracajú. 20 Už som len kosť a koža, zachránil som sa len svojimi ďasnami.

Triumf viery aj v opustenosti

21 Zľutujte sa, zľutujte sa nado mnou, priatelia, lebo sa ma dotkla ruka Božia.
22 Prečo ma prenasledujete ako Boh? Mojím telom sa nenasýtite. 23 Kiežby napísali moje slová, kiežby ich zaznačili do knihy 24 železným rydlom a olovom a za svedka vyryli do skaly. 25 Ja viem, že môj Vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom. 26 I keď moja koža bude tak rozrušená, zo svojho tela uzriem Boha, 27 ktorého uvidím pri sebe; moje oči, nie cudzie, Ho uvidia. Srdce mi v hrudi prahne po tom. 28 Ak hovoríte: Ako ho budeme prenasledovať a v ňom nájdeme podstatu sporu - 29 sami sa bojte meča, lebo hnev prinesie trest mečom, aby ste poznali, že jestvuje Sudca.